Is de Haagse politiek doorgerot ? Minister van Financien weigert de wet te handhaven. Staatssecretaris van Economische zaken weigert bankenkartel aan te pakken. Bankroversbendes zoals Rabo, ABN-AMRO en ING beroven het nederlandse volk met steun van de Nederlandse bank, de AFM en de gehele politiek.

 

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Rente manipulatie

 

 

12  Okt  2016

Open brief aan de mini-ster van Financiën

 

Onderwerpen

1. Ontmanteling bankenkartel.

2. Verbod op variabele rente, tenzij deze is gekoppeld aan internationale standaard.

Bijlage: Verweerschrift Rabobank

 

Minister Dijsselbloem heeft geweigerd de banken aan te pakken. Zie Weigering variabele rente te reguleren

 

Geachte heer Dijsselbloem,

Bij deze verzoek ik u om:

 • De AFM opdracht te geven tot een onderzoek naar stilzwijgende kartelafspraken tussen banken;

 • Variabele rente op financiele producten bij wet te verbieden, tenzij de rente gekoppeld is aan een objectieve standaard, zoals Euribor.

Reden voor deze verzoeken.

De Rabobank meent mij te mogen beroven middels rentemanipulatie. Daarover ligt een klacht bij Kifid. Ik vraag u NIET om hulp bij mijn persoonlijke situatie. Uitleg over mijn persoonlijke situatie dient ter illustratie van het wangedrag van de Rabobank tegenover haar klanten en van financiele instellingen in het algemeen tegenover hun klanten. Ik vraag u om het wangedrag van financiele instellingen in te perken en op te treden tegen kartelvorming en concurrentie beperking.

Op mijn klacht bij Kifid heeft de Rabobank een verweerschrift geschreven. Zie bijlage. In dit verweerschrift stelt de Rabobank:

 1. Er bestaat een bankenkartel. Wij houden ons aan de kartelafspraken.

 2. Variabele rente betekent, dat wij zoveel mogen afwijken van de marktrente als we willen, zolang we maar onder de maximaal toegestane rente blijven. Wanneer u met ons variabele rente afspreekt, dan geeft u ons een vrijbrief om onze winstmarge ten koste van u te verhogen.

 3. Wij zijn een criminele organisatie in de zin van artikel 140 Wetboek van strafrecht. Wij misleiden de klanten met reclame, waarin wij ons een Raiffeisenbank zonder winstoogmerk noemen. Ondertussen verkopen onze medewerkers in hun rol als financieel adviseur 'zieke contracten' aan de klanten, waaraan wij het recht ontlenen, de bankrekening van onze klanten te plunderen met variabele rente, die wij volstrekt willekeurig verhogen. Dit onder verwijzing naar onze Algemene Voorwaarden. Onze medewerkers zijn verplicht om aan deze oplichting deel te nemen, anders volgen sancties.

Natuurlijk stelt men dit niet expliciet in deze bewoordingen in het verweerschrift. Maar bij nauwkeurig nalezen van het verweerschrift blijkt, dat men dit wel impliciet stelt.

De Rabobank stelt (pagina 2 alinea 6):

 • ... Naar het oordeel van de Bank zijn deze tarieven marktconform en heeft de bank in redelijkheid en billijkheid gebruik gemaakt van de bevoegdheid om de rente te wijzigen. Hoewel Consument stelt dat dit niet het geval is, laat hij na zijn stelling te onderbouwen. Ter vergelijk treft u eveneens een historisch overzicht aan van de tarieven van ING Bank (Bijlage 7). Het tarief voor een KoB ziet u staan onder het kopje 'Rood Staan'.

De rente die de Rabobank meent te mogen berekenen wordt dus bepaald door wat andere banken zoals ING doen. Impliciet stelt de Rabobank:

 • "Wij maken deel uit van een bankenkartel. Wij komen niet in achteraf kamertjes bij elkaar om dingen af te spreken. Dan zou men ons daarop kunnen pakken. Wij letten gewoon op elkaar en doen alles om concurrentie en marktwerking te onderdrukken. We hebben stilzwijgend een kartel gevormd. Zie dat maar eens te bewijzen."

Ik verzoek u de AFM hiertegen te laten optreden. U mag het verweerschrift van de Rabobank als bewijsmateriaal gebruiken.

