Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

17  Jan  2020

Kifid is speeltje van banken

 

AFM speelt gemeen spel

 • De AFM is wettelijk verplicht toezicht te houden op financiele bedrijven, hun producten en hun gedrag naar consumenten.

 • De AFM is ook wettelijk verplicht het Europees consumentenrecht te handhaven als het gaat om financiele producten.

 • De AFM WEIGERT dit te doen. De AFM geeft de banken alle ruimte om de rente te manipuleren, consumenten vals voor te lichten en de rekeningen van consumenten naar hartelust te plunderen.

  Vermoedelijk zijn er rond 2008 geheime afspraken gemaakt tussen de Nederlandse bank, het Ministerie van Financien, de AFM en de grote nederlandse banken. Doel van deze afspraken: Zo snel mogelijk de balans van de banken te verbeteren zonder de bonussen en de salarissen van de topbankiers te verlagen. Het leegtrekken van de bankrekeningen van consumenten wordt in deze geheime afspraken aangemoedigd. Deze criminelen schijnen te denken "Als consumenten zo dom zijn te vertrouwen op de financiele adviseur van hun bank, dan merken ze toch niet dat ze beroofd worden."

  Bewijzen voor deze kartelafspraken staan in het artikel Klacht tegen de Rabobank en andere banken wegens KARTELVORMING en RENTE MANIPULATIE

 • De AFM is wettelijk verplicht klachten van consumenten in behandeling te nemen en het Europees consumentenrecht te handhaven. Inplaats daarvan verwijzen ze door naar Kifid.

  Kifid pretendeert een onafhankelijke mediator te zijn tussen de banken en de consumenten. In werkelijkheid is Kifid een speeltje van de banken:

  • Het bestuur van Kifid wordt aangesteld door de banken.

  • Kifid wordt volledig gefinancierd door de banken.

  • Kifid doet extreem lang over de behandeling van klachten van consumenten. Procedures duren geen maanden maar jaren. Zo hoopt men de consument uit te putten en te ontmoedigen. Als de consument toch stug doorzet, volgt uiteindelijk een uitspraak

   • die in strijd is met het Europees consumenten recht

   • die in strijd is met jurisprudentie

   • die volledig in het belang is van de banken.

  Aangzien Kifid geen onafhankelijke organisatie is en aangezien Kifid op criminele wijze de klagende consumenten belazert, is het ongepast dat de AFM haar wettelijke taak verzaakt en de consumenten doorverwijst naar Kifid.

  De bewijzen voor deze beschuldigingen staan hieronder.

 

Kifid uitspraak in dossier 16.01528

 

 

Deze uitspraak is van mr. R.J. Paris

In deze pagina tonen we aan, dat dit sujet volstrekt onbetrouwbaar is. Eigenlijk zou hij de gevangenis in moeten.

 

 

In 2015 diende ik een klacht in bij Kifid tegen de Rabobank. Deze klacht werd eerst afgewezen. Ik moest eerst nogmaals bij Rabobank Nederland mijn klacht indienen.

22 Maart 2016 diende ik de klacht opnieuw in.

14 Augustus 2018, na twee en een half jaar deed Kifid eindelijk uitspraak.

Volgens Kifid:

 • Heeft de Rabobank het recht om variabele rente willekeurig te verhogen om haar winstmarge en financiele positie te verbeteren, want de andere banken doen dat ook.

  Sinds het afsluiten van een krediet in 2005 is de marge tussen internationale marktrente als Euribor en de rente die de Rabobank in rekening brengt door de Rabobank verhoogt met 3,7%.

 • Kifid gebruikt als voornaamste argument, dat de andere banken zich schuldig maken aan dezelfde criminaliteit. De Rabobank loopt niet uit de pas met de andere leden van het bankenkartel, dus mag het. Volgens Kifid.

 • Daarmee erkent Kifid het bestaan van dit bankenkartel.

 

Waar het om gaat

 • In februari 2005 heb ik de Rabobank Winschoten gevraagd om een lening, om mijn huis te verbeteren.

  De financieel adviseur van de Rabobank raadde mij doorlopend krediet aan, omdat dit goedkoper zou zijn. Ik heb dit advies opgevolgd.

  Deze adviseur heeft mij niet verteld, dat de Rabobank ten alle tijden haar winstmarge zou kunnen verhogen en mijn bankrekening leeg zou kunnen trekken. Indien deze optie in het contract aanwezig was, had deze adviseur mij daarvoor moeten waarschuwen.

