Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

 

01  Jan  2004

Voedings en Waren Autoriteit discrimineert en beledigt

Details

Op 30 juni 2003 kreeg ik bezoek van Annette Tragter, ambtenaar van de keuringsdienst van waren. Zij wees mij er op, dat bepaalde uitlatingen op mijn website gecombineerd met het ter verkoop aanbieden van producten in strijd was met de regels van de EU.

Voorbeeld van de uitlatingen:

ALFALFA

te gebruiken bij:

 • overgangsklachten
 • bloedarmoede
 • preventie van botontkalking

Door zijn ijzergehalte is Alfalfa tevens geschikt bij algemene vermoeidheid en bloedarmoede. Een regelmatige inname van Alfalfa helpt bovendien een te hoog cholesterolgehalte en botontkalking te voorkomen.

Het bovenstaande had ik overgenomen uit een brochure, die de producten van leverancier Arkocaps beschrijft. Arkocaps levert kruidencapsules, die gemaakt worden door kruiden bij zeer lage temperatuur (vloeibaar stikstof) te vermalen. De kwaliteit van de capsules beschouw ik als bijzonder goed.

Ik had aangenomen, dat Arkocaps zich aan de wet zou houden. Het bleek, dat de brochure uitgegeven was onder de naam van een stichting en dat men zorgvuldig vermeed de naam van de leverancier van de kruidencapsules te noemen. Annette Tragter wees mij er op, dat het verkopen van deze producten in combinatie met het doen van bovengenoemde uitspraken een overtreding van de warenwet was.

 • Als reactie daarop heb ik binnen een half uur na het vertrek van Annette Tragter al deze vermeldingen van de website verwijderd.

Men zou verwachten dat hiermee de zaak was afgedaan. Dat bleek niet het geval.

Op 28 oktober 2003 stuurde de Voedsel en waren autoriteit mij een brief, waarin zij het voornemen tot boeteoplegging kenbaar maakte. Men wilde mij maar liefst 680 euro boete opleggen.

Op 5 december 2003 werd mij als "sinterklaascadeautje" een boete opgelegd van 680 euro. Hierbij werden mijn mensenrechten geschonden.

Artikel 11 van de rechten van de mens:

Een ieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op voor onschuldig gehouden te worden, totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen wordt in een openbare rechtszitting, waarbij hem alle waarborgen, nodig voor zijn verdediging, zijn toegekend. Niemand zal voor schuldig gehouden worden aan enig strafrechtelijk vergrijp op grond van enige handeling of enig verzuim, welke naar nationaal of internationaal recht geen strafrechtelijk vergrijp betekenden op het tijdstip, waarop de handeling of het verzuim begaan werd. Evenmin zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die, welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was.

Ik heb er recht op voor onschuldig te worden gehouden, totdat mijn schuld in een openbare rechtszitting is bewezen, waarbij ik mij heb kunnen laten vertegenwoordigen door een advocaat. Ik constateer, dat de Voedsel en waren autoriteit mij schuldig heeft verklaard en een boete oplegt zonder proces. Het feit dat ik daar bezwaar tegen kan maken, doet niets af aan het feit dat de overheid mij in strijd met de rechten van de mens reeds schuldig heeft verklaard.

Artikel 7 van de rechten van de mens:

Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.

Op 6 september 2003 vermelden de Telegraaf en het NRC Handelsblad, dat de keuringsdienst van waren horecagelegenheden gaat controleren op het verkopen van leidingwater met koolzuur onder de naam spa. Wanneer een horeca-ondernemer betrapt wordt op dergelijke oplichting, wacht hem eerst een waarschuwing. Pas bij herhaling volgt een bestuurlijke boete.

 • Ik constateer, dat ik word achtergesteld vergeleken bij horeca-ondernemers die doelbewust oplichten. Hiermee worden artikel 7 van de rechten van de mens en artikel 1 van de grondwet geschonden.

