Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Strafrechterlijk onderzoek tegen Rabo

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

Aandelenlease.nl Het volk werd/wordt beroofd door de talentloze corporate-crimers

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

05  Jan  2010

Officier van justitie Velleman over aangifte tegen Panorama

Onderaan de pagina staan scans van de originelen.

U hebt mij een brief, gedateerd 27 januari 1999, geschreven inhoudende een aangifte en klacht tegen Panorama en haar hoofdredacteur en tekstschrijver.

Het is mijn taak om te beoordelen of in het door u aangegeven artikel in Panorama een of meer strafbare feiten zijn aan te wijzen en vervolgens of het opportuun is om daarop een straf-rechtelijke reaktie te laten volgen.

Om te beoordelen of in de publikatie opzettelijk beledigende uitlatingen gedaan zijn, dient gekeken te worden naar de inhoud van die uitlatingen, de eventuele onderlinge samenhang en de context waarin die uitlatingen zijn gedaan.

De extra bijlage begint met: "Een speciale bijlage over enge groepen en hun nog engere leiders...". Tussen bladzijde 37 waar betreffend tekstdeel staat en bladzijde 50 waar de "Cirkel van Licht" aan de orde komt, komen een flink aantal voornamelijk buitenlandse sekten aan de orde, waarvan de engheid voornamelijk tot uitdrukking komt in het aantal doden dat zij inmiddels veroorzaakt hebben. De "Cirkel van Licht" wordt genoemd in een apart hoofdstukje getiteld 'Nederland Sektenland'. De aanduiding enge groepen en hun enge leiders slaat in mijn ogen derhalve voornamelijk op de groepen met bloed aan hun handen en slechts in verflauwde vorm op u en uw groep.

Daarnaast is het zo dat het gebruik van het woord 'eng' als middel tot belediging niet erg sterk is. Wellicht kunt u zich herinneren dat Koot en Bie enige tijd geleden het gebruik van het woord 'eng' om te beledigen, belachelijk hebben gemaakt.

Het aanduiden van een groep of de leider van een groep als 'griezelig', zijnde een synoniem van eng, is in mijn ogen bij lange na niet voldoende diffamerend, kwetsend of grievend om van een strafbaar feit te kunnen spreken. Dit laat onverlet dat een zodanige aanduiding wellicht wel stigmatiserend kan werken en emotionele en economische schade kan toebrengen.

Panorama associeert u met een duizendjarig rijk. U zegt: "Over een Duizendjarig Rijk heb ik nooit gesproken. Dat is terminologie van Nazi's." in 'Het tijdperk van de weerwolf' deel 2 blz. 19 zegt u echter: "De wereldbrand is het einde van het vierde tijdperk. Een vijfde tijdperk, een Duizendjarig Rijk, zal dan aanbreken."

Panorama dicht u een geloof toe in het superieure blanke ras. In uw brief verwijst u naar uw website waar duidelijk het tegendeel zou staan. Ter illustratie citeert u een stuk. Ik kan echter in dat stuk nergens vinden dat u niet zou geloven in het superieure blanke ras.

Los daarvan, het u toedichten van een geloof in het superieure blanke ras staat gelijk, naar ik gemakshalve maar aanneem, aan het u toedichten van een geloof in de superioriteit van het blanke ras en dat heeft als logische pendant een geloof in de inferioriteit van niet-blanke rassen.

Dit is in strafrechtelijke zin in beginsel beledigend omdat het uw eer en goede naam aantast. Ik begrijp echter dat Panorama, zij het na enige aandrang uwerzijds, inziet dat zij een tekst met een beledigende inhoud hebben geplaatst en bereid zijn een rectificatie te plaatsen inhoudende dat u een dergelijk geloof ten sterkste afwijst en dat Panorama u haar excuses aanbiedt. Önder deze omstandigheden meen ik dat een strafrechtelijke interventie niet opportuun is.

Voor het overige meen ik dat uw opvatting dat er door Panorama wordt aangezet tot (ethnische) discriminatie en anti-germanisme, als onjuist moet worden verworpen. Het is natuurlijk wel juist dat Panorama een bepaald licht op u wil werpen, maar dat valt naar mijn mening niet önder een strafrechtelijke bepaling.

Ten aanzien van eventuele aangiften of klachten nu en in de toekomst betreffende discriminatie van Germanen wijs ik u op mijn standpunt dat de opportuniteit van vervolging te allen tijde zal ontbreken wegens het ontbreken van Germanen. Er leven in Nederland net zo min Germanen als Batavieren, Romeinen of Hunebeddenbouwers.