 • In het contract staat nergens, dat de Rabobank haar winstmarge willekeurig mag verhogen.

  Als er variabele rente wordt afgesproken, dient men er vanuit te gaan, dat de rente de marktrente volgt.

  Wanneer een contract onduidelijkheden bevat, dient het contract ten nadele van de opsteller te worden uitgelegd. Dat is de normale gang van zaken.

  Als onduidelijkheden in het voordeel van de opsteller zouden worden uitgelegd, zou men bij het opstellen van contracten opzettelijk onduidelijkheden kunnen inbouwen, om afnemers te belazeren. De Rabobank vindt, dat dat mag. Kifid stelt in haar uitspraak, dat de Rabobank dat mag. Daarmee geven de Rabobank en Kifid toe, dat zij criminele organisaties zijn.

  Aangezien de Rabobank niet in het contract heeft vastgelegd, dat men willekeurig de winstmarge mag verhogen, mag dat ook niet. Daarmee is de uitspraak van Kifid in strijd met juirsprudentie.

 • Kifid stelt echter:

  4.9 Consument stelt dat hij niet met de Bank is overeengekomen dat de Bank willekeurig haar winstmarge ten koste van hem mag verhogen door middel van rentemanipulatie. De Commissie overweegt dat voornoemde bepaling meebrengt dat de Bank de bevoegdheid toekomt om de rente te wijzigen. Een wijziging kan een verhoging of verlaging van de rente inhouden. De voor Consument bestaande onzekerheid over de ontwikkeling van de rente is inherent aan het gekozen renteregime. Hier tegenover staat in beginsel de vrijheid van Consument om desgewenst het krediet tot de kredietlimiet op te nemen en het krediet te allen tijde af te lossen (desgewenst door de lening over te sluiten naar een andere (goedkopere) aanbieder).

  Kifid gaat hier VOLLEDIG voorbij aan het Europees Consumenten Recht:

  • Volgens Artikel 5 van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken van de EU zijn oneerlijke handelspraktijken verboden.

   Een handelspraktijk is oneerlijk wanneer zij:

   b. het economische gedrag van de gemiddelde consument die zij bereikt of op wie zij gericht is of, indien zij op een bepaalde groep consumenten gericht is, het economisch gedrag van het gemiddelde lid van deze groep, met betrekking tot het product wezenlijk verstoort of kan verstoren.

  • Volgens Artikel 6 aangaande misleidende handelingen:

   1. Als misleidend wordt beschouwd een handelspraktijk die gepaard gaat met onjuiste informatie en derhalve op onwaarheden berust of, zelfs als de informatie feitelijk correct is, de gemiddelde consument op enigerlei wijze, inclusief door de algemene presentatie, bedriegt of kan bedriegen ten aanzien van een of meer van de volgende elementen, en de gemiddelde consument er zowel in het ene als in het andere geval toe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen:

   b. de voornaamste kenmerken van het product, zoals beschikbaarheid, voordelen, risico's, uitvoering, samenstelling, accessoires, klantenservice en klachtenbehandeling, procédé en datum van fabricage of verrichting, levering, geschiktheid voor het gebruik, gebruiksmogelijkheden, hoeveelheid, specificatie, geografische of commerciële oorsprong, van het gebruik te verwachten resultaten, of de resultaten en wezenlijke kenmerken van op het product verrichte tests of controles;

  De financieel adviseur van de Rabobank heeft mij een doorlopend krediet aanbevolen terwijl ik vroeg om een lening. Doorlopend krediet zou goedkoper zijn, volgens de financieel adviseur van de Rabobank. Sinds 2008 heeft de Rabobank de rente verhoogd, terwijl de marktrente gedaald is. Het verschil met Euribor en mijn rente is ca. 3,7% ten nadele van mij. Het aan mij aanbevolen product is aanzienlijk duurder, dan de lening waarom ik vroeg. Dat is een oneerlijke handelspraktijk.

  De Rabobank heeft mij nooit verteld, dat zij haar eigen winstmarge zou gaan verhogen. Zou ik dat geweten hebben, zou ik dat krediet nooit hebben genomen. Dan zou ik mijn rekening hebben opgezegd en NOOIT MEER met de Rabobank zaken hebben gedaan. Ik probeer zaken doen met criminelen te vermijden.