In "Hygiënecode", een uitgave van het voedingscentrum, staat in paragraaf 1.2.3: "Als de instelling het voedselveiligheidssysteem niet op de juiste wijze hanteert, kan dit leiden tot een waarschuwing en bij herhaling kan er een bestuurlijke boete volgen."

 • In mijn geval werd er niet gewaarschuwd maar werd meteen een zeer zware boete opgelegd. Indien de uitspraak in "Hygiënecode" onjuist is, is er sprake van misleiding door de overheid. Indien de uitspraak in "Hygiënecode" wel juist is, is er sprake van schending van artikel 7 van de rechten van de mens en artikel 1 van de grondwet.

Geregistreerde middelen tegen kanker werken in 75% van de gevallen niet en hebben zeer zware bijwerkingen. Zie: Pillen werken veelal niet. Mij vervolgen wegens bovenstaand feit en de farmaceutische maffia haar gang laten gaan, is wederom achterstelling en wederom schending van artikel 7 van de rechten van de mens en artikel 1 van de grondwet.

Sommige kankermiddelen werken helemaal niet en hebben zeer zware bijwerkingen. Zie: Geregistreerde medicijnen deugen niet. Mij vervolgen wegens bovenstaand feit en de farmaceutische maffia haar gang laten gaan, is wederom achterstelling en wederom schending van artikel 7 van de rechten van de mens en artikel 1 van de grondwet.

Als men door rood rijdt met een auto, een fiets steelt, winkeldieftstal pleegt of zwart rijdt in het openbaar vervoer, komt men er met een boete van af, die veel lager is dan de boete waarmee ik bedreigd word. Ik word dus achtergesteld of gediscrimineerd in vergelijking tot andere ondernemers en zelfs in vergelijking met winkeldieven en met door rood rijdende automobilisten. Dit is wederom achterstelling en wederom schending van artikel 7 van de rechten van de mens en artikel 1 van de grondwet.

In 1999 deed ik aangifte wegens zeer ernstige smaad en belediging tegen Panorama en tegen Simpos. De officier van justitie Velleman weigerde te vervolgen. Naar mijn mening is de misdaad van Panorama tegen mij veel ernstiger dan mijn wetsovertreding. Daarbij komt, dat Panorama pas wilde rectificeren onder zware druk van een advocaat. Ik heb onmiddelijk mijn website in overeenstemming met de wet gebracht.

 • Ik constateer, dat het vervolgingsbeleid van de overheid volstrekt willekeurig is. De grijze macht (de ambtenaren) vervolgt mensen aan wie ze kennelijk een hekel hebben, en weigeren vervolging in te stellen tegen anderen. Deze anderen krijgen feitelijk een vrijbrief om afwijkende individuen (zoals ik) te vervolgen en te vertrappen. Het gehele beleid van de overheid is dus een ernstige schending van artikel 7 van de rechten van de mens en artikel 1 van de grondwet.
 • Als de grijze macht (de ambtenaren) zin heeft om het Europees Recht te schenden, doen ze gewoon waar ze zin in hebben. Als een burger dit doet, wordt er vervolgd als men zin heeft en dan wordt er in strijd met de mensenrechten een boete opgelegd. Het gehele beleid van de overheid is dus een ernstige schending van artikel 7 van de rechten van de mens. De grijze macht doet gewoon waar ze zin in heeft en onttrekt zich aan iedere democratische controle.
  • Ambtenaren worden niet gecontroleerd en bestuurd door ministers, maar door zichzelf.
  • De ambtenaren zijn niet gekozen, maar benoemen elkaar. Zij onttrekken zich aan de invloed van de politiek. De democratisch gekozen Staten Generaal heeft geen invloed op de ambtenaren of op hun beleid.
  • We leven dus niet in een democratie, maar in een ambtelijke dictatuur.
  • We worden getiranniseerd door een samenzwering van grijze grauwe ambtenaren.
  • Deze grijze terreurmachine heeft in samenwerking met de Staten Generaal een fijnmazig web van regels en verordeningen opgesteld, dat ze volstrekt willekeurig toepassen.
  • Mini-ster Korthals heeft bekend, dat we in een ambtelijke dictatuur leven, waarin de mensenrechten niets waard zijn.
  • We worden bestuurd door grijze neo-bolshewieken, door een grijze terreurmacht. We worden verstikt door een oerwoud aan wetten en regels, nog erger dan in de voormalige Sovjet Unie. De ambtenaren die deel uitmaken van deze grijze terreurmacht zijn landverraders, die op illegale wijze onze grondrechten en mensenrechten schenden.
  • De leden der Staten Generaal (eerste en tweede kamer) hebben willens en wetens wetten aangenomen, waarvan men wist of kon weten, dat ze in strijd zijn met de rechten van de mens. Men heeft de grijze terreurmacht instrumenten gegeven, om op semi-legale wijze de mensenrechten te schenden. Daarmee hebben de leden der Staten Generaal landverraad gepleegd.

Gezien het bovenstaande acht ik afdoende bewezen, dat de overheid zich in ernstige mate schuldig maakt aan schending van de mensenrechten.

 • De mensenrechten zijn voor de nederlandse overheid vooral een instrument voor economische zaken en buitenlandse zaken om landen in de derde wereld te discrimineren. Alle niet-westerse landen krijgen regelmatig berispingen wanneer er iets niet gaat volgens de rechten van de mens. Economische zaken gebruikt de mensenrechten vooral om derde wereldlanden de toegang tot de nederlandse markt te beperken.
 • Binnenlands vindt de nederlandse overheid de mensenrechten vooral een ondraaglijke last, die dringend gesaneerd moest worden. Inplaats van een eerlijk proces krijg je een bestuurlijke boete. Inplaats van zorgvuldige overweging door een onafhankelijke rechter naar aanleiding van een openbaar proces, krijg je een schimmige beslissing van een grijze terreur-ambtenaar.
  • Notabene !!!
  • Volgens mr. Ron A. van Geffen, hoofd bureau Bestuurlijke Boetes van de Keuringsdienst van Waren, in een brief van 5 december 2003, is er geen sprake van schending van artikel 11 van de rechten van de mens, omdat ik een beroepsprocedure kan beginnen. Dan zou ik een proces krijgen in Rotterdam.
   • Wat een eikel !!! Hoe heeft hij ooit meester in de rechten kunnen worden?
   • Volgens artikel 11 van de rechten van de mens ben ik onschuldig totdat schuld bewezen is. Het feit dat ik een beroepsprocedure moet starten, is een omkering van waarden.
   • Het proces zou in Rotterdam dienen. Ik woon bij Almelo, ruim drie uur reizen naar Rotterdam. Het proces zou mij ruim een dag kosten plus de nodige reiskosten. Ik zou dus al een zware boete hebben gekregen van de grijze macht nog voor het proces begonnen is.
    • De grijze terreurmacht houdt er rekening mee, dat ik een ondernemer ben. Ondernemers zijn gewoon kosten en baten af te wegen. Het is veel goedkoper om gewoon de boete te betalen. Daarop rekent de grijze terreurmacht. De ondernemers zijn een gemakkelijk slachtoffer, die ze naar hartelust en volstrekt willekeurig kunnen uitplunderen. De grijze terroristen zijn dus gewoon roofridders. Wat mij betreft kunnen ze naar Siberië.
    • Ik eis een eerlijk en openbaar proces in Almelo met juridische bijstand op kosten van de nederlandse overheid.
   • Van Geffen raad mij aan om deskundige juridische hulp in de arm te nemen. Een studievriendje van Van Geffen misschien? Van Geffen weet vast wel wat dat kost. Maar ja, zijn studievriendjes moeten ook verdienen, niet waar?
    • De grijze terreurmacht rekent er op, dat juridische bijstand meer kost dan de boete. Voor twee uurtjes werk rekent een beetje advocaat al meer dan de totale boete.
    • Ik noem dit georganiseerde misdaad.
    • Ik beschuldig van Geffen van leidinggeven aan een criminele organisatie in de zin van artikel 140 wetboek van strafrecht.
    • Naar mijn mening is de Keuringsdienst van Waren een criminele organisatie in de zin van artikel 140 wetboek van strafrecht.
    • Ik heb recht op kosteloze rechtsbijstand volgens artikel 11 van de rechten van de mens.

 

Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. |||p|2441|Klik hier voor meer informatie|*|

 

 

Promoot ons !!!

Vind je een artikel goed? Promoot het artikel !!!

Zelf doen we niet mee aan twitter of facebook. Maar als je zelf twittert, twitter dan deze pagina. Of plaats een link naar deze pagina op je website of facebook-pagina.

Geen like-knop of twitter-knop

Wanneer er op een webpagina een facebook like knop of een twitter knop staat, krijgen facebook en twitter bericht, dat via jouw ip-nummer die pagina is bezocht. Facebook en twitter hebben omvangrijke databestanden gekoppeld aan jouw ip-nummer. Facebook weet meer van jou dan de NSA van de meest gezochte terrorist.

En Google? Bijna iedere website heeft google-analytics. (Deze site niet.) Via google analytics krijgt google informatie over pagina-bezoeken via jouw ip-nummer. Google is net zo erg als facebook.

 

Ik doe niet mee met anti-sociale media

 

Ik doe niet mee met facebook, twitter en dergelijke vanwege de voortdurende privacy-schendingen en het anti-sociale gedrag van dit soort anti-sociale media. Anti-sociale media bevorderen autistisch en narcistisch gedrag.

 

 

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

T

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula__200_125euro.gif

 

reclame/varietarier.gif

 

Voornemen tot boete-oplegging
Pillen werken veelal niet
Geregistreerde medicijnen deugen niet
Rente manipulatie
Is de Haagse politiek doorgerot ?
Naar beginpagina
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?
Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd
Landverraders eisen uw stem
Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
Is de Haagse politiek doorgerot ?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Bestrijd het extremisme in je eigen groep
Een kwart eeuw discriminatie
Theosofen voeren eindeloze laster- en haatcampagne
Meer dan een kwart eeuw haatzaaien
Antwoord op haatzaaiers en lasteraars
Sinds 1982 woedt er een vuile oorlog !!!
Balkenende stemt in met haatzaaien
Extreem links en zijn vuile oorlog tegen religie en spiritualiteit
Officier van justitie weigert vervolging van Panorama
Officier van justitie weigert vervolging van Harry Westerink
Is Openbaar Ministerie een eufemisme voor Waffen-SS?
Commissie voor Gelijke Behandeling discrimineert!
Waarom mag extreem-links wat extreem-rechts niet mag?
De vuile oorlog van extreem links tegen alles wat spiritueel is
Tweede kamer commissie voor justitie sluit Andreas Firewolf buiten
Tweede kamer is niet bereid mensenrechten te beschermen
Cohen noemt Firewolf 'Niemand'!
Alexander van Maanen liegt er naar hartelust op los
Overzicht van uitspraken van Andreas over rassen en over nazisme
Ambtenaren discrimineren, beledigen en vervolgen op basis van geloof
Ambtenaar Tragter wil graag een heks worden. Maar dat is zij al!
Bezwaarschrift tegen Keuringsdienst van Waren
Heksenjager Hoogervorst instigeert ambtenaren tot schending van de mensenrechten
Schending van de mensenrechten en vervolging wegens levensovertuiging
Daan Westerink hitst aan tot haat tegen Firewolf, Volkskrant sluit blog van Firewolf
Steun aan Rara, AFA, Simpos, aanhitsen tot moord
Ontwikkeld door Nul-A Computers