De Rabobank stelt (pagina 3 alinea 4):

 • Uit het voorgaande blijkt expliciet níet dat de variabele rente de marktrente of een externe benchmark als Euribor tarief zou volgen. Consument toont niet aan dat dit wel zo zou zijn. In de voorgaande correspondentie is reeds uitleg gegeven hoe het tarief is opgebouwd. Ik verwijs u kortheidshalve naar het schrijven van 17 november 2015. Het berekende rentetarief heeft (globaal) de geld- en kapitaalmarkt gevolgd. Bovendien is het rentetarief onder de hoogst toegelaten kredietvergoeding gebleven.

Hierin staat iets dat pertinent onjuist is. De zin "Het berekende rentetarief heeft (globaal) de geld- en kapitaalmarkt gevolgd." is gewoon niet waar. Als het rentetarief een internationale standaard had gevolgd, had ik niet geklaagd. Ik klaag juist over het feit, dat de Rabobank de marge tussen internationale rentetarieven en de berekende rente verhoogd heeft ten gunste van haarzelf. Met ruim 3% !!!

Het huidige conflict tussen mij en de Rabobank komt voort uit gebrekkige wetgeving en gebrekkige bescherming van de consument. De banken zijn in veel gevallen niet alleen geldlener maar ook financieel adviseur. Stel dat medewerkers van banken zouden zeggen: "Als u dit product afneemt, kunnen we over enige tijd de rente met 3 tot 6 % verhogen, gewoon omdat we dat leuk vinden." Dan zou niemand zo'n product afnemen. En vermoedelijk zou de medewerker ontslagen worden.

Het bestaan van financiele producten waarbij de geldlener willekeurig de rente meent te mogen verhogen, los van de marktrente, duidt op een hiaat in de wetgeving. Ik verzoek u de consumenten en kleine ondernemers beter te beschermen tegen de financiele instellingen en dit gewoon te verbieden.

De Rabobank stelt (pagina 2 alinea 5 en verder):

 • Variabele rente

  De Bank is met Consument voor het KoB een variabel rentetarief overeengekomen. Dit wordt niet door Consument ontkend, zodat dit geen punt van discussie is. Volgens Consument dient de variabele rente 'de marktrente' te volgen waarbij hij refereert aan Euribor. De Bank betwist dat het met Consument overeengekomen tarief 1-op-1 gekoppeld is aan de marktrente en/of een externe rentevoet zoals Euribor.

  De kredietlimieten bij het KoB zijn onderverdeeld in kredietklassen. Voor elke kredietklasse geldt een ander tarief. In casu valt Consument in de kredietklasse EUR 0,- tot en met EUR 25.000,-. Bijgaand treft u als Bijlage 6 een overzicht aan van de rentewijzigingen vanaf 2007 binnen de verschillende kredietklassen. Naar het oordeel van de Bank zijn deze tarieven marktconform en heeft de bank in redelijkheid en billijkheid gebruik gemaakt van de bevoegdheid om de rente te wijzigen. Hoewel Consument stelt dat dit niet het geval is, laat hij na zijn stelling te onderbouwen. Ter vergelijk treft u eveneens een historisch overzicht aan van de tarieven van ING Bank (Bijlage 7). Het tarief voor een KoB ziet u staan onder het kopje 'Rood Staan'.

  Ten aanzien van de stelling van Consument dat de Bank de marktrente zou moeten volgen, stelt de Bank zich op het standpunt dat Consument zijn stelling niet met stukken onderbouwt. Dat de variabele rente de marktrente zou moeten volgen, is niet met Consument afgesproken. In de overeenkomst met Consument is ten aanzien van de rente de volgende bepaling opgenomen: 'rente 6,70% per jaar. De rente kan door de bank worden gewijzigd.'

Het krediet is mij geadviseerd door een medewerkster van de Rabobank Winschoten. De medewerkster van de bank functioneerde niet alleen als geldlener, maar ook als financieel adviseur. Rabobank Nederland stelt nu:

 • De medewerkster wist, dat de Rabobank zich schuldig maakt aan georganiseerde criminaliteit, waaronder rentemanipulatie.

Als zij dit niet wist, was deze rentemanipulatie NIET de intentie van het contract. De Rabobank beweert, dat dit WEL de intentie was van het contract. Impliciet stelt de Rabobank, dat haar medewerkster op de hoogte was van de intentie van de Rabobank.

Als zij wist, dat de Rabobank van plan was om willekeurig de winstmarge te verhogen, dan had zij mij een ander produkt moeten adviseren. Dit heeft zij niet gedaan. Als zij wist van de criminele intentie en zij heeft mij toch dit produkt verkocht, dan heeft zij zich welbewust schuldig gemaakt aan oplichting.

Rabobank Nederland stelt impliciet in haar verweerschrift, dat deze medewerkster zich welbewust schuldig heeft gemaakt aan oplichting, kennelijk in opdracht van de Rabobank. De Rabobank is een organisatie, waarbij medewerkers volgens richtlijnen van de Rabobank moeten werken. Indien zij dit niet doen, volgen sancties. Daarmee is de Rabobank een organisatie zoals bedoeld in artikel 140 Wetboek van strafrecht.

Rabobank Nederland gaat er in haar verweerschrift impliciet van uit, dat medewerkers van Rabobank Nederland en voorheen van lokale Rabobanken als financieel adviseur opzettelijk verkeerde adviezen hebben gegeven en cruciale informatie hebben achtergehouden voor hun klanten c.q. slachtoffers, met als doel deze klanten te beroven middels rentemanipulatie.

Daarmee stelt de Rabobank impliciet dat zij een criminele organisatie is in de zin van artikel 140 Wetboek van strafrecht.

Als criminele organisatie heeft de Rabobank deelgenomen aan internationale rentemanipulatie in de Libor-affaire en daarin schuld erkent. De Rabobank heeft een filiaal geopend in de USA nabij de Mexicaanse grens met het kennelijke doel om drugsgelden wit te wassen. In ieder geval heeft men in strijd met de wet verdachte transacties niet gemeld. Naar mijn mening dient de vergunning om in Nederland financiele diensten te verlenen te worden ingetrokken.

Ik heb niet de indruk, dat de andere grote banken veel verschillen van de Rabobank. Net als de Rabobank zoeken de grote banken de grenzen op en gaan daar overheen indien zij kans zien er mee weg te komen.

De Rabobank verdedigt haar optreden jegens mij met "andere banken doen het ook, wij handelen marktconform". Wanneer een bankrover voor de rechter staat, haalt zijn advocaat het niet in zijn hoofd om te stellen: "Anderen doen het ook, mijn client handelde marktconform". De jurist van de Rabobank doet dat wel en beseft vermoedelijk niet wat hij daarmee impliceert.

Het Nederlandse (c.q. Europese) bedrijfsleven is inmiddels zodanig corrupt, dat men marktconformiteit gebruikt als excuus voor georganiseerde criminaliteit, zonder dat men beseft dat men daarmee crimineel handelt. De wetgever biedt daarvoor de ruimte. De Staat der Nederlanden is naar mijn mening in gebreke aangaande de bescherming van de burger tegen criminele bedrijven en in zake van handhaving van de rechtsstaat.

Naar mijn mening bent u in gebreke in zake

 1. de wettelijke inperking van financiele instellingen;

 2. de handhaving van de wet op kartelvorming.

Contractbreuk

Ik heb met de Staat der Nederlanden een contract. Volgens dit contract betaal ik belasting en gedraag ik mij zoals een goed burger betaamd. Volgens dit contract zorgt de Staat der Nederlanden voor een fatsoenlijke rechtsstaat en bescherming tegen criminaliteit.

Naar mijn mening schiet u tekort in naleving van dit contract. Dat is een onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW). Ik verzoek u om beter uw best te doen en uw deel van het contract na te leven. Indien u dit niet of onvoldoende doet, dient u rekening te houden met een civielrechterlijke procedure, waarin ik onder dwangsom eis, dat de Staat der Nederlanden haar deel van het contract behoorlijk gaat naleven. Een dergelijke rechtszaak zou een blamage zijn voor de Staat der Nederlanden.

Hoogachtend,

Andreas

 

 

Mini-ster weigert banken aan banden te leggen

Als antwoord op deze brief stelde een ambtenaar namens minister Dijsselbloem:

 • Wij geven de banken alle ruimte om via rentemanipulatie hun klanten te bestelen.

 • Het idee om variabele rente te koppelen aan Euribor is niet in het belang van de banken en ook niet in het belang van de BV Nederland.

 • Als u van mening bent dat de banken een kartel hebben gevormd, kunt u klagen bij Autoriteit Consument en Markt.

Het bovenstaande werd natuurlijk niet letterlijk zo geschreven. Ambtenaren worden opgeleid om met wollige taal de werkelijke bedoeling te maskeren. Maar na semantische analyse van het antwoord namens de mini-ster blijft het bovenstaande antwoord over.

 

Voor het antwoord van Dijsselbloem zie: Weigering variabele rente te reguleren

 

Klagen bij Autoriteit Consument en Markt ???

Dat had ik dus al gedaan. Geen reactie. Zelfs geen ontvangstbevestiging ontvangen.

Nederland wordt geregeerd door 4 mafia-families: VVD, CDA, PvdA, D66. Af en toe mogen twee kleine mafia-families meedoen, als ze zich gedragen: CU en GroenLinks.

We zouden moeten stemmen op radicale partijen om echte veranderingen door te voeren. Maar op wie moet je dan stemmen?

 • Wilders wil etnisch zuiveren en moslims van de aarde verwijderen. Bovendien is de PVV geen democratische partij. Wilders claimt voor vrijheid te zijn, maar regeert de PVV als 'Grote Aanvoerder'. Als ik een 'Grote Aanvoerder' wil, vraag ik wel politiek asiel aan in Noord Korea.

 • De SP is tegen Europa en tegen rationeel bestuur.

De democratie werkt niet meer. De 4 grote mafia-families weigeren om dit land behoorlijk te besturen. En de rest kun je nauwelijks serieus nemen.

Aanvulling november 2017

Het bovenstaande wordt bevestigd door de afschaffing van de dividentbelasting. 1,4 miljard euro wordt weggegeven aan de rijken, omdat de vier mafia-families dat zo besloten hebben. 'Anders zouden criminele bedrijven zoals Unilever en Akzo naar de UK vertrekken'. De UK wordt door drie engelse mafia-families geleid.

Er is een alternatief:

 1. The EU legt minimale belastingtarieven vast. Bijvoorbeeld een minimum van 20% dividentbelasting.

 2. Als landen, zoals de UK, gunstige handelstarieven willen, dienen ze hun belastingstelsel aan te passen aan de EU.

 3. Heeft een land te lage belastingen, dan wordt import uit die landen belast met een extra heffing.

Om het bovenstaande te realiseren, dienen de linkse partijen en de vakbewegingen van Europa samen te gaan werken. Dat is vloeken in de linkse kerk. Bah !!!

 

Promoot ons !!!

Vind je een artikel goed? Promoot het artikel !!!

Zelf doen we niet mee aan twitter of facebook. Maar als je zelf twittert, twitter dan deze pagina. Of plaats een link naar deze pagina op je website of facebook-pagina.

Geen like-knop of twitter-knop

Wanneer er op een webpagina een facebook like knop of een twitter knop staat, krijgen facebook en twitter bericht, dat via jouw ip-nummer die pagina is bezocht. Facebook en twitter hebben omvangrijke databestanden gekoppeld aan jouw ip-nummer. Facebook weet meer van jou dan de NSA van de meest gezochte terrorist.

En Google? Bijna iedere website heeft google-analytics. (Deze site niet.) Via google analytics krijgt google informatie over pagina-bezoeken via jouw ip-nummer. Google is net zo erg als facebook.

 

Ik doe niet mee met anti-sociale media

 

Ik doe niet mee met facebook, twitter en dergelijke vanwege de voortdurende privacy-schendingen en het anti-sociale gedrag van dit soort anti-sociale media. Anti-sociale media bevorderen autistisch en narcistisch gedrag.

 

 

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

T

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

 

Andreas Firewolf, nederlandse site

Cirkel van Licht en Liefde

Spiritualiteit en Seksualiteit

Variatarian vegetarische recepten

Andreas Firewolf, english site

Circle of Light and Love

Spirituality and Sexuality

Nul-A Computers, webhosting en website ontwikkeling met eigen CMS.

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
reclame/nula_200.gif

 

reclame/spiri_healing.gif

 

Rente manipulatie
Weigering variabele rente te reguleren
Is de Haagse politiek doorgerot ?
Naar beginpagina
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?
Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd
Landverraders eisen uw stem
Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?
VVD volstrekt onbetrouwbaar
Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Vuile oorlog sinds 1982
Rentemanipulatie en cocaine handel
Ontwikkeld door Nul-A Computers