Uw kijk op de functie van een vrije pers zou ik willen aanvullen met de niet te onderschatten functie van het aan de kaak stellen van en waarschuwen voor volksverlakkers en charlatans. Voor die functie wordt aan de pers de benodigde (zeer) ruime armslag gegund. Het is echter daarbij uiteraard niet de bedoeling dat zij onjuistheden vermelden en als ze daarbij onnodig grievend en kwetsend optreden, komen ze in strafrechtelijk vaarwater. Toch zal justitie in het algemeen zeer terughoudend zijn in het vervolgen van persorganen vanwege het in stand laten van een klimaat waarin vrij en onbekommerd over elk denkbaar onderwerp geschreven kan worden.

Ik deel u mede dat ik op grond van het voorgaande niet zal overgaan tot vervolging van het blad Panorama of enig daarbij betrokken persoon.

U kunt over het niet-vervolgen schriftelijk beklag doen bij het Gerechtshof te Amsterdam.

Hoogachtend,

De officier van Justitie,

P.Velleman

weerwoord/velleman_panorama_1.jpg weerwoord/velleman_panorama_2.jpg weerwoord/velleman_panorama_3.jpg

 

Promoot ons !!!

Vind je een artikel goed? Promoot het artikel !!!

Zelf doen we niet mee aan twitter of facebook. Maar als je zelf twittert, twitter dan deze pagina. Of plaats een link naar deze pagina op je website of facebook-pagina.

Geen like-knop of twitter-knop

Wanneer er op een webpagina een facebook like knop of een twitter knop staat, krijgen facebook en twitter bericht, dat via jouw ip-nummer die pagina is bezocht. Facebook en twitter hebben omvangrijke databestanden gekoppeld aan jouw ip-nummer. Facebook weet meer van jou dan de NSA van de meest gezochte terrorist.

En Google? Bijna iedere website heeft google-analytics. (Deze site niet.) Via google analytics krijgt google informatie over pagina-bezoeken via jouw ip-nummer. Google is net zo erg als facebook.

 

Ik doe niet mee met anti-sociale media

 

Ik doe niet mee met facebook, twitter en dergelijke vanwege de voortdurende privacy-schendingen en het anti-sociale gedrag van dit soort anti-sociale media. Anti-sociale media bevorderen autistisch en narcistisch gedrag.

 

 

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

T

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula_200.gif

 

reclame/RunentarotHoog.gif

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Naar beginpagina
Is de Haagse politiek doorgerot ?
Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd
Landverraders eisen uw stem
Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Blog van Groene Politiek

 

Klik hier voor regelmatig commentaar op de waanzin van de politiek, de waanzin van de media, de vernietiging van ons klimaat et cetera.

Wil je dit volgen en regelmatig emails ontvangen?

 

Klik dan hier

en registreer je als lid.

Bestrijd het extremisme in je eigen groep
Een kwart eeuw discriminatie
Theosofen voeren eindeloze laster- en haatcampagne
Meer dan een kwart eeuw haatzaaien
Antwoord op haatzaaiers en lasteraars
Sinds 1982 woedt er een vuile oorlog !!!
Balkenende stemt in met haatzaaien
Extreem links en zijn vuile oorlog tegen religie en spiritualiteit
Officier van justitie weigert vervolging van Harry Westerink
Is Openbaar Ministerie een eufemisme voor Waffen-SS?
Commissie voor Gelijke Behandeling discrimineert!
Waarom mag extreem-links wat extreem-rechts niet mag?
De vuile oorlog van extreem links tegen alles wat spiritueel is
Tweede kamer commissie voor justitie sluit Andreas Firewolf buiten
Tweede kamer is niet bereid mensenrechten te beschermen
Cohen noemt Firewolf 'Niemand'!
Alexander van Maanen liegt er naar hartelust op los
Overzicht van uitspraken van Andreas over rassen en over nazisme
Voedings en Waren Autoriteit discrimineert en beledigt
Ambtenaren discrimineren, beledigen en vervolgen op basis van geloof
Voornemen tot boete-oplegging
Ambtenaar Tragter wil graag een heks worden. Maar dat is zij al!
Bezwaarschrift tegen Keuringsdienst van Waren
Heksenjager Hoogervorst instigeert ambtenaren tot schending van de mensenrechten
Schending van de mensenrechten en vervolging wegens levensovertuiging
Daan Westerink hitst aan tot haat tegen Firewolf, Volkskrant sluit blog van Firewolf
Steun aan Rara, AFA, Simpos, aanhitsen tot moord
Ontwikkeld door Nul-A Computers