Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

01  Sep  2022

Strafrechterlijke vervolging Rabobank

 

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

In januari 2021 verzocht ik het OM om een Strafrechterlijk onderzoek tegen de Rabobank. Het OM heeft dit verzoek genegeerd. Ik heb de burgermeester van Oldambt verzocht om invloed uit te oefenen. Daarna kreeg ik een brief van officier van justitie O. Beckers, gedateerd 21 juli 2022, waarin het OM weigerde de Rabobank te vervolgen of zelfs maar een strafrechterlijk onderzoek te beginnen. Vandaar deze

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

 

Dringende oproep:

Meer dan 7 miljoen Nederlanders zijn de afgelopen jaren voor vele duizenden, soms voor vele tienduizenden euro's bestolen door de banken. Bijna de helft van de inwoners van jouw gemeente zijn door de banken bestolen. Veel van deze mensen kunnen nauwelijks rondkomen of zijn zelfs aangewezen op de voedselbank.

Schrijf een brief aan de burgermeester van jouw gemeente en vraag om in opstand te komen tegen de Haagse Hooligans, tegen de bankroversbendes, tegen de AFM en de ACM. Eis herstel van de rechtsstaat. Eis strafrechterlijke vervolging van de bankrovers. Eis langdurige gevangenisstraffen voor de hoofddirectieleden van de bankroversbendes. Eis volledige compensatie en schadevergoeding voor alle slachtoffers van de bankroversbendes. En maak je sterk voor grote schoonmaak van de varkensstal "Het Binnenhof".

 

Gerechtshof Den Haag

Afdeling Beklag art. 12 Wetboek van Strafvordering

Betreft: Klacht omdat RABOBANK niet wordt vervolgd artikel 12 Sv.

Kenmerk OM: Aangifte / TIOC 2443

 

Geachte heer, mevrouw,

Op 25 januari 2021 deed ik aangifte tegen de Rabobank en verzocht ik het OM om een strafrechterlijk onderzoek tegen de Rabobank wegens diverse strafbare feiten.Dit verzoek is door de officier van justitie O. Beckers van het functioneel parket te Amsterdam afgewezen. Hierover wil ik een klacht indienen.

Het is voor mij en de gehele samenleving heel belangrijk dat de Rabobank wordt vervolgd om de onderstaande redenen. Om deze redenen vraag ik u om mijn klacht gegrond te verklaren en het OM te verzoeken een strafrechterlijk onderzoek te beginnen en vervolgens de hoofddirectie van de Rabobank en de criminele ondergeschikten strafrechterlijk te vervolgen.

Notabene:

Ik ben een van de vele slachtoffers van de woekerpolis-hypotheken.

In 2012 heb ik aangifte gedaan tegen Delta Lloyd, die mij een woekerpolis hypotheek heeft verkocht.

Nadat het OM weigerde deze woekerpolisboeven te vervolgen, ben ik een artikel 12 procedure begonnen.

Het gerechtshof te Leeuwarden verklaarde mijn verzoek niet-ontvankelijk, omdat ik geen belanghebbende zou zijn in de zin van de AwB.

Details van de bovenstaande klacht:

Proces-verbaalnummer: PL01PE2011014794-1

RKS-nr: PL01PA.1PA.2011.1642

Kenmerk OM Groningen: Sec2011/30000/167

Aangaande deze uitspraak van het gerechtshof Leeuwarden wil ik het volgende duidelijk stellen:

Volgens het gerechtshof Leeuwarden is een slachtoffer van oplichting door een grote financiele instelling "geen directe belanghebbende" en heeft geen recht op rechtsbescherming. Als iemand een blikje bier steelt bij een supermarkt staan politie en justitie meteen klaar om eens flink uit te halen. Maar als een grote financiele instelling duizenden euro's steelt van een burger en dat doet bij honderdduizenden of zelfs miljoenen burgers, dan weigeren ALLE onderdelen van de Staat der Nederlanden daar tegen op te treden.

Deze beslissing van het gerechtshof Leeuwarden is in strijd met artikel 1 van de grondwet. Discriminatie op welke grond dan ook is niet toegestaan. Als politie en justitie de supermarkteigenaar beschermen tegen stelende klanten, dan dienen zij ook de burger te beschermen tegen stelende bedrijven. Het uitsluiten van bescherming tegen diefstal en oplichting van individuele burgers is onrechtmatig.

Het gerechtshof Leeuwarden beriep zich in haar uitspraak op de AwB van 2013. De aanklacht is gedaan in 2012 en de artikel 12 procedure ben ik begonnen voor de wijziging van de AwB in 2013. Het gerechtshof Leeuwarden heeft dus een wet met terugwerkende kracht toegepast. Dat is een onrechtmatige daad (Artikel 162 Burgerlijk Wetboek Boek 6) jegens mij. Omdat Delta Lloyd mij inmiddels volledig had gecompenseerd, heb ik het er maar bij laten zitten. Achteraf is dit een verkeerde keuze gebleken. Door de grote financiele instellingen niet te vervolgen, is het stelen en oplichten door de grote financiele instellingen alleen maar erger geworden. De Haagse Hooligans hebben van Nederland een piratenstaat gemaakt, een paradijs voor bankroversbendes (zoals Rabo, staatsbank ABN-AMRO en vele anderen).

Voor alle duidelijkheid: Met Haagse Hooligans bedoel ik de leden der Tweede Kamer, de leden der Eerste Kamer, de leden van alle kabinetten Rutte en de topambtenaren van Financien en Economische Zaken.

 

AwB van 2013 is onrechtmatig:

Wouter Bos heeft als Minister van Financien de Raad voor de Rechtspraak gevraagd om advies hoe hij "mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten". Zie ondermeer:

staat-had-weinig-oog-woekerpolisgedupeerden

Vervolgens werd in 2013 de AwB zodanig gewijzigd, dat klachten van slachtoffers van grote financiele instellingen altijd niet ontvankelijk kunnen worden verklaard, omdat slachtoffers geen belanghebbende zijn volgens de AwB van 2013. Naar mijn mening is dit een onrechtmatige daad (Artikel 162 Burgerlijk Wetboek Boek 6) jegens de slachtoffers en jegens alle fatsoenlijke burgers van Nederland.

Ik verzoek u het volgende mee te nemen in uw beoordeling van deze artikel 12 procedure. Indien u mijn verzoek niet-ontvankelijk verklaard met een beroep op de AwB volgt een civielrechterlijke procedure tegen het gerechtshof en tegen de Staat der Nederlanden. Ik ben een belanghebbende. Ik heb recht op toegang tot de rechtsstaat, zover deze nog bestaat in Nederland. En ik heb recht op bescherming tegen dieven, oplichters en criminele organisaties.

 

Aangaande mijn verzoeken

en de reactie van het OM op mijn verzoeken.

 

1. Diefstal middels rentemanipulatie.

Het OM ziet geen aanwijzingen voor rentemanipulatie. De feiten:

In februari 2005 vroeg ik de Rabobank om een lening om mijn huis op te knappen en beter te isoleren. De financieel adviseur van de Raboank raadde mij doorlopend krediet aan met variabele rente, omdat dit goedkoper zou zijn. Ik heb dit advies opgevolgd. Sinds omstreeks 2008 beschouwt de Rabobank dit contract als een vrijbrief om mijn rekening leeg te trekken. Zij hebben de rente verhoogd terwijl de marktrente (Euribor) daalde. Het verschil met Euribor hebben ze opgedreven tot 3,5% tot 4,6% (afhankelijk van de peildatum).

Rond 2015 kwam ik er achter, dat de Rabobank mijn rekening al jarenlang aan het leegtrekken was middels rentemanipulatie. De Rabobank heeft steeds opnieuw beweerd, dat dit volgens het contract was en weigert tot op heden compensatie.

In februari 2005 werd een rente van 6,7% afgesproken. Euribor 3 maands rente stond toen op 2,142%.

Over november 2021 berekende de Rabobank 8,6% rente. Euribor 3 maands rente stond toen op -0,570%. Rabo had moeten berekenen: 4%.

De Rabobank heeft zijn winstmarge over november 2021 dus opgevoerd met 4,6%.

Rabo heeft in eerdere correspondentie laten weten, dat financieel risico geen rol speelt in mijn geval. Er is geen sprake van extra risico opslag.

Na eerdere ontkenningen heeft de Rabobank erkend, dat men de rente heeft gemanipuleerd en onrechtmatig geld van rekeningen heeft afgeschreven. Op de website van de Rabobank stelde de Rabobank, dat men onrechtmatig afgeschreven geld zou terugstorten.

rabobank-komt-met-compensatieregeling-variabele-rente-doorlopend-krediet

Daar is mij niets van gebleken. De Rabobank is gewoon doorgegaan met stelen. Daarom heb ik per 31 december 2021 mijn rekening opgezegd. Vervolgens ging de Rabobank dreigen. Eerst diverse aanmaningen dat ik zou moeten betalen met dreiging van een incasso procedure. 13 Mei 2022 ontving ik een dreigbrief van Flanderijn incasso en gerechtsdeurwaarders. "Onmiddelijk betalen anders ..." Deze brief is als bijlage meegestuurd. Ik heb ze teruggeschreven:

Geachte Heer / Mevrouw,

U stuurde mij een verzoek om een schuld aan de Rabobank te betalen voor rekening NL13RABO xxx

Deze schuld wordt door mij niet erkend.

De Rabobank heeft middels rente manipulatie geld van mijn rekening gestolen. Ik heb de Rabobank gevraagd om herberekening van het saldo. Ook heb ik de Rabobank verzocht alle communicatie via hun advocaat te laten verlopen, aangezien de medewerkers geen flauw benul hebben waar ze mee bezig zijn. Beide verzoeken zijn door de Rabobank niet behoorlijk beantwoord.

De Rabobank heeft wat mij betreft drie opties:

1. De Rabobank geeft mij finale kwijting van alle schulden en ik geef de Rabobank finale kwijting van alle schulden. De krediet registratie bij BKR wordt verwijderd.

2. De Rabobank stuurt mij een herberekening van mijn saldo vanaf februari 2005, waarbij zij steeds dezelfde marge t.o.v. Euribor hanteren. De Rabobank mag zelf beslissen welke Euribor ze nemen, als ze maar steeds dezelfde nemen. Nadat ik deze herberekening heb ontvangen kunnen we onderhandelen over de schadevergoeding die de Rabobank mij gaat betalen.

3. De Rabobank legt het conflict voor aan de rechter. In dat geval wacht ik de dagvaarding af.

Ik verzoek u, en desnoods sommeer u, mij niet verder lastig te vallen met incasso brieven of andere praktijken. Indien u zich hier niet aan houdt volgt een aanklacht.

Met vriendelijke groet,

Andreas

Sindsdien is de Rabobank muisstil. Daaruit blijkt het volgende.

 1. De Rabobank is zich er zeer goed van bewust, dat wat zij doet crimineel is en dat men bij de kantonrechter geen schijn van kans heeft.

 2. De Rabobank heeft openlijk toegegeven, dat zij fout heeft gehandeld en dat men de fouten zou herstellen. In de praktijk gaat men gewoon door met georganiseerde criminaliteit.

 3. De Rabobank heeft getracht mij af te persen met dreigementen van incasso procedures en heeft daarbij Flanderij ingezet. Men was al schuldig aan oplichting c.q. diefstal met bedrog, rentemanipulatie en kartelvorming. Daar komt nu nog bij: Afpersing of poging daartoe.

In publicaties voor de media doet de Rabobank alsof de rentemanipulatie "een foutje" was en dat men deze foutjes zou snel mogelijk gaat herstellen. In werkelijkheid gaat het hier om georganiseerde misdaad met voorbedachte rade.

Bewijs voor criminele intentie:

Tot omstreeks 2008 kreeg ik ruim voor iedere wijziging van de rente een brief per post, waarin de rentewijziging werd aangekondigd. De Rabobank is opgehouden met het verzenden van deze brieven omstreeks dezelfde tijd dat de rente structureel begon af te wijken van de marktrente.

Bewijs voor kartelvorming:

De debet rente is in Nederland ruim vier keer zo hoog als in Duitsland. De advocaat van de Rabobank stelde in een Kifid procedure, dat de rente van de Rabobank markt-conform is en dat het dus mag. Als bewijs hiervoor toonde deze advocaat de rentetarieven van de ING bank, een andere notoire bankroversbende. De advocaat van de Rabobank toonde hiermee aan, dat er in Nederland sprake is van een kartel van bankroversbendes, die samen de rente manipuleren en van het bestelen van burgers een bedrijfsactiviteit hebben gemaakt. Hierbij worden ze volledig gesteund door het Ministerie van Financien, het Ministerie van Economische Zaken, de AFM, de ACM en de Nederlande Bank. Bewijs hiervoor vindt u hieronder.

Kifid gaf de Rabobank in mijn procedure gelijk en stelde, dat de Rabobank de rente mag manipuleren omdat de andere banken dat ook doen. Voor mij was geen beroep mogelijk. In een gelijkaardige procedure was wel beroep mogelijk. In beroep stelde Kifid de klager in het gelijk en de banken in het ongelijk.

Kifid wordt gefinancierd door de banken en de directie wordt aangesteld door de banken. Kifid is dus gewoon een speeltje van het bankenkartel. Consumenten worden jarenlang aan het lijntje gehouden en vervolgens produceert Kifid een uitspraak, die ronduit crimineel is: "Rabobank mag de rente manipuleren want de rente is marktconform".

 

Bewijs voor opzettelijke en weloverwogen steun

van het landsbestuur voor deze georganiseerde misdaad:

Hierboven stelde ik:

"De Haagse Hooligans hebben van Nederland een piratenstaat gemaakt, een paradijs voor bankroversbendes (zoals Rabo, staatsbank ABN-AMRO en vele anderen). Voor alle duidelijkheid: Met Haagse Hooligans bedoel ik de leden der Tweede Kamer, de leden der Eerste Kamer, de leden van alle kabinetten Rutte en de topambtenaren van Financien en Economische Zaken."

Hier volgt het bewijs voor deze stelling.

Staatssecretaris Mona Keijzer en de ACM weigeren kartelonderzoek.

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd. Op 17 september 2019 stuurde ik haar een aanmaning, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden. Zie Aanmaning Staatssecretaris

Mona Keijzer vond het niet de moeite waard om mij te antwoorden. Ze stuurde de aanmaning zonder enige begeleiding door naar de ACM. De ACM moest maar uitvissen, wat de bedoeling was.

De ACM stelde vervolgens:

Ik ben een individuele burger en dus geen belanghebbende. Daarom heeft de ACM besloten geen kartelonderzoek in te stellen.

Zie ACM besluit pag. 4

De rentes die de banken in Nederland vragen zijn ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland. Zie: Rente vier keer zo hoog als in Duitsland

AFM weigert handhaving wet.

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven. De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn volgens de AwB van 2013.

Zie: AFM weigert handhaving wet

Weigering variabele rente te reguleren.

12 Oktober 2016 verzocht ik de Minister van Financien de variabele rente te reguleren omdat de banken deze variabele rente gebruiken om hun klanten systematisch te bestelen. Zie: Open brief

Dat is op 1 december 2016 afgewezen.

Zie: Weigering variabele rente te reguleren

De leden der Staten Generaal hebben in 2013 de AwB zodanig gewijzigd, dat de overheid verzoeken tot handhaving van de wet door individuele burgers altijd kan afwijzen, omdat individuele slachtoffers van de bankroversbendes geen belanghebbende zijn volgens de AwB. Zij zijn dus medeplichtig aan het systematisch beroven van het nederlandse volk.

De Haagse Hooligans hebben alles in het werk gesteld om de grote financiele instellingen te beschermen tegen strafrechterlijke vervolging en tegen bestuursrechterlijke bestraffing. Vanaf 1995 hebben hoogleraren economie tegen de woekerpolissen gewaarschuwd, geheel politiek Den Haag keek weg.

Volgens Woekerpolisaffaire:

Op het weinig transparante karakter van kosteninhoudingen door verzekeraars is vanaf omstreeks 1995 herhaaldelijk kritiek uitgeoefend.In 2003 publiceerde AFM een rapport over beleggingshypotheken, waaruit bleek dat een doorsnee huishouden met een beleggingshypotheek 55 procent kans had op een restschuld. In 2006 constateerde de AFM vervolgens dat beleggingsverzekeringen ondoorzichtig en relatief duur zijn en dat de informatie bij polissen onvolledig en soms zelfs onjuist is.

Toen in 2008 Tros Radar de woekerpolissen onder de aandacht bracht, heeft men vooral alles in het werk gesteld om de financiele instellingen te beschermen. Mijn verzoek tot strafrechterlijke vervolging van Delta Lloyd werd op onbehoorlijke wijze afgewezen. Omdat ik als slachtoffer geen belanghebbende ben volgens een wet, die de Haagse Hooligans speciaal hebben herschreven om de bankroversbendes te beschermen.

In deze eeuw is nog nooit een lid van het bankroversgilde strafrechterlijk vervolgd!

Vervolgens hebben de Haagse Hooligans Tros Radar bestraft met korting van de zendtijd. Een programma dat het opneemt voor de gewone mensen mag natuurlijk niet met belastinggeld gefinancierd worden.

 

Aanvullend bewijs:

19 December 2020 kwamen in het programma Kassa (BNN-Vara) ondernemers aan het woord, die door verhoging van de variabele rente volledig worden leeggezogen door ABN-AMRO. Notabene een staatsbank. De groothandel van Nico Verlaan is voor minstens 27.000 euro bestolen door ABN-AMRO. De zzp-er Jan Geldof voor 5.500 euro.

18 September 2021 stelde advocaat de Gier van Qollect in het programma Kassa (BNN-Vara), dat ca. 7 miljoen Nederlanders door de banken bestolen zijn/worden middels rentemanipulatie.

Zie: te-veel-kredietrente-betaalt-laat-het-er-niet-bij-zitten

Als deze schatting juist is, dan is een derde tot de helft van de inwoners van Nederland slachtoffer van de bankroversbendes. En de Haagse Hooligans weigeren dit probleem aan te pakken. Inplaats daarvan beschermen ze de bankroversbendes. Feitelijk heeft politiek Den Haag de bankroversbendes vrijbrieven gegeven om de burgers te beroven. Zoals men in de door Rutte en Balkenende geroemde 17e eeuw piraten kapersbrieven gaf, om schepen van andere landen te beroven. De Haagse Hooligans functioneren als een roversbende en niet als een fatsoenlijk politiek systeem.

Het OM en in ieder geval het gerechtshof Leeuwarden doen hier vrolijk aan mee. U heeft nu de gelegenheid om de strijd te beginnen tegen de bankroversbendes en de vercriminalisering van Nederland.

 

Direct persoonlijk belang:

In mijn geval gaat het om een persoonlijk krediet. Doordat de Rabobank mijn debetsaldo middels rentemaniplulatie steeds negatiever maakte, ben ik ernstig beperkt in mijn mogelijkheden om bouwmaterialen te kopen. Daardoor is de verbouwing en verdere isolatie van mijn huis veel langzamer gegaan. Ook heb ik schade geleden door prijsstijgingen, omdat ik door gebrek aan geld later materialen kon kopen.

Ik heb een eigen bedrijf. Daarvoor heb ik geen krediet nodig. Maar omdat ik geen geld meer kon opnemen door het systematisch stelen van de Rabobank, heb ik geen geld kunnen investeren in mijn bedrijf.

Ik had een webwinkel met de mogelijkheid om online te betalen, via betalingsservice Mollie.com. De Haagse Hooligans hebben het zo geregeld, dat ik nu een zakelijke rekening moet hebben om gebruik te kunnen maken van de diensten van Mollie.com. De ASN heeft geweigerd mij een zakelijke rekening toe te kennen. Waarom willen ze niet zeggen. Ze stellen:

13 Mei 2022

Beste heer ...,

Op basis van wet- en regelgeving zijn banken in Nederland verplicht te zorgen voor risicobeheersing in hun bedrijfsvoering. Ter uitvoering van deze verplichting hebben wij een klantonderzoek uitgevoerd. Het algehele klantbeeld wat naar aanleiding van de aangetroffen informatie is ontstaan, wekt bij ons onvoldoende vertrouwen op om een klantrelatie met uw onderneming aan te gaan.

Om deze reden, en gelet op onze contractsvrijheid, hebben wij dan ook geconcludeerd dat wij geen klantrelatie aan wensen te gaan met uw onderneming. Ook is het helaas niet mogelijk om inzage te krijgen m.b.t. de uitkomst van het onderzoek.

Het spijt ons u niet beter te kunnen berichten en wij hopen dat wij u voldoende hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

Ali al Moufridji

Medewerker Klant- & Rekeningenbeheer

informatie@asnbank.nl

De Haagse Hooligans hebben de banken de macht gegeven, om kleine bedrijven en zzp-ers uit te sluiten van toegang tot zakelijke dienstverlening en het online betalingssysteem. Banken hebben "het recht" om klanten te weigeren zonder opgaaf van redenen. Ik verzet mij tegen het systematisch roven en stelen door de banken. Daarvoor voer ik ook online actie. De Haagse Hooligans hebben de banken de macht gegeven om mensen die zich verzetten tegen de bankroverij economisch uit te sluiten en klem te zetten.

Ik noem dit polder-fascisme. In goed overleg regelen de Haagse Hooligans dat mensen die zich verzetten worden vernietigd door de financiele bedrijven, zonder dat het landsbestuur iets verweten kan worden.

De Rabobank heeft sinds 2008 meer dan 15.000 euro van mijn rekening gestolen. Verder heeft zij contractbreuk gepleegd, doordat ik niet kon beschikken over het afgesproken krediet. Het afgesproken krediet heeft men verminderd met het bedrag dat men gestolen heeft. Met alle schade die de Rabobank veroorzaakt heeft, kom ik tot de conlusie, dat de Rabobank een schuld heeft aan mij en niet andersom. Dat heeft de Rabobank ook impliciet erkend, aangezien men alle incasso procedures heeft stopgezet.

Volgens mijn BKR-registratie heb ik een schuld van xx.000 euro aan de Rabobank. Een screenshot van mijn BKR registratie heb ik als bijlage meegestuurd. Deze registratie in onrechtmatig. De Rabobank weet dat dit onrechtmatig is. Hiermee beperkt de Rabobank mij met al mijn geldzaken. Het verkrijgen van een overbruggingskrediet om een huis te kopen terwijl mijn huidige huis nog niet is verkocht is onmogelijk zolang deze BKR-registratie nog bestaat.

Uit het bovenstaande blijkt naar mijn mening duidelijk, dat ik een direct belanghebbende ben bij het strafrechterlijk vervolgen van de Rabobank. Bovendien wil ik schadevergoeding en smartegeld van de Rabobank en ik wil dat dit in de strafzaak wordt meegenomen.

 

Maatschappelijk belang:

Ik wil u uitdrukkelijk wijzen op het grote maatschappelijke belang van deze zaak.

Kleine bedrijven worden systematisch beroofd door de grote financiele instellingen. Door de idioot hoge rentes die door het bankenkartel zijn afgesproken, gaat de winst van kleine bedrijven naar de banken. Deze bedrijven hebben daardoor geen kapitaal om te groeien, velen gaan failliet. Hierdoor heeft Nederland een buitenproportionele financiele sector en is de maak-industrie aan het verdwijnen. De gehele nederlandse samenleving lijdt onder de georganiseerde criminaliteit van de financiele instellingen.

 

Rabobank is een recidivist:

Jarenlang heeft de Rabobank een hoofdrol gespeeld in de manipulatie van internationale rentes zoals Libor en Euribor. In totaal heeft de Rabobank voor 1 miljard dollar aan schikkingen getroffen, maar er zijn geen misdadigers strafrechterlijk vervolgd en in de gevangenis opgesloten. Deze beroepscriminelen hebben hun vervolging afgekocht met gestolen geld.

Volgens het Amerikaanse department of justice:

“For years, employees at Rabobank, often working with traders at other banks around the globe, illegally manipulated four different interest rates – Euribor and LIBOR for the U.S. dollar, the yen, and the pound sterling – in the hopes of fraudulently moving the market to generate profits for their traders at the expense of the bank’s counterparties,” said Acting Assistant Attorney General Mythili Raman of the Justice Department’s Criminal Division. “Today’s criminal resolution – which represents the second-largest penalty in the Criminal Division’s active, ongoing investigation of the manipulation of global benchmark interest rates by some of the largest banks in the world – comes fast on the heels of charges brought against three former ICAP brokers just last month. Rabobank is the fourth major financial institution that has admitted its misconduct in this wide-ranging criminal investigation, and other banks should pay attention: our investigation is far from over.”

“Rabobank rigged multiple benchmark rates, allowing its traders to reap higher profits at the expense of their unsuspecting counterparties,” said Deputy Assistant Attorney General Leslie C. Overton of the Justice Department’s Antitrust Division. “Not only was this conduct fraudulent, it compromised the integrity of globally-used interest rate benchmarks – undermining financial markets worldwide.”

“Rabobank admitted to manipulating LIBOR and Euribor submissions which directly affected the rates referenced by financial products held by and on behalf of companies and investors around the world,” said Assistant Director in Charge Valerie Parlave of the FBI’s Washington Field Office. “Rabobank’s actions resulted in the deliberate harm to counterparties holding products referencing the manipulated rates. Today’s announcement is yet another example of the tireless efforts of the FBI special agents and forensic accountants who are dedicated to investigating complex fraud schemes and, together with prosecutors, bringing to justice those who participate in such schemes.”

Zie: rabobank-admits-wrongdoing-libor-investigation

 

Er zijn onomstotelijke bewijzen voor het volgende:

 • De Rabobank heeft mijn variabele rente opgedreven tot 4,6% in vergelijking met Euribor.

 • De debet rente in Nederland is ruim vier keer zo hoog als in Duitsland. De advocaat van de Rabobank noemde dat: markt-conform.

 • De andere banken in Nederland spelen dit spel mee en zeggen ook: Dit is markt-conform.

Kifid, het speeltje van de banken, stelde in de uitspraak in mijn klachtprocedure tegen de Rabobank: De Rabobank mag dit doen want de andere banken doen het ook. In de uitspraak van Kifid stelt Kifid:

4.7 Consument stelt dat de vergoeding die de Bank in rekening brengt voor het opgenomen krediet is gekoppeld aan een externe rentevoet, in dit geval de Euriborrente. De Bank heeft betwist dat hiervan sprake is. De Commissie overweegt dat ingevolge de hoofdregel van artikel 150 Rv als uitgangspunt heeft te gelden dat de partij die zich beroept op de rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten – bij voldoende betwisting door de tegenpartij – haar stellingen moet bewijzen. Gelet op het vorenstaande is het, anders dan Consument in zijn repliek aan de orde stelt, wel aan Consument om te bewijzen dat sprake is van een koppeling aan een externe rentevoet als de Euribor. Consument heeft niet aangetoond dat hiervan sprake is. Zijn stelling dat de vergoeding die de Bank in rekening brengt de Euribor zou moeten volgen, gaat daarom niet op.

Deze uitspraak gaat volledig voorbij aan redelijkheid en billijkheid. Kifid stelt impliciet: De bank mag willekeurig haar winstmarge verhogen, omdat de rente variabel is. Kifid stelt ook: De consument moet bewijzen wat de bedoeling was van een bepaling in het contract en niet de bank, die het contract heeft opgesteld. Kifid gaat volledig voorbij aan Haviltex. De financieel adviseur van de Rabobank heeft doorlopend krediet aanbevolen, omdat dit goedkoper zou zijn, terwijl ik om een lening vroeg. De financieel adviseur had nooit een contract mogen aanbevelen, waarbij haar werkgever willekeurig de belangrijkste eigenschap van het contract mag wijzigen.

Extra crimineel is het volgende. Zowel de advocaat van de Rabobank als Kifid stellen impliciet, dat de financieel adviseur onbehoorlijk c.q. crimineel advies heeft gegeven. Daarvoor leveren ze geen enkel bewijs. In Nederland gaan we uit van onschuld, totdat schuld bewezen is. Ik heb geen enkele aanwijzing, dat de financieel adviseur haar werk niet goed heeft gedaan. Na het aflsuiten van het contract in 2005 is Rabobank Winschoten opgenomen in Rabobank Nederland. Daarna is de diefstal door rentemanipulatie begonnen.

In het contract staat niet, dat de bank op ieder gewenst moment haar winstmarge mag verhogen door de rente te veranderen. Zou zoiets in het contract hebben gestaan, dan zou ik de overeenkomst nooit aangegaan zijn. Door vast te houden aan deze uitleg van het contract bewijzen de advocaat van de Rabobank en Kifid impliciet, dat het contract het gevolg is van dwaling en dat het contract dus niet rechtsgeldig is.

Kifid had moeten bepalen, dat de bank moet aantonen, dat in het contract is bepaald, dat de rentevariatie onafhankelijk is van de marktrente.

 

4.9 Consument stelt dat hij niet met de Bank is overeengekomen dat de Bank willekeurig haar winstmarge ten koste van hem mag verhogen door middel van rentemanipulatie. De Commissie overweegt dat voornoemde bepaling meebrengt dat de Bank de bevoegdheid toekomt om de rente te wijzigen. Een wijziging kan een verhoging of verlaging van de rente inhouden. De voor Consument bestaande onzekerheid over de ontwikkeling van de rente is inherent aan het gekozen renteregime. Hier tegenover staat in beginsel de vrijheid van Consument om desgewenst het krediet tot de kredietlimiet op te nemen en het krediet te allen tijde af te lossen (desgewenst door de lening over te sluiten naar een andere (goedkopere) aanbieder).

Kifid gaat hier VOLLEDIG voorbij aan het Europees Consumenten Recht:

Volgens Artikel 5 van de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken van de EU zijn oneerlijke handelspraktijken verboden.

Een handelspraktijk is oneerlijk wanneer zij:

b. het economische gedrag van de gemiddelde consument die zij bereikt of op wie zij gericht is of, indien zij op een bepaalde groep consumenten gericht is, het economisch gedrag van het gemiddelde lid van deze groep, met betrekking tot het product wezenlijk verstoort of kan verstoren.

Volgens Artikel 6 aangaande misleidende handelingen:

1. Als misleidend wordt beschouwd een handelspraktijk die gepaard gaat met onjuiste informatie en derhalve op onwaarheden berust of, zelfs als de informatie feitelijk correct is, de gemiddelde consument op enigerlei wijze, inclusief door de algemene presentatie, bedriegt of kan bedriegen ten aanzien van een of meer van de volgende elementen, en de gemiddelde consument er zowel in het ene als in het andere geval toe brengt of kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen:

b. de voornaamste kenmerken van het product, zoals beschikbaarheid, voordelen, risico"s, uitvoering, samenstelling, accessoires, klantenservice en klachtenbehandeling, procédé en datum van fabricage of verrichting, levering, geschiktheid voor het gebruik, gebruiksmogelijkheden, hoeveelheid, specificatie, geografische of commerciële oorsprong, van het gebruik te verwachten resultaten, of de resultaten en wezenlijke kenmerken van op het product verrichte tests of controles;

De financieel adviseur van de Rabobank heeft mij een doorlopend krediet aanbevolen terwijl ik vroeg om een lening. Doorlopend krediet zou goedkoper zijn, volgens de financieel adviseur van de Rabobank. Sinds 2008 heeft de Rabobank de rente verhoogd, terwijl de marktrente gedaald is. Het verschil met Euribor en mijn rente is opgevoerd tot 4,6% ten nadele van mij. Het aan mij aanbevolen product is aanzienlijk duurder, dan de lening waarom ik vroeg. Dat is een oneerlijke handelspraktijk.

De Rabobank heeft mij nooit verteld, dat zij haar eigen winstmarge zou gaan verhogen. Zou ik dat geweten hebben, zou ik dat krediet nooit hebben genomen. Dan zou ik mijn rekening hebben opgezegd en NOOIT MEER met de Rabobank zaken hebben gedaan. Ik probeer zaken doen met criminelen te vermijden.

Kifid gaat hier voorbij aan het feit, dat de financieel adviseur van de Rabobank doorlopend krediet aanbeval terwijl ik vroeg om een lening. Het argument van Kifid, dat ik het krediet kan aflossen of oversluiten is naar mijn mening CRIMINEEL. Als je als consument een krediet afsluit om je huis te renoveren, kun je dat niet aflossen. Als je het wel kunt aflossen, heb je geen duur krediet nodig.

 

4.10 De Bank is dus bevoegd de rente te wijzigen, maar mag die bevoegdheid niet gebruiken op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is (artikel 6:248 lid 2 BW). De vraag of de Bank binnen deze grenzen is gebleven, hangt af van de omstandigheden van het geval. Bij de beoordeling hiervan past de Commissie, gelet op de aard van artikel 6:248 lid 2 BW, de nodige terughoudendheid toe. Vergelijk CvB Kifid 2014/005 en CvB Kifid 2014/007. Van belang hierbij is (i) of Bank bij het vaststellen van het rentetarief de ontwikkelingen op de geld- en/of kapitaalmarkt heeft gevolgd, (ii) of Bank aan nieuwe klanten met een vergelijkbaar krediet hetzelfde tarief in rekening bracht en (iii) of voor Consument feitelijk de mogelijkheid bestond het krediet af te lossen en elders een krediet te verkrijgen. Er moet rekening mee worden gehouden dat in het onderhavige geval het rentetarief niet gekoppeld is aan een externe rentevoet zodat de Bank ook andere ontwikkelingen kan betrekken bij het bepalen van het rentetarief, zoals fundingkosten, bewerkingskosten, de kosten van haar bedrijfsvoering en concurrentieoverwegingen.

Dit is volstrekt onzinnig en bewijst, dat Kifid in dienst staat van de financiele bedrijven. Fundingkosten zijn afhankelijk van de marktrente, zoals Euribor. De overige kosten zijn niet relevant. Als ze relevant zouden zijn, had Kifid van Rabobank moeten verlangen, dat zij inzicht zou geven in "gestegen kosten". "Concurrentieoverwegingen" is hilarisch. Kifid kronkelt zich in allerlei bochten om haar bazen te behagen. De bazen zijn degenen die Kifid financieren: de grote financiele bedrijven.

 

4.13 De Bank heeft in de onderhavige procedure een overzicht overgelegd met daarin opgenomen de historische tarieven van haarzelf en enkele andere aanbieders voor vergelijkbare kredieten. Uit dit overzicht blijkt dat de door de Bank aan Consument berekende rentetarieven over de periode van 2008 tot en met 2015 niet significant en in onredelijke mate afwijken van de rentetarieven die de andere geldverstrekkers hanteerden bij een vergelijkbaar krediet.

Dit is duidelijk en onomstotelijk bewijs voor:

 • a. Rentemanipulatie;

 • b. Het bestaan van een bankenkartel. De rente die de banken in Nederland rekenen is vier keer zo hoog als in Duitsland. Kifid stelt, dat de Rabobank mijn rekening mag plunderen omdat de andere banken dat ook met hun klanten doen.

De AFM en de ACM weigeren om hier tegen op te treden. De Staten Generaal heeft in 2013 de AwB zodanig gewijzigd, dat klagende burgers kunnen worden weggezet als "geen belanghebbende". Dat zijn duidelijke aanwijzingen voor een criminele samenzwering. Als het OM van mening is, dat dit niet onderzocht hoeft te worden, dan duidt dit naar mijn mening op betrokkenheid van het OM bij deze criminele samenzwering.

 

4.17 Consument stelt dat de Bank achteraf een andere interpretatie aan de inhoud van de kredietovereenkomst heeft gegeven en dat de medewerkster van de Bank hem nooit heeft gewaarschuwd voor de bepalingen in de algemene voorwaarden. De Commissie maakt uit de bewoordingen van Consument op dat hij zich op het standpunt stelt dat de Bank ten tijde van het aangaan van de kredietovereenkomst haar informatieplicht heeft geschonden en dat hij, indien hij wel volledig geïnformeerd zou zijn, de overeenkomst niet zou hebben gesloten. De Commissie overweegt daarover als volgt. De rechten en de verplichtingen van Consument uit hoofde van de kredietovereenkomst blijken voldoende duidelijk uit de inhoud van de kredietovereenkomst (zie rechtsoverweging 2.2).

De Bank heeft zich in de overeenkomst het recht voorbehouden om de rente te kunnen wijzigen en heeft hiervan gebruik gemaakt. Van een andere interpretatie in het voordeel van de Bank is de Commissie niet gebleken. De Bank mocht ervan uitgaan dat de aard en de strekking van de kredietovereenkomst voor Consument duidelijk was. Indien dat niet het geval was, had het op de weg van Consument gelegen om de Bank daarover vragen te stellen. Gelet op het vorenstaande is er geen sprake van schending van de informatieplicht door de Bank.

Volgens Kifid is het contract duidelijk. Dat is onzinnig. Het contract stelt, dat de Rabobank de rente mag wijzigen, maar niet onder welke voorwaarden. Er zijn twee mogelijkheden:

 1. Volgens het oorspronkelijke contract volgt het contract de marktrente en de financieel adviseur heeft haar werk fatsoenlijk gedaan.

 2. Volgens het oorspronkelijke contract heeft de bank het recht om op ieder gewenst moment haar winstmarge te verhogen door de rente te verhogen. Als dat de bedoeling van dat contract was, had de financieel adviseur dit contract niet mogen aanbevelen of verkopen. Als de Rabobank stelt, dat zij zulke contracten verkoopt, erkent de Rabobank schuld aan georganiseerde criminaliteit en oplichting.

  Als consument interpreteer je dit contract als: het rentetarief volgt de marktrente. Als consumenten dit zouden interpreteren als: "na het afsluiten van het contract heeft de bank het recht om de rente met 4% te verhogen" zou niemand het contract afsluiten. Een fatsoenlijke financieel adviseur zou zo'n contract nooit adviseren.

Ook hier stelt Kifid weer, dat de financieel adviseur van de Rabobank Winschoten crimineel was. Daarvoor levert Kifid geen enkel bewijs. Mijn indruk van haar is en blijft: Zij is een fatsoenlijke vrouw en heeft goed advies gegeven. De Rabobank is een criminele organisatie geworden. Kifid wordt gefinancierd door een kartel van bankroversbendes en de directie wordt benoemd door dit kartel. Kifid doet wat je van een crimineel bedrijf kan verwachten. Het houdt consumenten jarenlang aan het lijntje en komt dan met een criminele uitspraak.

Kifid stelt, dat ik vragen had moeten stellen indien het contract onduidelijk was. Naar mijn mening is het contract niet onduidelijk. De rente varieert met de internationale marktrente. En dat deed het tot 2008.

 

Datum uitspraak: 14 augustus 2018. Dossiernummer: 16.01528

 

Notabene.

De Commissie van Beroep van Kifid stelde in Maart 2021:

Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

commissie-van-beroep-rente-op-flexibel-krediet

 

2. Pyramidespel met landbouwgrond.

Volgens het OM is er geen vermoeden van een strafbaar feit. De feiten:

 • Een taxateur heeft tegenover mij verklaard, dat de Rabobank druk op hem heeft uitgeoefend om landbouwgrond te hoog te taxeren. Sinds hij dat weigerde, heeft hij geen opdrachten meer gehad van of via de Rabobank.

 • Een ha. levert ca. 45 ton aardappelen met een marktwaarde van 9.000 euro (20 cent per kilogram). De kosten om deze aardappelen te oogsten bedragen ca. 7.500 euro. Blijft over 1.500 euro voor het risico, het loon van de boer en de kosten voor de grond. Voor de grond blijft maximaal 250 euro per jaar over. Vermenigvuldigen we dit met 30 jaar, dan zou de prijs 7.500 euro per ha mooeten zijn.

  De gebruikswaarde van een ha. is in ieder geval lager dan 15.000 euro, 10.000 euro is al heel veel. Taxateurs in dienst van de Rabobank hebben de prijs opgedreven tot ca. 60.000 euro of meer. Door deze prijsopdrijving lijdt de Rabobank nooit verliezen op leningen aan boeren. De schuld wordt gewoon doorgeschoven naar de volgende boer. De rente op de schulden wordt betaald met agrarische subsidies. De boeren innen de subsidies voor de Rabobank. En de burgers betalen extra belasting om de rabobank te subsidieren.

  (Bovenstaande berekening is van 2020. In 2022 is de opbrengst per ha. in gewicht meestal kleiner door de droogte, maar zijn de prijzen per kilogram wellicht iets beter.)

Naar mijn mening is dit een extreem crimineel pyramidespel, dat de Rabobank al tientallen jaren speelt.

In het 20:00 uur NOS journaal van 22 Juli 2022 vertelde melkveehouder Dirk-Jan Schoonman, dat de Rabobank omstreeks 2008 - 2010 bij hem was langsgekomen, "met bij wijze van spreken een grote zak met geld", en hem sterk aanmoedigde om meer melkquota te kopen. Dhr. Schoonman weerstond de druk van de Rabobank.

Er zijn sterke aanwijzingen, dat de Rabobank een hoofdrol heeft gespeeld bij het veroorzaken van de huidige stikstof crisis. Terwijl de landbouwdeskundigen van de Rabobank heel goed wisten, dat schaalvergroting desastreus zou uitpakken, hebben ze boeren aangemoedigd zichzelf kapot te groeien. Deze schaalvergroting is gefinancierd met de landbouwgrond als onderpand. Nadat de Rabobank de prijs van landbouwgrond zelf heeft opgedreven. Het lijkt er op, dat medewerkers van de Rabobank geld verdienen met het opzettelijk geven van verkeerde adviezen. Het bonussysteem in de bankensector zou een oorzaak kunnen zijn.

Het OM wenst dit niet verder te onderzoeken "omdat men geen vermoeden heeft van strafbare feiten". Als je weigert om iets te onderzoeken, zul je ook niets vinden. Dat is blijkbaar het doel van het OM. Wegkijken bij de georganiseerde criminaliteit van de top van Nederland en de samenleving steeds verder laten verloederen.

Maar als een taxateur bovenstaande uitspraak doet en als de getaxeerde waarde van grond veel hoger is dan de gebruikswaarde, dan is er sprake van een duidelijk vermoeden. En dan is er reden voor strafrechterlijk onderzoek. Als het OM dat weigert, dan bedrijft het OM politiek. Dat behoort het OM niet te doen.

 

3. Witwassen van drugsgelden c.q.

deelname aan drugscriminaliteit.

Volgens het OM is er geen vermoeden van een strafbaar feit. De feiten:

 • Calexico is een klein stadje in California met nog geen 40.000 inwoners, vlak bij de Mexicaanse grens.

 • De Rabobank had 119 kantoren in California. Ze hadden allemaal geld nodig, behalve het kantoor in Calexico. Minstens een keer per week, soms meerdere keren per week moest een gepantserde vrachtwagen daar het geld ophalen. Voor iedereen moet het duidelijk zijn geweest, dat het hier om drugsgeld ging.

 • De manager van het kantoor was Laura Akahoshi. Bollberg schrijft: "Laura Akahoshi, a 10-year veteran of the Comptroller’s office, was overseeing Rabobank as the compliance expert for the western division."

 • Laura Akahoshi had al 10 jaar ervaring met het bestrijden van witwassen. Vervolgens zet ze een witwas-operatie op, die zo opzichtig was, dat het wel moest opvallen. Het is niet geloofwaardig, dat zij niet wist, dat dit zou opvallen. Laura Akahoshi is niet strafrechterlijk vervolgd. Waarom niet? Omdat het ging om een "sting-operation"? Na deze affaire is Laura naar Azie verhuisd, ver buiten bereik van wraaklustige drugskartels.

 • Volgens U.S. Attorney’s Office, Southern District of California:

  Rabobank admitted that its deficient anti-money laundering program resulted in hundreds of millions of dollars in untraceable cash, sourced from Mexico and elsewhere, to be deposited into its rural bank branches in Imperial County, and transferred via wire transfers, checks and cash transactions, without notifying federal regulators as required by law. And when the OCC was on the verge of discovering such grave deficiencies in 2013, Rabobank executives actively sought to deceive the regulators as to the true state of its operations, in the hope of avoiding regulatory sanctions that had previously been imposed on Rabobank in 2006 and 2008 for nearly identical failures.

  According to the plea agreement, Rabobank admitted it was aware that the suspicious transactions made by certain customers were indicative of international narcotics trafficking, organized crime and money laundering. Despite this risk, the bank solicited businesses and individuals conducting these transactions, and failed to adequately monitor and conduct adequate investigations into these suspicious transactions.

  Rabobank-pleads-guilty-pays-historic-penalty

  Rabobank: cash-filled-trucks-leaving-calexico

 • In de afgelopen jaren zijn er veel drugslabs en hennepkwekerijen aangetroffen bij boeren, meestal klanten van de Rabobank. De financieel adviseurs van de Rabobank kennen deze drugsboeren en weten alles van hun financiele positie. Zouden deze boeren drugs kunnen produceren zonder dat de Rabobank medewerkers dat in de gaten hebben? Als technisch failliete boeren ineens heel veel geld hebben en dure spullen kopen, hebben de Rabobank account managers dat dan niet in de gaten?

  Er worden enorme operaties opgezet om drugsbazen (zoals Willem Holleeder en Ridouan Taghi) gevangen te zetten. Maar degenen die achter de schermen de financien regelen, blijven volledig buiten schot. Niet omdat ze onvindbaar zijn, maar omdat het OM "geen vermoeden heeft van een strafbaar feit". Gelooft u dat?

 

Vervolging wegens leiding geven aan een criminele organisatie.

Volgens het OM moet er sprake zijn van een duurzaam en gestructureerd samenwerkingsverband tussen tenminste twee rechtspersonen die het plegen van misdrijven tot oogmerk heeft.

Het OM vergeet te vermelden, dat er sprake moet zijn van een hierarchisch verband, met de mogelijkheid om bevelen te geven en weigering tot het uitvoeren van die bevelen te sanctioneren.

De Rabobank heeft een duurzaam verband met haar medewerkers en er is sprake van een hierarchie. Hoger geplaatsten geven opdrachten, gewone medewerkers MOETEN deze uitvoeren, anders worden ze ontslagen.

De Rabobank geeft bovenop het loon extra voordelen aan medewerkers. Met name rentekorting op de hypotheek. Wanneer een medewerker weigert om een criminele opdracht uit te voeren, verliest deze zijn baan en kan in ernstige financiele problemen komen, indien de hypotheekrente omhoog gaat.

Volgens het OM moet er ook sprake zijn van het oogmerk tot het plegen van misdrijven. Voor de Rabobank geldt:

 • a. Alle grote financiele instellingen, inclusief de Rabobank, deden mee aan de woekerpolissen.

 • b. De Rabobank was een hoofdrolspeler in de manipulatie van internationale rente standaarden zoals Libor en Euribor.

 • c. De Rabobank heeft ten behoeve van drugscriminelen in een klein stadje aan de Mexicaanse grens een kantoor geopend, waar drugsgelden wekelijks met een of meer gepantserde vrachtwagens werden opgehaald.

 • d. Sinds 2008 heeft de Rabobank de rente op kredieten met variabele rente verhoogd, kennelijk in samenspraak met de andere banken. In de door mij aangespannen Kifid-procedure beweerde de advocaat van de Rabobank dat dit mag, "want de andere banken doen het ook". Kifid was het daar volledig mee eens. De directie van Kifid wordt aangesteld door de banken en de banken betalen Kifid. De andere financiele instellingen werken hierin eendrachtig samen met de Rabobank en doen mee aan deze rentemanipulatie en georganiseerde misdaad.

 • e. Daar bovenop hebben de Rabo medewerkers de prijs van landbouwgrond opgedreven tot 5 a 10 keer de economische waarde van de grond. Wanneer een boer failliet gaat, wat gebeurt er dan met de bonus van de Rabo medewerker? En als de boer niet failliet gaat en de grond op miraculeuze wijze in financiele waarde blijft stijgen, wat gebeurt er dan met de bonus van de Rabo medewerker? En wat gebeurt er met de kosten van de boer? Die gaan omhoog. Maar de Rabo heeft het zo geregeld, dat dan de landbouwsubsidies ook omhoog gaan. Boer blij, Rabo blij, politiek blij en de burger kan steeds meer belasting betalen en krijgt steeds minder dienstverlening van de overheid.

Uit het bovenstaande blijkt duidelijk, dat het geld verdienen met georganiseerde misdaad een belangrijk bedrijfsdoel is van de Rabobank. Het zijn geen "incidenten" met medewerkers, die niet helemaal betrouwbaar zijn. Het gaat hier om minstens 25 jaar samenspanning tot het plegen van diverse soorten misdaad.

 

Notabene:

Sinds de wijziging van de AwB in 2013 is de belasting betalende burger door de Haagse Hooligans gereduceerd tot "geen belanghebbende". Gewoon belasting betalen, extreme rentes betalen en je bek houden. Dat is de mentaliteit van de Haagse roofridders. Ik verzoek u, om daar een hele dikke streep door te trekken.

 

Conclusie:

Alle grote financiele instellingen zijn criminele organisaties in de zin van artikel 140 wetboek van strafrecht. Een groot aantal medewerkers van financiele instellingen maakt zich schuldig aan misleiding en oplichting en aan diefstal middels rentemanipulatie.

 

Verzoek:

Gezien het bovenstaande verzoek ik u het OM te sommeren:

 1. om de Rabobank strafrechterlijk te vervolgen wegens oplichting c.q. diefstal middels rente manipulatie en wegens poging tot afpersing d.m.v. dreiging met incasso en dergelijke;

 2. om de hoofddirectieleden van de Rabobank strafrechterlijk te vervolgen wegens leiding geven aan een criminele organisatie;

 3. om een strafrechterlijk onderzoek te beginnen tegen de Rabobank en de taxateurs waarmee de Rabobank werkt wegens het manipuleren van de prijs van landbouwgrond;

 4. om een strafrechterlijk onderzoek te beginnen tegen de lokale Rabobanken wegens het medewerken aan de productie van drugs en het witwassen van inkomsten uit drugs.

 

 

Hoogachtend, Andreas

 

Ik ben beschikbaar voor brainstorm-sessies, lezingen en seminars. U kunt met onderstaand formulier contact opnemen.

 

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
hoog
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Rente vier keer zo hoog als in Duitsland
ACM besluit pag. 4

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina
Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

 1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

 2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers