Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

13  Apr  2021

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Deze brief is per brief post gestuurd aan:

 • Alle fracties van de tweede kamer en alle fracties van de eerste kamer.

 • De voorzitter van de tweede kamer en de voorzitter van de eerste kamer.

Tot op heden heeft niemand geantwoord.

Alle Haagse Hooligans zijn op de hoogte van de bankroverij en ze stemmen er allemaal mee in. Niemand stelt vragen in de kamer, niemand pleit voor een parlementaire enquete. De top van Nederland is gewoon een roversbende.

 

Betreffende:

 1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

 2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

 

Geachte leden der Staten Generaal,

 

Samenvatting:

 • U heeft geweigerd in te grijpen terwijl het Ministerie van Financien in samenspraak met de Nederlandse bank de Nederlandse banken een vrijbrief gaf om het Nederlandse volk te bestelen en op te lichten gedurende meer dan 25 jaar.

 • U heeft geweigerd in te grijpen terwijl het Ministerie van Financien van Nederland een crimineel belasting paradijs maakte.

 • U heeft een wet gemaakt (de Awb) waardoor gewone burgers geen toegang meer hebben tot de rechtsstaat en die ambtenaren de macht geeft om willekeurig de wet en het Europees Recht wel of niet te handhaven.

 • U heeft geweigerd in te grijpen terwijl de ACM weigerde het Europees antitrust recht te handhaven in zake financiele instellingen.

 • U heeft geweigerd in te grijpen terwijl de AFM weigerde het Europees consumenten recht te handhaven.

 

Verzoeken:

 • Ik verzoek u om de Algemene wet bestuursrecht te herschrijven. Een slachtoffer van een crimineel bedrijf is per definitie een belanghebbende, ook als het gaat om een individueel burger.

 • Ik verzoek u om een parlementaire enquete naar het financiele systeem van Nederland. Zolang u dat niet doet bent u naar mijn mening schuldig aan criminele nalatigheid.

 • Ik verzoek u er voor te zorgen, dat het OM de banken strafrechterlijk gaat vervolgen. Minstens 25 jaar lang worden we systematisch bestolen door bankroversbendes en nog nooit is een bankdirecteur daarvoor strafrechterlijk vervolgd.

 • Ik verzoek u er voor te zorgen, dat de ACM de banken de hoogst mogelijke boete oplegt wegens kartelvorming.

 • Ik verzoek u er voor te zorgen, dat de AFM de banken de hoogst mogelijke boete oplegt wegens rente-manipulatie, diefstal en oplichting.

 • Ik verzoek u er voor te zorgen, dat de overheid zelf voor rechtshandhaving zorgt en de burger niet uitlevert aan bemiddelingsclubjes zoals Kifid.

 

Waar is de rechtsstaat?

U heeft de rechtsstaat van Nederland volkomen kapot gemaakt met de Algemene wet bestuursrecht. Ambtenaren weigeren handhaving van recht en wet omdat een individueel burger 'geen belanghebbende' zou zijn volgens artikel 1.2 Awb. De Raad van State heeft de uitleg van dit artikel zodanig opgerekt, dat individuele burgers geen enkele toegang meer hebben tot de rechtsstaat. Ambtenaren kunnen altijd stellen, dat een individueel burger geen belanghebbende is en dat men dus het recht of de wet niet hoeft te handhaven. Ambtenaren doen gewoon waar ze zin in hebben, beschermen criminele bedrijven en doen er alles aan om de individuele burgers kapot te treiteren. Ik spreek uit eigen ervaring. Ik ben de afgelopen jaren steeds opnieuw tegen deze muur van kwaadaardigheid en onwil opgelopen. Voorbeelden staan hier onder.

En wat doet 'de politiek'? De Ministers van Financien (Hoekstra, Dijsselbloem) weigeren de banken aan te pakken en weigeren de AFM te sommeren de wet te handhaven. De Staatssecretaris van Economische Zaken (Keijzer) weigert de ACM te sommeren een kartel-onderzoek te starten tegen de banken, terwijl de debet-rente vier keer zo hoog is als in Duitsland. Emails aan fractieleiders van de Tweede Kamer worden niet beantwoord, oproepen om een parlementaire enquete te houden naar het hoe en waarom van 25 jaar (!) systematisch oplichten en bestelen van miljoenen Nederlanders door de banken worden volkomen genegeerd. En dan durven jullie te spreken over 'herstel van vertrouwen'.

 

Ter illustratie:

In februari 2005 heb ik de Rabobank Winschoten gevraagd om een lening om mijn huis te verbeteren. De financieel adviseur van de Rabobank raadde mij doorlopend krediet aan, omdat dit goedkoper zou zijn. Ik heb dit advies opgevolgd. Deze adviseur heeft mij niet verteld, dat de Rabobank ten alle tijden haar winstmarge zou kunnen verhogen en mijn bankrekening leeg zou kunnen trekken. Indien deze optie in het contract aanwezig was, had deze adviseur mij daarvoor moeten waarschuwen. In het contract staat nergens, dat de Rabobank haar winstmarge willekeurig mag verhogen. Het verkopen van dit soort contracten is in strijd met het Europees Consumenten Recht. (Ik heb de indruk, dat deze adviseur ter goede trouw was en dat Rabobank Nederland na 2008 het contract anders is gaan interpreteren.)