  Kifid baseert haar uitspraak vooral op de bewering van de Rabobank, dat ik het krediet ten alle tijde kan aflossen of oversluiten. Dit is een onzinnige bewering:

  1. Als je het geld hebt liggen om een krediet af te lossen, waarom zou je dan een duur krediet nemen?

  2. Toen ik in 2005 krediet afsloot, waren de regels van de overheid en de kredietverstrekkers heel anders dan nu. Bovendien ben ik nu zelfstandige, in 2005 was ik in loondienst. Het is helemaal niet mogelijk om het krediet over te sluiten.

  3. Krediet oversluiten van de ene criminele bank naar een andere criminele bank met dezelfde rentetarieven? En dan extra oversluitkosten betalen? Zijn ze bij Kifid wel goed bij hun hoofd?

 • Kifid stelt verder:

  4.10 De Bank is dus bevoegd de rente te wijzigen, maar mag die bevoegdheid niet gebruiken op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is (artikel 6:248 lid 2 BW). De vraag of de Bank binnen deze grenzen is gebleven, hangt af van de omstandigheden van het geval. Bij de beoordeling hiervan past de Commissie, gelet op de aard van artikel 6:248 lid 2 BW, de nodige terughoudendheid toe. Vergelijk CvB Kifid 2014/005 en CvB Kifid 2014/007. Van belang hierbij is

  (i) of Bank bij het vaststellen van het rentetarief de ontwikkelingen op de geld- en/of kapitaalmarkt heeft gevolgd,

  (ii) of Bank aan nieuwe klanten met een vergelijkbaar krediet hetzelfde tarief in rekening bracht en

  (iii) of voor Consument feitelijk de mogelijkheid bestond het krediet af te lossen en elders een krediet te verkrijgen. Er moet rekening mee worden gehouden dat in het onderhavige geval het rentetarief niet gekoppeld is aan een externe rentevoet zodat de Bank ook andere ontwikkelingen kan betrekken bij het bepalen van het rentetarief, zoals fundingkosten, bewerkingskosten, de kosten van haar bedrijfsvoering en concurrentieoverwegingen.

  1. Kifid stelt hier feitelijk, dat ik volkomen gelijk heb en dat de Rabobank crimineel handelt. Maar Kifid interpreteert deze eigen tekst in het voordeel van de Rabobank. Daarmee erkent Kifid impliciet, dat Kifid een criminele organisatie is, in het leven geroepen door de banken, om woedende consumenten bezig te houden en uit te putten.

  2. Aangaande (i)

   De Rabobank is bij het vaststellen van het rentetarief tegen de ontwikkelingen op de geld- en/of kapitaalmarkt ingegaan. Dat is de kern van de klacht. Het verschil met Euribor is verhoogd tot ca. 3,7%.

   Het door Kifid in punt (i) gestelde, geeft de Rabobank dus ongelijk.

  3. Aangaande (ii)

   Wat de Rabobank aan nieuwe klanten met nieuwe producten in rekening brengt, DOET NIETS TER ZAKE !!! Als een autofabrikant in 2015 voor nieuwe klanten andere tarieven rekent, dan voor klanten in 2005, moet hij dat zelf weten. De voorwaarden van bestaande klanten mogen nooit willekeurig gewijzigd worden, om ze aan te passen aan de voorwaarden van nieuwe klanten.

   Uitzondering op deze regel is het verlagen van de prijs voor bestaande klanten, als bestaande klanten aanzienlijk meer betalen dan nieuwe klanten.

   Dat Kifid argument (ii) gebruikt, is hilarisch en CRIMINEEL.

  4. Aangaande (iii)

   Of een consument de mogelijkheid heeft om een krediet af te lossen of over te sluiten DOET NIETS TER ZAKE. Als consument sluit je een contract af en je mag verwachten, dat de aanbieder zich aan dat contract houdt. Als je een auto koopt en deze valt na een half jaar uit elkaar, dan zegt men ook niet: "U kunt een nieuwe auto kopen."

   Het oversluiten of aflossen van het krediet is niet mogelijk. Zou het mogelijk zijn, dan is oversluiten onzinnig, als daar juist hogere kosten uit voortvloeien.

   '... zodat de Bank ook andere ontwikkelingen kan betrekken bij het bepalen van het rentetarief, zoals fundingkosten, bewerkingskosten, de kosten van haar bedrijfsvoering en concurrentieoverwegingen.'

   Deze tekst is ronduit CRIMINEEL !!!

   • De fundingkosten zijn juist gekoppeld aan de internationale marktrente. De kern van de klacht gaat over een zeer sterke AFWIJKING van de marktrente.

   • Bewerkingskosten en kosten van bedrijfsvoering doen niet ter zake. Als je een consument een langlopend contract aansmeert met een open einde, dan neem je ondernemersrisico. De banken hebben voorafgaande aan de crisis van 2008 criminele risico's genomen en de consumenten zieke producten aangesmeerd. Nu willen ze achteraf de rekening van hun idiote gedrag bij de consumenten leggen. En Kifid, het speeltje van de banken, steunt de banken in dit criminele gedrag.

    Ik lease mijn CV bij een verwarmingsbedrijf tegen een vast bedrag. Stel dat de loonkosten zouden verdubbelen gedurende de looptijd van het contract. Dan kan dat bedrijf niet tegen mij zeggen: "Sorry, de markt zit een beetje tegen, ik moet de kosten verdubbelen". De mogelijkheid dat er kosten bij komen is ondernemersrisico. Ondernemers dekken dat af door die mogelijkheid in de prijs mee te nemen.

   • Concurrentieoverwegingen ? Hoe gestoord en CRIMINEEL zijn ze bij Kifid? Concurrentieoverwegingen zijn geen reden om bestaande contracten eenzijdig te veranderen.

 • Kifid stelt verder:

  4.13 De Bank heeft in de onderhavige procedure een overzicht overgelegd met daarin opgenomen de historische tarieven van haarzelf en enkele andere aanbieders voor vergelijkbare kredieten. Uit dit overzicht blijkt dat de door de Bank aan Consument berekende rentetarieven over de periode van 2008 tot en met 2015 niet significant en in onredelijke mate afwijken van de rentetarieven die de andere geldverstrekkers hanteerden bij een vergelijkbaar krediet.

  Consument heeft naar het oordeel van de Commissie het tegendeel niet aangetoond. Het feit dat de Bank, zoals Consument stelt, door de jaren heen in algemene zin winst heeft gegenereerd, staat er niet aan in de weg dat de kosten van het onderhavige product gestegen kunnen zijn en aanleiding kunnen geven om de rente te verhogen. Als Consument stelt dat hier sprake is van een ondernemersrisico van de Bank, miskent hij dat de Bank door middel van het wijzigingsbeding in kredietovereenkomst de contractuele bevoegdheid heeft bedongen om dit risico binnen zekere grenzen te verleggen naar Consument.

  Verder komen de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt die de Bank in de periode van 2008 tot en met 2015 noopten om tot wijziging van het rentetarief over te gaan (te weten de veranderingen in de hoogte van de bewerkingskosten ten opzichte van het uitstaand kapitaal), de Commissie niet zodanig onjuist of onredelijk voor dat sprake is van een wijziging die de onaanvaardbaarheidstoets overschrijdt.

  Wederom neemt Kifid criminele standpunten in:

  1. De Rabobank zou niet crimineel gehandeld hebben, omdat de andere banken op soortgelijke wijze hun klanten beroven. Dit duidt niet op eerlijke handelspraktijken, maar op kartel afspraken. Deze zijn bij wet verboden.

  2. Kifid refereert aan de mogelijkheid, dat de kosten van het afgenomen product 'gestegen zouden kunnen zijn'.

   De Rabobank heeft niet aangetoond, dat de kosten gestegen zijn. Sterker: De Rabobank heeft dit niet eens als argument aangevoerd. Kifid verdedigt het criminele gedrag van de Rabobank met een argument dat deze bankroversbende zelf niet heeft aangevoerd. Dat bewijst, dat Kifid geen onpartijdige organisatie is. Als een rechter zich zo zou opstellen in een rechtszaak, zou men hem wraken. Hij zou er zelfs voor ontslagen kunnen worden.

   Bovendien doet kostenstijging er niet toe. Wanneer een ondernemer een contract aanbiedt en er achteraf achter komt, dat zijn kosten hoger uitvallen, dan is dat jammer voor de ondernemer. Dat is ondernemersrisico. In het contract is niet EXPLICIET vastgelegd, dat de Rabobank de rente mag verhogen, wanneer ze met hogere kosten worden geconfronteerd. Had dat er wel ingestaan, dan had ik het contract nooit afgesloten.

  3. Kifid noemt als rechtsgeldige reden om de rente willekeurig te verhogen: de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt die de Bank in de periode van 2008 tot en met 2015 noopten om tot wijziging van het rentetarief over te gaan (te weten de veranderingen in de hoogte van de bewerkingskosten ten opzichte van het uitstaand kapitaal). Ook dat is een CRIMINEEL standpunt.

   1. De crisis van 2008 is veroorzaakt door CRIMINEEL gedrag van de banken.

   2. Om de samenleving beter te beschermen tegen dit CRIMINELE gedrag zijn er hogere kapitaaleisen gesteld aan banken.

   3. Kifid lijkt nu te stellen, dat de banken het recht hebben om de prijs van reeds verkochte producten te verhogen, om hun hogere kosten terug te verdienen.

    Stel dat je in 2005 een auto hebt gekocht op afbetaling. In de loop der jaren komen er nieuwe regels over CO2 uitstoot. De autofabrikant verhoogt nu achteraf de prijs van de reeds gekochte auto, omdat hij met hogere kosten wordt geconfronteerd. Van autofabrikanten tolereert niemand dat. Kifid stelt nu, dat banken dat wel mogen.

   4. Opnieuw voert Kifid een argument aan, dat door de Rabobank niet aangevoerd werd. Steeds opnieuw laat Kifid in haar uitspraak zien, dat Kifid altijd de kant van de banken kiest. Men neemt niet de moeite om zelfs maar de schijn van onafhankelijkheid op te houden.

  Kifid stelt dus, dat de bankroversbendes Rabobank, ING en ABN-AMRO het recht hebben om achteraf de prijs van producten te verhogen, omdat zij dit kunnen en omdat ze het allemaal doen.

 • Kifid stelt verder:

  Schending van de zorgplicht door de bankmedewerker en het beroep op dwaling

  4.17 Consument stelt dat de Bank achteraf een andere interpretatie aan de inhoud van de kredietovereenkomst heeft gegeven en dat de medewerkster van de Bank hem nooit heeft gewaarschuwd voor de bepalingen in de algemene voorwaarden. De Commissie maakt uit de bewoordingen van Consument op dat hij zich op het standpunt stelt dat de Bank ten tijde van het aangaan van de kredietovereenkomst haar informatieplicht heeft geschonden en dat hij, indien hij wel volledig geïnformeerd zou zijn, de overeenkomst niet zou hebben gesloten. De Commissie overweegt daarover als volgt. De rechten en de verplichtingen van Consument uit hoofde van de kredietovereenkomst blijken voldoende duidelijk uit de inhoud van de kredietovereenkomst (zie rechtsoverweging 2.2).

  De Bank heeft zich in de overeenkomst het recht voorbehouden om de rente te kunnen wijzigen en heeft hiervan gebruik gemaakt. Van een andere interpretatie in het voordeel van de Bank is de Commissie niet gebleken. De Bank mocht ervan uitgaan dat de aard en de strekking van de kredietovereenkomst voor Consument duidelijk was. Indien dat niet het geval was, had het op de weg van Consument gelegen om de Bank daarover vragen te stellen. Gelet op het vorenstaande is er geen sprake van schending van de informatieplicht door de Bank.

  4.18 Voorts doet Consument een beroep op dwaling ex artikel 6:228 lid 1 sub b BW. Volgens dat artikel is een overeenkomst onder meer vernietigbaar wegens dwaling indien de overeenkomst tot stand is gekomen onder invloed van een onjuiste voorstelling van zaken door een ongeoorloofd zwijgen van de wederpartij en de overeenkomst bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten. Nu is vastgesteld dat geen sprake is van deze door Consument gestelde schending van de informatieplicht kan zijn betoog ook niet dienen ter onderbouwing van het beroep op dwaling in de zin van het bepaalde in artikel 6:228 lid 1 sub b BW. Dit klachtonderdeel faalt daarom eveneens.

  1. Ook hier is het standpunt van Kifid weer CRIMINEEL.

  2. Kifid stelt "De Bank heeft zich in de overeenkomst het recht voorbehouden om de rente te kunnen wijzigen en heeft hiervan gebruik gemaakt."

   De Rabobankroversbende heeft NIET gespecificeerd:

   1. dat de rente willekeurig gewijzigd zou kunnen worden.

   2. dat de rente variatie zou kunnen gaan afwijken van de internationale marktrente.

   3. dat de Rabobank ten allen tijde de rente kan verhogen wanneer ze een beetje economische tegenwind hebben, of wanneer er elders extra kosten worden gemaakt of wanneer de bonussen verhoogd moeten worden.

   4. dat de Rabobank het contract zou interpreteren als een vrijbrief om ten alle tijde mijn rekening te plunderen middels rentemanipulatie wanneer ze dat goed uit komt of wanneer andere banken dat ook doen.

  3. Kifid stelt: De Bank mocht ervan uitgaan dat de aard en de strekking van de kredietovereenkomst voor Consument duidelijk was.

   Dat is ook zo. variabele rente betekent, dat de rente meebeweegt met de internationale marktrente.

   Indien de Rabo bankroversbende van plan was om de rente willekeurig te verhogen om hun winstmarge te verhogen, dan hadden ze dit in het contract moeten opnemen. Dan hadden ze moeten schrijven in het contract: Mocht de bank in de toekomst ooit extra geld nodig hebben of hogere bonussen willen uitkeren, dan kan de bank de rente willekeurig verhogen tot het wettelijk toegestane maximum.

   Hoeveel klanten hou je dan nog over als bankroversbende?

  4. Ik vroeg om een lening. De financieel adviseur van Rabobank Nederland adviseerde doorlopend krediet, omdat dit goedkoper zou zijn. Dat advies heb ik opgevolgd.

   Sinds 2008 heeft de Rabobank het contract ge-herinterpreteerd. Nu is het contract duurder dan een lening met vaste looptijd en vaste rente. De Rabobank ontkent, dat men het contract heeft ge-herinterpreteerd. De advocaat van de Rabobank stelde, dat ik niet kan bewijzen, dat de medewerkster van Rabobank Winschoten mij heeft geadviseerd zoals ik heb beschreven.

   Als je naar de Rabobank gaat voor een gesprek, dien je een advocaat en een tv-ploeg mee te nemen om alles vast te leggen. Zo onbetrouwbaar is de Rabobank volgens hun eigen advocaat. Voordat je een Rabo medewerker een hand schudt, dien je eerst een advocaat te raadplegen, om te voorkomen dat de Rabobank beweert, dat je je hand in onderpand hebt gegeven aan deze bankroversbende.

  5. Ik heb een contract afgesloten met Rabobank Winschoten. Rabobank Winschoten is overgenomen door Rabobank Nederland. Daarbij heeft Rabobank Nederland besloten het contract anders te gaan interpreteren. Variabele rente werd door de financieel adviseur van Rabobank Winschoten geinterpreteerd als een rente, die de marktrente zou volgen. Rabobank Nederland en Kifid beweren nu, ZONDER ENIG BEWIJS, dat de financieel adviseur van Rabobank Winschoten in 2005 op de hoogte was van de criminele praktijken van Rabobank Nederland sinds 2008, dat zij wist dat Rabobank Nederland het begrip 'variabele rente' zou gaan interpreteren als een vrijbrief om mijn rekening te plunderen en dat zij desondanks hier niet tegen heeft gewaarschuwd. Rabobank Nederland en Kifid beweren dus, dat de financieel adviseur van Rabobank Winschoten een helderziende was, die kon voorzien hoe crimineel Rabobank Nederland zou worden. En dat zij een keiharde crimineel en oplichtster was, die mij willens en wetens een ziek product heeft aangesmeerd. Daarvoor heb ik geen enkele aanwijzing. Ik ben in de veronderstelling, dat de medewerkster van Rabobank Winschoten een fatsoenlijk vrouw was, die mij naar eer en geweten geadviseerd heeft. Deze bewering onthult veel over de zieke moraal van de top van Rabobank Nederland en het gespuis van Kifid.

  6. Het contract volgens de interpretatie van Rabobank Nederland en Kifid bevat verborgen kosten: willekeurige renteverhoging om de winstmarge van de Rabobank op te krikken. Deze verborgen kosten zijn in strijd met het Europees Consumenten recht. Het opzettelijk verbergen van deze kosten en het aansmeren van een ziek contract is een onrechtmatige daad. Zou ik geweten hebben van deze verborgen kosten, dan zou ik het contract niet hebben afgesloten. Dan zou ik juist mijn rekening bij de Rabobank onmiddelijk hebben opgezegd en al mijn contacten hebben beeindigd. Er is dus wel sprake van dwaling. Het standpunt van Kifid is dus crimineel.

 

 

Deze uitspraak is van mr. R.J. Paris

In deze pagina tonen we aan, dat dit sujet volstrekt onbetrouwbaar is. Eigenlijk zou hij de gevangenis in moeten.

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

 1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

 2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers