Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

 

01  Jan  2003

Reactie op het antwoord van de Commissie voor justitie van de tweede kamer

Tweede kamer is niet bereid mensenrechten te beschermen

Schending van de grondwet:

Artikel 1 van de grondwet zegt:
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Als ik moslim of jood was geweest, en men had mij zo behandeld, dan had men moord en brand geschreeuwd. Nu ben ik een zuilloze heiden, iemand met belangstelling voor de germaanse cultuur. Zo iemand is in Nederland een Üntermensch. De grondwet heeft alleen betrekking op mensen. Dat zijn joden, christenen, moslims en atheïsten. Met een beetje goede wil passen de hindoes er ook nog wel een beetje bij. Maar zigeuners en heidenen zijn Üntermenschen. En daarvoor geldt de grondwet niet. Zo leg ik de houding van de overheid ten minste uit.

Schending van mijn mensenrechten:

In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat:

Artikel 7
Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.

Artikel 8
Een ieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde nationale rechterlijke instanties tegen handelingen, welke in strijd zijn met de grondrechten hem toegekend bij Grondwet of wet.

Artikel 18
Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.

Artikel 19
Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.

Artikel 28
Een ieder heeft recht op het bestaan van een zodanige maatschappelijke en internationale orde, dat de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, daarin ten volle kunnen worden verwezenlijkt.

Officieren van justitie hebben in 1997 geweigerd op te treden tegen achterstelling (niet mogen adverteren, niet op beurzen mogen staan) en aanhitsing tot deze achterstelling. Officier van justitie P. Velleman weigerde in 1999 op te treden tegen laster, belediging, etnische discriminatie, aanhitsing tot haat en opzettelijke psychische, sociale en economische beschadiging. Hij deed dit bovendien in zeer beledigende bewoordingen. Klik hier voor bewijs.

Bij herhaling hebben officieren van justitie gehandeld in strijd met artikel 7 en 8 van de UVRM.

De vrijheden die ons volgens artikelen 18 en 19 van de UVRM toegekend zijn, kunnen wij alleen uitoefenen indien wij door de overheid worden beschermd worden tegen sociale, economische en psychische beschadiging. Wanneer de overheid gedoogt dat bepaalde lieden of bepaalde organisaties zich tegen minderheden of unieke individuen keren, dan kunnen minderheden en unieke individuen geen gebruik maken van de rechten die zijn toegekend volgens artikelen 18 en 19 van de UVRM.

Volgens artikel 28 hebben wij recht op een orde, die minderheden en unieke individuen daadwerkelijk in staat stelt de rechten van artikelen 18 en 19 ten volle te verwezenlijken. De nederlandse overheid heeft het mensenrechtenverdrag ondertekend en heeft daarmee verklaard, dat zij zich zonder voorbehoud zal houden aan de rechten en plichten die voortvloeien uit de UVRM. De nederlandse overheid is heel goed in staat om mij in bescherming te nemen, zodat ik gebruik kan maken van de rechten die voortvloeien uit artikelen 19 en 20. Toch weigert de nederlandse overheid mij in bescherming te nemen en beledigt zij mij bovendien bij monde van officier van justitie Velleman. Als ik daarover klaag bij de Tweede-Kamercommissie voor de Verzoekschriften en bij de Commissie voor justitie van de tweede kamer, dan weigeren deze inhoudelijk op de zaak in te gaan en nemen de klachten 'ter kennisgeving aan'.

De overheid weigert stelselmatig om mijn mensenrechten te erkennen en gedoogt schending van mijn mensenrechten. Dit politieke systeem noem ik:

POLDER-FASCISME

Onder polder-fascisme versta ik het politieke systeem, waarbij de overheid weigert op te treden tegen schending van de mensenrechten van minderheden en unieke individuen welke worden misdaan door particulieren en particuliere organisaties. De overheid geeft de sterkere organisaties en personen in de samenleving volledige vrijheid in het systematisch vertrappen van minderheden en unieke personen, zodat zij zelf haar handen niet hoeft vuil te maken. Traditionele criminele overheden hebben zelf overheidsinstellingen die minderheden vervolgen. In het geniepige Nederland geeft de overheid ruimbaan aan polder-fascisten, zodat ze zelf nergens van beschuldigd denkt te kunnen worden.

Zeer ernstig vind ik het volgende:

  1. Ik heb alle leden van de tweede kamer persoonlijk op de hoogte gesteld van mijn klachten. Niet één kamerlid heeft gereageerd.
  2. Job Cohen roept bij iedere herdenking dat we waakzaam moeten blijven en dat niemand mag worden buitengesloten. Ik heb hem op de hoogte gesteld van het feit dat ik al 15 jaar word gediscrimineerd en buitengesloten. Klik hier voor mijn brief. Cohen heeft niet de moeite genomen om te reageren. Aangezien niemand mag worden buitengesloten en Cohen van mening is, dat ik mag worden buitengesloten, kunnen we afleiden dat Cohen mij niemand vindt. Ik vind Cohen onbetrouwbaar.

Wanneer het verkiezingstijd is brullen de politici om het hardst "Vertrouw me, kies mij!" Maar alle tweede kamerleden blijken onverschillig te zijn over de schending van mijn mensenrechten. Men weigert artikel 1 van de grondwet na te leven. De politici zijn allen eerloze eedbrekers en leugenaars. Zij beloven trouw aan de grondwet, maar houden zich er niet aan. Zij sluiten internationale verdragen af over de mensenrechten en bij de eerste gelegenheid schenden zij de verdragen. Ook na herhaalde malen in gebreke te zijn gesteld weigert men de mensenrechten te respecteren. Mensenrechten dienen in Irak en Korea nageleefd te worden. Wie durft te beweren, dat de nederlandse politici bestaan uit mensenrechtenschenders, kan een enkeltje Auschwitz krijgen. Wat een miezerig landje, dat Nederland.

Wat zei Jezus ook al weer over politici en officieren van justitie:

27 Wee u, gij juristen en politici, gij geveinsden, want gij zijt witgepleisterde graven gelijk, die van buiten wel schoon lijken, maar van binnen zijn zij vol doodsbeenderen en alle onreinigheid.
28 Alzo ook schijnt gij wel van buiten rechtvaardig, maar van binnen zijt gij vol geveinsdheid en ongerechtigheid.

Mattheüs hoofdstuk 23. (Inplaats van juristen vertaalt men meestal met schriftgeleerden. Inplaats van politici vertaalt men meestal met Farizeeërs.)

De politici en juristen in Nederland hebben hun mond vol van mensenrechten. Zij veinzen alsof zij de mensenrechten hoog in het vaandel hebben. Maar als ze werkelijk getest worden, blijken ze onverschillig over mensenrechtenschendingen. Mensenrechten zijn rechten die in Irak of Noord Korea geschonden worden.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. Klik hier voor meer informatie

 

 

Promoot ons !!!

Vind je een artikel goed? Promoot het artikel !!!

Zelf doen we niet mee aan twitter of facebook. Maar als je zelf twittert, twitter dan deze pagina. Of plaats een link naar deze pagina op je website of facebook-pagina.

Geen like-knop of twitter-knop

Wanneer er op een webpagina een facebook like knop of een twitter knop staat, krijgen facebook en twitter bericht, dat via jouw ip-nummer die pagina is bezocht. Facebook en twitter hebben omvangrijke databestanden gekoppeld aan jouw ip-nummer. Facebook weet meer van jou dan de NSA van de meest gezochte terrorist.

En Google? Bijna iedere website heeft google-analytics. (Deze site niet.) Via google analytics krijgt google informatie over pagina-bezoeken via jouw ip-nummer. Google is net zo erg als facebook.

 

Ik doe niet mee met anti-sociale media

 

Ik doe niet mee met facebook, twitter en dergelijke vanwege de voortdurende privacy-schendingen en het anti-sociale gedrag van dit soort anti-sociale media. Anti-sociale media bevorderen autistisch en narcistisch gedrag.

 

 

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

T

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula_200.gif

 

reclame/RunentarotHoog.gif

 

Officier van justitie Velleman discrimineert
Brief aan dhr. Cohen, Burgermeester van Amsterdam aangaande discriminatie en buitensluiting
Korte biografie van Andreas Firewolf

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Naar beginpagina
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?
Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd
Landverraders eisen uw stem
Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
Is de Haagse politiek doorgerot ?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Bestrijd het extremisme in je eigen groep
Een kwart eeuw discriminatie
Theosofen voeren eindeloze laster- en haatcampagne
Meer dan een kwart eeuw haatzaaien
Antwoord op haatzaaiers en lasteraars
Sinds 1982 woedt er een vuile oorlog !!!
Balkenende stemt in met haatzaaien
Extreem links en zijn vuile oorlog tegen religie en spiritualiteit
Officier van justitie weigert vervolging van Panorama
Officier van justitie weigert vervolging van Harry Westerink
Is Openbaar Ministerie een eufemisme voor Waffen-SS?
Commissie voor Gelijke Behandeling discrimineert!
Waarom mag extreem-links wat extreem-rechts niet mag?
De vuile oorlog van extreem links tegen alles wat spiritueel is
Tweede kamer commissie voor justitie sluit Andreas Firewolf buiten
Cohen noemt Firewolf 'Niemand'!
Alexander van Maanen liegt er naar hartelust op los
Overzicht van uitspraken van Andreas over rassen en over nazisme
Voedings en Waren Autoriteit discrimineert en beledigt
Ambtenaren discrimineren, beledigen en vervolgen op basis van geloof
Voornemen tot boete-oplegging
Ambtenaar Tragter wil graag een heks worden. Maar dat is zij al!
Bezwaarschrift tegen Keuringsdienst van Waren
Heksenjager Hoogervorst instigeert ambtenaren tot schending van de mensenrechten
Schending van de mensenrechten en vervolging wegens levensovertuiging
Daan Westerink hitst aan tot haat tegen Firewolf, Volkskrant sluit blog van Firewolf
Steun aan Rara, AFA, Simpos, aanhitsen tot moord
Ontwikkeld door Nul-A Computers