De rente op het moment van afsluiten was 6,70%, Euribor stond toen op 2,095%. De Rabobank heeft de rente opgedreven tot ruim boven 8,1% terwijl Euribor in dezelfde periode daalde naar 0,319%.

Het verschil met Euribor is door de Rabobank opgedreven naar 3,5 tot 4% (afhankelijk van het meetmoment). Inmiddels heeft de Rabobank ca. 12.000 euro van mij gestolen, iedere maand komt daar bijna 100 euro bij.

In een klachtenprocedure met Kifid, stelde de advocaat van de Rabobank, dat de Rabobank dat mag doen omdat de rente marktconform is. ING hanteert 8,1% rente dus mag de Rabobank dat ook. Kifid gaf de Rabobank gelijk en bewees daarmee, dat Kifid gewoon een speeltje is van de banken. De banken betalen voor Kifid en stellen het bestuur aan. De gehele Nederlandse politiek werkt eendrachtig samen, om het gewone volk uit te leveren aan deze mafieuze organisaties.

De Rabobank haalt onrechtmatig geld van mijn rekening. Dat is diefstal. De Rabobank heeft mij een contract aangesmeerd, dat in strijd is met het goed fatsoen en het Europees Consumenten Recht. Dat is oplichting. De hoofddirectie geeft de werknemers opdracht tot crimineel handelen en sanctioneert werknemers, die dat weigeren. Daarmee gedraagt de Rabobank zich als een criminele organisatie in de zin van artikel 140 Wetboek van strafrecht. Ik wil, dat het OM de hoofddirectie van de Rabobank strafrechterlijk vervolgt wegens leiding geven aan een criminele organisatie. Ik wil mimimaal twee jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de hoofddirectie leden en minimaal drie jaar voor de CEO Wiebe Draijer.

De Rabobank is eerder veroordeeld voor rentemanipulatie. De USA legde een boete op van 1 miljard dollar. Zwitserland legde een boete op van 390.000 zwitserse frank. In Nederland kregen twee leidinggevende bankiers voor het Liborschandaal een boete van maar liefst 3000 euro. EÃn leidinggevende bankier kreeg 1500 euro boete. En een junior medewerker kreeg 750 euro boete. (Financieel Dagblad 17-08-2016)

Deze bankiers verdienen vermoedelijk meer dan een miljoen euro per jaar, exclusief bonussen. Dat is een uurloon van meer dan 500 euro. Ze hebben voor miljarden euro's schade aangericht en vele honderden miljoenen gestolen. En dan is de hoogste boete 3.000 euro. Vermoedelijk kregen ze buikpijn van het lachen.

Deze zaken zijn afgehandeld door de tuchtrechter. Deze criminelen zijn niet strafrechterlijk vervolgd. Ze hebben geen gevangenisstraf gekregen. Ze hebben niet eens een strafblad. Ik neem aan dat de Haagse politiek bang was, dat ze zouden gaan praten in ruil voor strafvermindering.

Nu is de Rabobank opnieuw hoofdrolspeler in bankroof door rentemanipulatie. De Rabobank is dus een recidivist. Een boete van 1 miljard dollar heeft nauwelijks indruk gemaakt. Daarom heb ik de AFM gevraagd om de Rabobank een boete op te leggen van 5 miljard euro. Of om in ieder geval de hoogst mogelijke boete op te leggen. De AFM heeft geweigerd om mijn verzoek in behandeling te nemen, 'omdat ik volgens de Awb geen belanghebbende ben'. Om dezelfde reden heeft de AFM ook geweigerd het Europees Consumenten Recht te handhaven, terwijl de AFM daarvoor bij wet is aangewezen.

 

Mona Keijzer en ACM weigeren het kartelrecht te handhaven:

Zoals hierboven beschreven, stelde de advocaat van de Rabobank dat een rente van 8,1% 'marktconform' is. Ik heb op dat moment op websites van Duitse banken mijn gegevens ingevuld. Deze banken boden een rente van 1,99% (creditplus.de) en 1,70% (swkbank.de). De 'markt-conforme' rente van de Nederlandse banken is dus ruim 4 keer zo hoog als de rente van de duitse banken.

In vergelijking met 2005 staat de debetrente in Nederland 3,5% tot 4% hoger ten opzichte van Euribor.

Ik heb Staatssecretaris Mona Keijzer ondermeer gevraagd om een kartelonderzoek. Dat heeft Keijzer door de ACM laten weigeren.

Zie: Mona Keijzer weigert kartelonderzoek

In punt 3.2.18 stelt de ACM: 'De ACM is daarom van mening dat klager zich niet kwalificeert als belanghebbende in de zin artikel 1.2, eerste lid, van de Awb.'.

Zie: ACM besluit pag. 4

Hieruit kunnen we de volgende conclusies trekken:

 1. De overheid misbruikt de Awb om individuele burgers uit te sluiten van toegang tot de rechtsstaat.

 2. Mona Keijzer en de ACM weigeren Europese afspraken na te komen en kartelvorming te bestrijden. Er zijn blijkbaar geheime afspraken gemaakt tussen het Ministerie van Financien, de Nederlandse bank, de ACM, de AFM, de top van de Nederlandse politiek en de grote financiele instellingen. Dit blijkt ook uit een artikel in het Financieel Dagblad van 21 Maart 2016 met de kop 'Banken rekenen rentevoordeel niet door aan klanten die rood staan'. In dit artikel staan de volgende criminele uitspraken:

  - Rabobank stelt in een reactie dat de doorgevoerde aanpassingen vooral bedoeld zijn om structureel en onnodig roodstaan terug te dringen.

