Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

05  Jan  2010

Schone lucht is een mensenrecht

Aan de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Onderwerp: varkensmesterijen

Geachte leden der Staten Generaal,

Vandaag lazen wij in het noorder dagblad over een mogelijke invasie van varkensmesterijen in onze gemeente Reiderland. Mijn partner Eva Schilder en ik zijn hier twee jaar geleden gaan wonen, omdat wij rust en schone lucht zoeken.

Eva Schilder heeft een ernstige longziekte, waardoor zij niet kan leven in een omgeving met slechte lucht. Nederland heeft nauwelijks gebieden waar de lucht nog redelijk schoon is. De plaatsen die nog redelijk schoon zijn, wil men blijkbaar ook verzieken. Waar moeten mensen met longaandoeningen dan wonen?

De gemeente Reiderland wil de komst van deze varkensmesterijen tegenhouden. De provincie Groningen blijkt onze gemeente onderdruk te zetten om in te stemmen met de komst van zes varkensmesterijen. Kort geleden zijn er al een paar begonnen. Klaarblijkelijk wil men het laatste stukje Nederland met schone lucht ook grondig verpesten.

Een van de varkensmesters heeft volgens het artikel in het noorder dagblad de beste jurist op dit gebied ingeschakeld. Blijkbaar probeert dit sujet met geld de bewoners van Reiderland zijn wil op te leggen. Dat is niet acceptabel. Uit het artikel blijkt ook, dat gemeenten te weinig mogelijkheden hebben om dit soort ontwikkelingen tegen te houden. Daarom schrijven wij u deze brief. Wij roepen u op tot (nood-)wetgeving om verdere uitbreiding van de bio-industrie tegen te gaan.

Het lijkt ons, dat bio-industrie niet past in een agrarische omgeving. Varkensmesterijen zijn geen agrarische bezigheid, maar industrie. Het gaat om de bijna machinale productie van vlees, zonder enig oog voor mens, dier en natuur.

Verder zijn er mensenrechten. Volgens de UVRM:

Artikel 25

Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder begrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil. Moeder en kind hebben recht op bijzondere zorg en bijstand. Alle kinderen, al dan niet wettig, zullen dezelfde sociale bescherming genieten.

Eva Schilder heeft als mens recht op lucht van zodanige kwaliteit dat zij in redelijke gezondheid kan leven. Zij heeft recht op schone lucht. Wij hebben er voor gekozen in het schoonste deel van Nederland te gaan wonen, zover mogelijk van de randstad en van de varkensfokkerijen van Brabant af. Aantasting van de kwaliteit van de lucht in dit deel van het land is naar onze mening een grove schending van de rechten van de mens.

Volgens de UVRM:

Artikel 8

Een ieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde nationale rechterlijke instanties tegen handelingen, welke in strijd zijn met de grondrechten hem toegekend bij Grondwet of wet.

Eva Schilder heeft er recht op, dat de overheid haar recht op een gezond leven en adembare lucht verdedigt. Indien de overheid weigert om in het laatste deel van Nederland met voor Eva Schilder adembare lucht de zuiverheid van de lucht te handhaven, doet de overheid dat in strijd met artikel 8 van de UVRM.

Wij roepen u dringend op om met maatregelen te komen om verdere vervuiling van Nederland tegen te gaan. De belangen van een paar varkensmesters wegen niet op tegen de schade die alle omwonenden en het gehele milieu in Nederland lijden. Verder zijn er alternatieven genoeg. In het oosten van Duitsland en in nieuwe EU-landen is ruimte en goedkope grond voorhanden. Nederland is al te druk bevolkt met mensen. Voor ieder mens ook nog eens een varken en wat ander vee is gewoon teveel.

Als maatregelen kunt u bijvoorbeeld nemen:

  • U kunt bijvoorbeeld vaststellen, dat een varkensmesterij per definitie industrie is, en dat dit niet past in een landelijke omgeving. Aanname van deze redenering betekent, dat verdere uitbreiding van varkensmesterijen in agrarische gebieden niet meer mogelijk is.
  • U kunt een maximum hoeveelheid dieren per gebiedseenheid vaststellen, uitgedrukt in kilogram per meter. Daarbij zou uitgangspunt kunnen zijn: Hoeveel koeien kunnen er op een hectare weiland gehouden worden zonder voor overbemesting te zorgen. Vermenigvuldig het aantal koeien met hun gemiddelde gewicht en deel door 10.000 en u krijgt het aantal kilogram per vierkante meter.
  • U kunt Oost Groningen aanwijzen als "reservaat" voor mensen met longziekten. Bij wet kunt u vaststellen, dat er één gebied in Nederland moet zijn, waar mensen met ademhalingsproblemen zich kunnen vestigen. Aangezien Oost Groningen het schoonste deel van Nederland is, ligt het voor de hand om Oost Groningen als zodanig aan te wijzen.

Ik roep u bij deze op om op zeer korte termijn met noodverordeningen te komen en op redelijk korte termijn met scherpe wetgeving ten aanzien van natuur en milieu. Daarbij wil ik u vragen om het volgende goed in overweging te nemen. Het milieu in Nederland is structureel zwaar overbelast. Verdere belasting en feitelijk ook het niet afbouwen van de overbelasting van het milieu kan in de komende jaren voor zeer hoge kosten leiden door ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Hoogachtend,

Andreas

Ze zouden die varkensmesters aan hun eigen varkens moeten voeren. Zwijnen zijn zij en tot de zwijnen zullen ze wederkeren.

Het maakt mij zo ontzettend kwaad wat zij doen. Soms overweeg ik serieus om mest te verzamelen bij varkensmesters waar de varkenspest is uitgebroken en dit bij andere mesters te dumpen.

Die uitbuiting en mishandeling moet eindelijk eens een keer stoppen.

John

Ik begrijp je woede, John. Maar met het verspreiden van de pest zou ik voorzichtig zijn. Het lijkt me beter om de legale weg te bewandelen.

Wat bijvoorbeeld heel effectief kan zijn is een consumenten-boycot. Ik zoek mensen die mij als vrijwilliger willen helpen bij het organiseren van een consumenten-boycot. Ben je geinteresseerd, stuur me dan een email.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Korte biografie van Andreas Firewolf

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Klimaat OMSLAG
Wonen in een subtropische tuin
Hoogspanningsleidingen en mobiele telefoons
De grote milieuramp van de 21e eeuw.
Het Wisselvallige Magnetisch Veld van de Aarde.
Ontwikkeld door Nul-A Computers