  - Een topbankier, die niet met zijn naam in de krant wil, stelt dat in de debetrente ook een strafelement moet zitten. 'Bij een te lage debetrente valt dat aspect weg.'

  Zie: PvdA totaal onbetrouwbaar

 

Wopke Hoekstra en AFM weigeren
het Europees Consumenten Recht te handhaven:

30 Januari 2020 heb ik een brief geschreven aan Minister Hoekstra betreffende:

 1. Handhaving Europees Consumentenrecht

 2. Optreden tegen de Rabobank

 3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

 4. Toezicht op AFM

 5. Distantieren van Kifid

Zie: Open brief aan de Minister van Financien

Hoekstra liet een ambtenaar een onzinnig antwoord schrijven, waarin ik eenvoudig werd afgewimpeld en waarin de ambtenaar niet inging op de kwesties die ik benoemde in de brief.

Zie: Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

Verschillende keren heb ik geprobeerd de AFM tot actie te bewegen. De ACM heeft in overleg met mij mijn klacht aan de ACM doorgestuurd aan de AFM met de belofte, dat de AFM mij behoorlijk zou antwoorden. Niet dus. Uiteindelijk wees de Nationale Ombudsman op de mogelijkheid bij de AFM een klacht in te dienen. Deze mogelijkheid is niet te vinden op de website. Vervolgens heb ik een klacht ingediend bij de AFM.

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven. Deze wet is de uitwerking van Europese afspraken. De AFM heeft geweigerd mijn handhavingsverzoek in behandeling te nemen 'omdat ik geen belanghebbende zou zijn volgens art. 1.2 Awb'.

Zie: AFM weigert handhaving wet

De Rabobank heeft mij in 2005 een doorlopend krediet met variabele rente aangesmeerd, terwijl ik om een lening vroeg. Volgens de financieel adviseur van de Rabobank 'was dat goedkoper'. Sinds 2008 legt de Rabobank de variabele rente uit als een vrijbrief om mijn rekening te plunderen. Terwijl de marktrente zakte, verhoogde de Rabobank de rente. Het verschil met Euribor is verhoogd met ca. 3,7%.

De Rabobank maakt zich hiermee schuldig aan oneerlijke handelspraktijken zoals gedefinieerd in de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken van de EU. De AFM is aangewezen om deze richtlijn te handhaven indien het gaat om financiele producten. De AFM weigert haar werk te doen en heeft geweigerd mijn handhavingsverzoek in behandeling te nemen. Dat is een onrechtmatige daad. (Art. 6:162 BW)

Kifid heeft in mijn klachtenprocedure de uitspraak gedaan, dat de Rabobank dit mag doen 'omdat de rente marktconform is'. Daarna heeft Kifid in maart 2021 de uitspraak gedaan, dat klanten mogen verwachten, dat variabele rente de marktrente volgt. Ik heb vervolgens de Rabobank gevraagd, de teveel in rekening gebrachte rente terug te betalen. De Rabobank heeft dat geweigerd. 'Ze zullen de zaak bestuderen en mogelijkerwijze hoor ik nog van hun'.

Zie: Rabo negeert Kifid

De bankroversbendes kunnen zich zo gedragen, omdat de overheid weigert recht en wet te handhaven. En de Tweede Kamer weigert de overheid te dwingen tot handhaving van recht en wet. Naar mijn mening is dat criminele nalatigheid.

 

Wopke Hoekstra saboteert rente-beleid ECB:

De ECB heeft alles in het werk gesteld om de rente te verlagen, zodat de economie zich na de crisis van 2008 zou herstellen. Terwijl de ECB de rente verlaagde tot onder nul, verhoogden de Nederlandse banken hun rente tarieven met meer dan 3,7%. Dit deden ze zelfs op bestaande producten, hetgeen illegaal is. Het geld halen ze gewoon van de rekeningen van Nederlandse burgers en Nederlandse kleine bedrijven, en de slachtoffers staan machteloos.

Stel dat je bij de supermarkt een paar pakken koffie koopt en betaalt. De supermarkt eigenaar besluit dat hij een hogere winstmarge wil. Dus bespringt hij de klant, nadat deze al betaald heeft, rukt zijn portemonee uit zijn zak en helpt zich aan wat geld. Dit is zo absurd, dat het zelfs in comedies niet voorkomt. Toch is dat juist de manier zoals de Nederlandse banken zich gedragen. De AFM weigert deze misdadigers te beboeten. Het OM weigert deze misdadigers strafrechterlijk te vervolgen. De Minister van Financien weigert de AFM te sommeren om in te grijpen. En de gehele Tweede Kamer weigert dit te onderzoeken.

Alle grote financiele bedrijven in Nederland maken zich hieraan schuldig. Gezamenlijk en kennelijk in overleg met de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien hebben zij de debet-rente opgedreven, terwijl de ECB er alles aan deed om de rente zoveel mogelijk te verlagen. In ieder geval heeft de Nederlandse bank geen enkele keer aangedrongen op het in de pas brengen van de debet-rente met het ECB beleid.

De Nederlandse financiele bedrijven hebben na de crisis van 2008 hun balansen razendsnel verbeterd en hebben zich schanddalig verrijkt ten koste van de gewone burgers en kleine bedrijven. De banken hebben de crisis van 2008 veroorzaakt en hebben de gewone burgers en kleine bedrijven leeggezogen. Kennelijk met volledige instemming van de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien. En kennelijk met volledige instemming van de Tweede Kamer. In ieder geval heeft geen enkel lid van de Tweede Kamer zichtbare moeite gedaan om deze systematische bankroverij aan te pakken.

 

Indruk van crimineel politiek spel:

Na de crisis van 2008 besloot de Minister van Financien ABN-AMRO te nationaliseren. Wanneer daar verlies op was geleden, was dat politiek slecht uitgekomen. Dus moest de balans van die bank zo snel mogelijk worden opgepoetst. Dus kregen de banken een vrijbrief om gezamenlijk de debet-rente op te drijven, ten koste van de mensen met schulden en ten koste van kleine bedrijven.

Balkenende en Rutte hebben beiden 'de Gouden Eeuw' opgehemeld. In die tijd gaf men zeerovers 'kapersbrieven', waarmee men ze toestemming gaf om schepen van andere landen aan te vallen en te beroven en de bemanning te vermoorden. In deze eeuw hebben de Ministers van Financien de banken blijkbaar 'bankroversbrieven' gegeven, waarmee men ze toestemming gaf om het gewone volk en de kleine bedrijven te beroven en hun bankrekeningen te plunderen. Dat kwam politiek goed uit, dus werd dat gelegaliseerd.

Het Ministerie van Financien is een hoofdrolspeler in de toeslagen affaire. Het Ministerie van Financien is ook een hoofdrolspeler bij deze bankroverij. En klaarblijkelijk zijn er geheime afspraken gemaakt met de banken. Het Financieel Dagblad publiceerde op 21 Maart 2016 een artikel met de kop Banken rekenen rentevoordeel niet door aan klanten die rood staan. In dit artikel staan de volgende criminele uitspraken.

- Rabobank stelt in een reactie dat de doorgevoerde aanpassingen vooral bedoeld zijn om structureel en onnodig roodstaan terug te dringen.

- Een topbankier, die niet met zijn naam in de krant wil, stelt dat in de debetrente ook een strafelement moet zitten. 'Bij een te lage debetrente valt dat aspect weg.'

Zie: PvdA totaal onbetrouwbaar

Het Ministerie van Financien heeft blijkbaar in overleg met de banken besloten, dat mensen met leningen gestraft moeten worden. De banken hebben dit gebruikt als een vrijbrief om de rente met 4% op te drijven ten opzichte van Euribor. En de gehele Tweede Kamer kijkt weg en weigert zijn werk te doen. Net als met de toeslagenaffaire. De toeslagenaffaire is alleen aan het licht gekomen doordat Renske Leijten en Pieter Omtzigt hun werk wel deden, terwijl ze daarbij voortdurend minachtend behandeld werden door hun zeer geachte collega kamerleden. In zake de systematische bankroverij is er blijkbaar geen enkel kamerlid, dat gemotiveerd kan worden zijn of haar werk te doen. Er is sprake van hetzelfde patroon en dezelfde criminele houding van het Ministerie van Financien. Burgers en kleine bedrijven worden geruineerd omdat dat gunstig is voor de economie. Althans, dat geloven ze blijkbaar op het Ministerie van Financien.

 

Renteniersmentaliteit:

Balkenende en Rutte hebben beiden 'de Gouden Eeuw' opgehemeld. We zouden de ondernemersgeest van de VOC terug moeten krijgen. Klinkt heel leuk. Maar wat hebben Balkenende en Rutte echt gedaan? Beiden hebben leiding gegeven aan kabinetten, die Nederland teruggebracht hebben naar de 18e eeuwse renteniersmentaliteit. De banken hebben vrijbrieven gekregen om de burgers en de kleine bedrijven leeg te zuigen met extreem hoge rentes. Het financiele systeem van Nederland is opgepompt tot een absurde omvang. Van Nederland is een belastingparadijs gemaakt, dat de rijken en grote bedrijven helpt om belasting te ontwijken.

De maak-industrie en de handelsondernemingen in Nederland worden afgeknepen, omdat de banken de kleine ondernemingen leegzuigen.

19 December 2020 kwamen in het programma Kassa (BNN-Vara) ondernemers aan het woord, die volledig worden leeggezogen door ABN-AMRO. Notabene een staatsbank. De groothandel van Nico Verlaan is voor minstens 27.000 euro bestolen door ABN-AMRO. De zzp-er Jan Geldof voor 5.500 euro.

Het Ministerie van Financien en de Nederlandse Bank zijn blijkbaar van mening, dat hoge rentes goed zijn voor de banken en dat dat goed is voor de economie. De 18e eeuw laat wel wat anders zien. Nederland is extreem afhankelijk van criminele financiele instellingen en verwaarloost de rest van de economie.

 

Tweede kamer weigert de bankroverij aan te pakken:

Ik heb verschillende keren emails gestuurd aan kamerleden en kamerfracties. Alleen Dijkhoff (VVD) schreef terug: 'Gezien de inhoud heb ik deze onder de aandacht gebracht van mijn fractiegenoot Roald van der Linde.' Van der Linde heeft niet gereageerd.

Zie: Is de Haagse politiek doorgerot ?

Ik heb hieruit de conclusie getrokken, dat de Nederlandse politiek volledig is doorgerot. Het is niet alleen de toeslagen affaire. Er is ook nog de misdadige 'afhandeling' van de aardbevingsschade van Groningers. De criminele nalatigheid in zake de bescherming van de gezondheid van de bewoners rond vervuilende bedrijven (zoals Tata Steel). En vooral het feit dat de financiele instellingen al 25 jaar systematisch de burgers oplichten, bestelen en beroven zonder dat er ooit een poging is gedaan om bankdirecteuren achter de tralies te krijgen. Klaarblijkelijk is de Haagse politiek absoluut niet gemotiveerd om ook maar iets te doen voor de gewone burger. Recht is iets wat je kunt kopen als je heel veel geld hebt en dure advocaten kunt betalen. Voor gewone burgers is recht iets waar je naar kunt fluiten.

 

25 Jaar bankroverij:

In 1995 werd de politiek al gewaarschuwd voor de woekerpolissen. Vermoedelijk was de bankroverij toen al heel lang bezig. Wikipedia schrijft:

Op het weinig transparante karakter van kosteninhoudingen door verzekeraars is vanaf omstreeks 1995 herhaaldelijk kritiek uitgeoefend.In 2003 publiceerde AFM een rapport over beleggingshypotheken, waaruit bleek dat een doorsnee huishouden met een beleggingshypotheek 55 procent kans had op een restschuld. In 2006 constateerde de AFM vervolgens dat beleggingsverzekeringen ondoorzichtig en relatief duur zijn en dat de informatie bij polissen onvolledig en soms zelfs onjuist is.

Wikipedia: Woekerpolisaffaire

Het Ministerie van Financien en de AFM hebben niet opgetreden tegen deze bankroverij, terwijl deze in strijd is met het Europees Consumenten Recht. De AFM had moeten handhaven, maar dat mocht blijkbaar niet van de Ministers van Financien. De Woekerpolissen werden uitgefaseerd omdat Tros Radar stennis begon te schoppen. De politiek, het OM en de rechterlijke macht hebben eendrachtig samengewerkt om de bankroversbendes te beschermen. Toen Wouter Bos Minister van Financien was, vroeg hij de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Hij heeft zijn politieke macht misbruikt om de bankroversbendes te beschermen. Daarna is hij 'goed beloond' door het mafieuze financiele systeem.

Toen Wouter Bos mini-ster was (2007 - 2010), vroeg hij de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 • Nadat Wouter Bos de Raad voor de Rechtspraak had gevraagd hoe hij de bankroversbendes kon beschermen tegen juridische procedures werd in 2013 de Algemene wet bestuursrecht zodanig aangepast, dat klagende burgers weggezet konden worden als 'geen belanghebbende'. Zie Algemene wet bestuursrecht onder de paragraaf 'Aanpassing bestuursprocesrecht 2013'.

Zelf heb ik strafrechterlijke vervolging geeist van Delta Lloyd. Toen het OM dat weigerde, heb ik een artikel 12 procedure aangespannen. Deze is afgewezen door het gerechtshof van Leeuwarden, met als argument, dat ik geen belanghebbende was. Dit terwijl ik een gedupeerde was. Deze uitspraak is niet gebaseerd op recht. Het is een politieke uitspraak, met als doel de criminele elite uit de gevangenis te houden.

De ACM heeft geweigerd een anti-trust onderzoek te starten tegen de banken 'omdat ik volgens de AWB geen belanghebbende zou zijn. Zie Mona Keijzer weigert kartelonderzoek

De AFM heeft geweigerd het Europees Consumenten Recht te handhaven 'omdat ik volgens de AWB geen belanghebbende zou zijn. Zie AFM weigert handhaving wet

 • Wouter Bos, de Raad voor de Rechtspraak en de gehele nederlandse politiek hebben samengespannen om een wet zodanig te wijzigen, dat de overheid verzoeken van burgers om de wet te handhaven gemakkelijk kan weigeren. Dat is georganiseerde misdaad. De Haagse Hooligans hebben van Nederland een bankroversparadijs gemaakt.

En Wouter Bos? Deze landverrader werd rijkelijk beloond door zijn criminele vriendjes in de Haagse politiek. Hij is nu CEO van Invest-nl, een investeringsbank waar vriendjes van de Haagse Hooligans gemakkelijk en goedkoop geld kunnen krijgen op kosten van de belastingbetaler. (Gewone burgers niet welkom. Je moet minimaal 5 miljoen euro investeren.)

 

OM weigert bankroverij te vervolgen:

In 2004 werd mij een woekerpolis aangesmeerd van Delta Lloyd. Ik heb aangifte gedaan van diefstal c.q. oplichting bij het politiebureau te Winschoten. Het OM weigerde te vervolgen. Vervolgens ben ik een artikel 12 procedure begonnen. Het Hof van Leeuwarden verklaarde mijn verzoek onontvankelijk, 'omdat ik geen belanghebbende zou zijn'.

26 Januari 2021 heb ik een brief geschreven aan het College van Procureurs-generaal met het verzoek om een strafrechterlijk onderzoek naar de Rabobank en met het verzoek om de Rabobank hoofddirectie te vervolgen wegens leiding geven aan een criminele organisatie in de zin van artikel 140 Wetboek van strafrecht. Hierop heb ik geen antwoord gekregen.

Zie: Strafrechterlijk onderzoek tegen Rabo

De hoofddirectie van de Rabobank heeft opdracht gegeven aan de medewerkers om mee te werken aan criminele activiteiten. Wanneer de hoofddirectie veroordeeld wordt voor leiding geven aan een criminele organisatie, dan levert dat nuttige jurisprudentie op. Wanneer de rechters oordelen, dat artikel 140 dan teveel wordt opgerekt, kan het parlement aan de slag om wetgeving te maken, speciaal om de top van criminele bedrijven in de gevangenis te krijgen. Maar jullie wekken de indruk, dat jullie helemaal geen vervolging willen van de top van criminele bedrijven.

Wanneer iemand met honger een brood steelt bij een supermarkt, staan politie en het OM meteen klaar om deze persoon mores te leren. Wanneer schatrijke bankdirecteuren miljarden stelen van het nederlandse volk, staan de politici in de rij om te bedelen om lucratieve functies. En dan durven jullie in de media te spreken over 'herstel van vertrouwen'. Ieder lid van de Tweede kamer en ieder kabinetslid die dat durft te zeggen, zou zijn of haar mond met zeep moeten wassen!

Er wordt momenteel geklaagd over 'de bestuurscultuur van Rutte' en de onbetrouwbaarheid van Rutte. Gezien het structureel liegen en bedriegen van 'de Liegende Hollander' zijn de klachten terecht. Maar de klagers in de Tweede Kamer hebben geen enkel recht van spreken. Hoekstra en Keijzer zijn verantwoordelijk voor de banken, de AFM en de ACM. Hoekstra is als Minister van Financien feitelijk 'eigenaar' van ABN-AMRO, terwijl deze bank kleine ondernemers systematisch beroofd met rentemanipulatie. Voorheen waren PvdA ministers verantwoordelijk voor Financien. Met de woekerpolissen, de rentederivaten en de rentemanipulatie hebben deze zich in alle mogelijke bochten gewrongen om de banken niet te hoeven aanpakken. En de Tweede Kamer? Deze zweeg en keek weg. 25 Jaar lang!

 

Gunstenstaat:

Nederland heeft geen rechtsstaat maar een gunstenstaat. Als de ambtenaren en de politiek je gunstig gezind zijn, kun je doen en laten wat je wilt. Steel je vele miljarden van het gewone volk, dan is dat geweldig. Zolang je de Haagse baantjesjagers maar wat lucratieve commissariaatjes geeft. Beregen je het gewone volk met kankerverwekkende stoffen, dan is dat helemaal geen probleem. Zolang je maar zorgt voor werkgelegenheid voor de achterban van de politici. Verwoest je het leven en de huizen van inboorlingen van een wingewest (zoals Groningen) en weiger je daarna de schade te vergoeden? Helemaal goed, zolang je de politiek maar laat meedelen in de winst. Et cetera.

Maar wat gebeurt er wanneer ambtenaren vinden, dat je 'verkeerd' bent? Dat heb ik aan den lijve ondervonden.

 

Ter illustratie:

Rond 1995 begon een linkse fascist Harry Westerink met een haat- en lastercampagne tegen alles wat 'spiritueel' of 'religieus' was. Mij bestempelde hij als een extreem rechtse guru en sektenleider en als een racist. In januari 1999 nam Panorama een schrijfsel van hem letterlijk over. Men plaatste mij op de voorpagina en noemde mij in een adem met Charles Manson. Zonder mij iets te vragen of gelegenheid te geven tot weerwoord. Toen ik rectificatie eiste, lachte hoofdredacteur Hitzert mij uit. Nadat ik aangifte had gedaan tegen Westerink en Panorama kreeg ik twee brieven van het OM, vol met verachting, spot en beledigingen.

Zie: Officier van justitie Velleman over aangifte tegen Panorama

en: Officier van justitie Velleman over aangifte tegen Westerink en Simpos

Vervolgens kreeg ik op 30 juni 2003 bezoek van Annette Tragter, ambtenaar van de keuringsdienst van waren. Zij wees mij er op, dat bepaalde uitlatingen op mijn website gecombineerd met het ter verkoop aanbieden van producten in strijd was met de regels van de EU. Zij was extreem beledigend en aanmatigend. Ik vertelde haar, dat ik niet op de hoogte was van die nieuwe regels en dat ik mijn website zou aanpassen aan de wet. Binnen een half uur na haar vertrek was mijn website aangepast. Toch kreeg ik een boete van 680 euro.

Op 6 september 2003 vermelden de Telegraaf en het NRC Handelsblad, dat de keuringsdienst van waren horecagelegenheden zou gaan controleren op het verkopen van leidingwater met koolzuur onder de naam spa. Wanneer een horeca-ondernemer betrapt wordt op dergelijke oplichting, wacht hem eerst een waarschuwing. Pas bij herhaling volgt een bestuurlijke boete.

Ik constateer, dat ik ben achtergesteld vergeleken bij horeca-ondernemers die doelbewust oplichten. Hiermee worden artikel 7 van de rechten van de mens en artikel 1 van de grondwet geschonden.

Ik heb nooit iemand kunnen vinden, die op soortgelijke wijze is mishandeld door ambtenaren van de Staat der Nederlanden.

Het gehele verhaal kunt u lezen op:

Zie: Voedings en Waren Autoriteit discrimineert en beledigt

In 2007 begon Daan Westerink een haat- en laster- campagne tegen mij op een blog van de Volkskrant. Toen ik daar op reageerde, werd mijn blog gesloten door de Volkskrant.

Zie: Volkskrant discrimineert Andreas Firewolf

Ik heb een klacht ingediend wegens discriminatie bij de Commissie Gelijke Behandeling. Deze weigerde mijn aanklacht in behandeling te nemen. Volgens deze commissie heb ik geen religie, want ik zou niet geloven in een opperwezen. En ik heb geen levensovertuiging, want ik heb een eenmanszaak.

Zie: Commissie voor Gelijke Behandeling discrimineert

Ik heb niet de indruk, dat ik op bijzondere wijze systematisch ben gediscrimineerd en mishandeld door de Staat der Nederlanden. Ik heb de indruk, dat alle inwoners van Nederland die enigszins anders zijn kunnen rekenen op uitzonderlijk wrede en systematische mishandeling door vertegenwoordigers van de staat. Wanneer je in de gunst staat van de Haagse Hooligans en hun ambtenaren, dan kun je doen wat je wilt, zonder ooit strafrechterlijk vervolgd te worden. Wanneer je huid niet hagelwit is, wanneer je een niet Nederlandse achternaam hebt, of wanneer je een inboorling bent in een wingewest als Groningen, dan dien je je hele leven te vrezen voor aandacht van de Staat der Nederlanden of zijn ambtenaren. En wanneer je wel wit bent en je hebt een Nederlandse achternaam en je bent geboren in de Randstad? Dan nog moet je heel voorzichtig zijn. Dan moet je vooral geen afwijkende ideeen publiceren of dingen zeggen, die vernieuwend zijn. Doe je dat wel, dan word je mishandeld zoals ondergetekende. Dan raak je uit de gunst. En op zoiets als een rechtsstaat hoef je in Nederland niet te rekenen.

 

Onrechtmatige daad en contractbreuk:

Ik heb een contract met de Staat der Nederlanden. Volgens dit contract:

 • Ik gedraag mij als een rechtschapen burger, betaal mijn belastingen, zie af van eigen rechtshandhaving en erken het monopolie van de Staat op het gebruik van geweld.

 • De staat zorgt voor een fatsoenlijke maatschappij, voor een fatsoenlijke rechtsstaat en voor handhaving van het recht.

De afgelopen 10 jaar heb ik ervaren, dat de staat steeds opnieuw weigert het recht te handhaven. Grote bedrijven doen waar ze zin in hebben. Financiele bedrijven beroven en bestelen hun klanten zoveel als ze willen en liegen alles aan elkaar vast, de staat beschermt ze en helpt ze met roven en stelen. De NAM verwoest de huizen en de levens van Groningers, de staat strijkt een groot deel van de winst op en de gewone burgers kunnen doodvriezen. Tata Steel beregent de omwonenden met kankerverwekkende stoffen en de overheid steunt ze daarbij. De gewone burgers kunnen letterlijk 'de kanker krijgen'. (Tata Steel is slechts een van de vele bedrijven die dit soort streken uithalen, met volledige steun van het politieke systeem.) Burgers mogen niet meer roken in een bar, want dat is slecht voor de longen van meerokend personeel. Maar burgers mogen wel dag en nacht een cocktail van kankerverwekkende stoffen inademen rond de Botlek en rond Schiphol, want dat is goed voor de economie.

Persoonlijk heb ik de overheid steeds opnieuw gevraagd om handhaving van de wet en het recht en het naleven van Europese afspraken. Steeds opnieuw hebben ambtenaren geweigerd mijn verzoeken inhoudelijk te behandelen, omdat ik geen belanghebbende zou zijn volgens artikel 1.2 Awb. Naar mijn mening zijn dit onrechtmatige daden. (Artikel 162 Burgerlijk Wetboek Boek 6) De Staat der Nederlanden is contractueel verplicht om te zorgen voor een behoorlijke rechtsstaat en voor handhaving van de wet en het Europees recht.

Naar mijn mening is de Staat der Nederlanden in ernstige mate in gebreke. Ik roep u op de rechtsstaat te herstellen en ervoor te zorgen, dat iedere burger er op kan rekenen, dat het recht gehandhaafd wordt door de overheid. Wanneer de burger daar niet op kan rekenen, is het contract tussen overheid en burger niet langer geldig. Dan hoeft de burger ook niet meer af te zien van eigen rechtshandhaving. Dan heeft iedere burger het recht om het recht te handhaven zoals men zelf goed acht en daarbij het noodzakelijke geweld te gebruiken. Dat komt feitelijk neer op totale anarchie. En dat is wat u veroorzaakt heeft.

Indien u niet op korte termijn zorgt voor inwilliging van mijn verzoeken tot handhaving, volgt er een juridische procedure op basis van artikel 6.162 BW en zal ik de rechter verzoeken opdracht te geven tot handhaving met oplegging van een dwangsom. Dat zal dan gepaard gaan met een verzoek om schadevergoeding.

 

Herstel van vertrouwen?

Mark 'de Liegende Hollander' wilde Omtzigt wegpromoveren. Vervolgens misbruikte hij zijn macht om een onderzoek hiernaar tegen te houden. Toen dat mislukte en de affaire in zijn gezicht explodeerde, begon men in politiek Den Haag te jammeren over 'de bestuurscultuur van Rutte' en diens onbetrouwbaarheid. Vervolgens moeten wij gewone burgers het Haagse gezever over 'herstel van vertrouwen' aanhoren. Hoe kun je iets herstellen wat er nooit geweest is?

Nederland heeft geen rechtsstaat maar een gunstenstaat. Ben je niet in de gunst, dan moet je je hele leven vrezen voor de terreur van de Staat der Nederlanden en zijn ambtenaren. Jullie willen 'vertrouwen opbouwen', maar jullie willen bouwen op drijfzand. Alles wat jullie doen is een belediging van het Nederlandse volk.

Als jullie vertrouwen willen opbouwen, dan dien je te zorgen voor een stevige ondergrond. Dan dienen jullie te zorgen voor een fatsoenlijke rechtsstaat, die er juist is voor mensen die anders zijn. In de huidige situatie hebben mensen die anders zijn geen enkele toegang tot recht.

U heeft de rechtsstaat van Nederland volkomen kapot gemaakt met de Algemene wet bestuursrecht. Ambtenaren weigeren handhaving van recht en wet omdat een individueel burger 'geen belanghebbende' zou zijn volgens artikel 1.2 Awb. De Raad van State heeft de uitleg van dit artikel zodanig opgerekt, dat individuele burgers geen enkele toegang meer hebben tot de rechtsstaat. Als jullie vertrouwen willen opbouwen, dienen jullie de Awb te herschrijven. Wanneer een burger vraagt om handhaving van de wet, dient u dat verzoek in behandeling te nemen en de wet te handhaven. Als jullie wetten niet willen handhaven, dienen jullie ze te schrappen.

Verder dienen er speciale rechtbanken te komen, waar burgers de Staat der Nederlanden kunnen aanklagen voor schending van hun mensenrechten en schending van hun Europese rechten, zonder dat ze een advocaat nodig hebben en zonder extreem hoge kosten. Zolang ambtenaren en kabinetsleden volstrekt willekeurig bepalen wanneer een wet wel of niet gehandhaafd wordt, is er geen rechtsstaat maar een gunstenstaat. En dan zijn uitlatingen zoals 'vertrouwen opbouwen' of 'herstel van vertrouwen' volstrekt lachwekkend.

 

Parlementaire enquete financien:

Zowel bij de toeslagenaffaire als in zake het beschermen van het kartel van bankroversbendes speelt het Ministerie van Financien een hoofdrol.

Nederland is nummer drie op de lijst van belasting paradijzen volgens Tax Justice. Terwijl de ECB er alles aan deed om de rente te verlagen, maakte het Ministerie van Financien afspraken met het kartel van banken om de debet-rente op te drijven. GroenLinks, SP en PvdA hebben ooit gevraagd om extra onderzoek naar de woekerpolis affaire. Maar het Ministerie van Financien heeft ze dat sterk afgeraden.

Steeds opnieuw blijkt het Ministerie van Financien de rotte appel, die financiele criminaliteit bevordert en die aanzet tot schending van de mensenrechten, tot het bestelen en oplichten van burgers en kleine bedrijven en tot het sociaal-economisch mishandelen van burgers. Hoeveel slachtoffers mag het Ministerie van Financien nog maken, voordat de Tweede Kamer ophoudt met wegkijken en niets doen?

Om een fundament te leggen waarop vertrouwen een beetje opgebouwd kan worden is een zeer grondig en openbaar onderzoek nodig naar de bankroverij van de afgelopen 25 jaar. Alle Ministers van Financien van deze eeuw, de presidenten van de Nederlandse bank, topambtenaren en topbankiers dienen onder ede en in het openbaar doorgezaagd te worden over hun rol in de bankroverij. Alle fractieleiders en financiele woordvoerders van de grote politieke partijen in de Tweede Kamer dienen onder ede verhoord te worden over hun rol in deze bankroverij. Met name dienen ze uit te leggen, waarom zij niets gedaan hebben om deze georganiseerde criminaliteit te bestrijden.

Daarnaast dienen alle Ministers van Financien van deze eeuw, de presidenten van de Nederlandse bank en topambtenaren van Financien ondervraagd te worden over het tot stand komen van belastingparadijs Nederland. Hoe kan het zijn, dat wij afgezonken zijn tot het niveau van een piratenstaat, waarin geld verdienen op de meest anti-sociale en criminele wijze tot het hoogste goed is geworden? Nederlandse Ministers van Financien hebben heel harde kritiek geuit op het financiele beleid van zuid europese landen, terwijl zij een hoofdrol speelden in het aanbieden van belasting ontwijking. Hoe anti-sociaal en hypocriet kun je als land worden?

 

Drie kankergezwellen:

Nederland is ernstig ziek door (minstens) drie kankergezwellen:

 1. De toeslagen affaire;

 2. De aardbevingsschade;

 3. Meer dan 25 jaar door de staat gesteunde bankroverij.

In alle drie de gezwellen speelt het Ministerie van Financien een hoofdrol. Ik roep u op om hardhandig in te grijpen.

Hoogachtend,

Andreas Firewolf

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend
Officier van justitie Velleman discrimineert
Officier van justitie Velleman discrimineert
Firewolf heeft geen godsdienst,<br />want hij gelooft niet in de Christelijke god<br />en hij heeft geen filosofie,<br />want hij heeft een éénmanszaak<br />zo sprak de alwijze Commissie voor Gelijke Behandeling
Nederland schendt mensenrechten, Voedings en Waren Autoriteit discrimineert en beledigt
Daan Westerink hitst aan tot haat tegen Firewolf, Volkskrant sluit blog van Firewolf, Commissie Gelijke Behandeling discrimineert.

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

ACM besluit pag. 4

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers