Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

16  Dec  2016

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank
beschuldigt Rabobankmedewerkers
impliciet van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die in hun functie als adviseur opzettelijk en willens en wetens hun klanten criminele adviezen geven, met als vooropgezet plan de klant te bestelen middels rente-manipulatie. Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie. Ik vind dat ONBEHOORLIJK.

 

Daarnaast beweert de advocaat van de Rabobank, dat de Rabobank samen met de ING-bank en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie. Ik vind het bizar, dat een advocaat namens zijn client schuld bekend aan kartelvorming in een officieel schrijven aan Kifid. De Rabobank zal wel erg blij zijn met deze advocaat.

 

Hieronder vindt u mijn verweerschrift tegen de Rabobank gericht aan Kifid.

Indien u een lening of krediet bij de Rabobank heeft, kijk deze dan na en vergelijk de renteontwikkeling met de renteontwikkeling van Euribor. Wordt u ook bestolen door de Rabobank bankrovers, dien dan een klacht in bij Kifid.

Bent u klant bij de Rabobank? Overweeg dan overstap naar een fatsoenlijke bank. Bijvoorbeeld ASN. Zeker niet de Triodosbank. Deze is ook eigendom van de Rabobank bankrovers.

 

Geachte mevrouw ...,

Aangaande de punten die de Rabobank in haar verweer noemt, het volgende.

De Rabobank stelt (pagina 1 alinea 2):

Consument heeft met de Bank een overeenkomst Rabo Totaalpakket gesloten. Naast een betaalrekening heeft Consument ook een Krediet op Betaalrekening (hierna: 'KoB') afgesloten. Met Consument is bij het aangaan van de overeenkomst een variabele (effectieve) rente afgesproken van op dat moment 6,9% per jaar. Op de overeenkomst zijn de Voorwaarden voor betalen en online diensten van de Rabobank 2016 van toepassing (hierna: 'AV'). Een kopie van de relevante artikelen treft u aan als Bijlage 1.

Dit is onjuist. Ik heb in 2005 een contract afgesloten met Rabobank Winschoten. De Algemene Voorwaarden van 2016 zijn niet per definitie van toepassing.

De Rabobank stelt (pagina 1 alinea 3:

In januari 2015 heeft Consument zijn beklag gedaan over het rentetarief dat de Bank in rekening brengt voor het KoB. De Bank heeft naar aanleiding van de klacht telefonisch contact opgenomen met Consument. Het gespreksverslag dienaangaande treft u aan als Bijlage 2. Hoewel de onvrede hiermee leek weggenomen, heeft Consument zich naderhand nogmaals tot de Bank gewend. De brief van 10 november 2015, waarin Consument terugkomt op zijn klacht, heeft u reeds in uw bezit.

Ik begrijp niet, waarom de Rabobank dit punt noemt. Het doet niet terzake. Het gespreksverslag komt niet overeen met de feiten. Het is de eerste keer dat ik hoor van het bestaan van dit verslag.

Ik heb het gesprek als uiterst onplezierig ervaren. De Rabobank medewerker bleef herhalen, dat hij het onbegrijpelijk vond, dat ik het 'geweldige' voorstel van de Rabobank niet wilde aannemen. Hij liet goed blijken, dat hij dat heel erg dom vond.

De Rabobank medewerker had mij moeten wijzen op de mogelijkheid de klacht neer te leggen bij Rabobank Nederland. Dat heeft hij niet gedaan.

Volgens de medewerker:

"... Daarmee is de klacht naar zijn mening afgewikkeld. Afgesproken is dat er door de adviseur opnieuw contact wordt opgenomen om het advies nogmaals door te nemen. Daarmee is de klacht naar de mening van meneer afgerond."

Dit is pertinent onjuist. Er is ook niet afgesproken, dat opnieuw contact zou worden opgenomen. Dat is ook niet gebeurd.

De Rabobank stelt (pagina 2 alinea 1):

Recentelijk heeft Consument per e-mail aangegeven dat hij mogelijk interesse heeft in een alternatief voor het KoB. Deze e-mail treft u aan als Bijlage 5.

Dit is geen juiste voorstelling van zaken. Ik schreef:

"Indien de Rabobank mijn schikkingsvoorstel aanneemt, kan het wat mij betreft gecombineerd worden met voornoemde omzetting. Mits de voorwaarden goed zijn."

Ik ben in principe inschikkelijk. Indien het voor de Rabobank lastig is om oude produkten te handhaven ben ik bereid om de Rabobank hierin tegemoet te komen. Maar pas nadat het renteconflict is opgelost.

De Rabobank stelt (pagina 1 alinea 3):

Het standpunt van de Bank is per brief van 17 november 2015 en 25 februari 2016 aan Consument kenbaar gemaakt. Beide brieven dienen hierbij als herhaald en ingelast te worden beschouwd. De Bank verwijst derhalve primair naar dat standpunt gelet op hetgeen daarover is bepaald in artikel 20.3 van het Reglement Ombudsman en Geschillencommissie financiële dienstverlening (Kifid).

Ik begrijp niet, wat de Rabobank hiermee bedoelt.

Artikel 20.3

Indien het Klachteninstituut van oordeel is dat buiten twijfel staat dat niet aan de voorwaarden voor het in behandeling nemen van de Klacht is voldaan, laat het de Consument Schriftelijk en onder opgave van redenen weten dat de Klacht niet-ontvankelijk wordt verklaard. Daarbij wijst het de Consument op de mogelijkheid tot bezwaar genoemd in het volgende lid.

Het lijkt er op, dat de Rabobank van mening is, dat deze klacht niet behandeld mag worden. Ik vind dat vreemd.

De Rabobank stelt (pagina 2 alinea 5 en verder):

Variabele rente

De Bank is met Consument voor het KoB een variabel rentetarief overeengekomen. Dit wordt niet door Consument ontkend, zodat dit geen punt van discussie is. Volgens Consument dient de variabele rente 'de marktrente' te volgen waarbij hij refereert aan Euribor. De Bank betwist dat het met Consument overeengekomen tarief 1-op-1 gekoppeld is aan de marktrente en/of een externe rentevoet zoals Euribor.

De kredietlimieten bij het KoB zijn onderverdeeld in kredietklassen. Voor elke kredietklasse geldt een ander tarief. In casu valt Consument in de kredietklasse EUR 0,- tot en met EUR 25.000,-. Bijgaand treft u als Bijlage 6 een overzicht aan van de rentewijzigingen vanaf 2007 binnen de verschillende kredietklassen. Naar het oordeel van de Bank zijn deze tarieven marktconform en heeft de bank in redelijkheid en billijkheid gebruik gemaakt van de bevoegdheid om de rente te wijzigen. Hoewel Consument stelt dat dit niet het geval is, laat hij na zijn stelling te onderbouwen. Ter vergelijk treft u eveneens een historisch overzicht aan van de tarieven van ING Bank (Bijlage 7). Het tarief voor een KoB ziet u staan onder het kopje 'Rood Staan'.

Ten aanzien van de stelling van Consument dat de Bank de marktrente zou moeten volgen, stelt de Bank zich op het standpunt dat Consument zijn stelling niet met stukken onderbouwt. Dat de variabele rente de marktrente zou moeten volgen, is niet met Consument afgesproken. In de overeenkomst met Consument is ten aanzien van de rente de volgende bepaling opgenomen: 'rente 6,70% per jaar. De rente kan door de bank worden gewijzigd.'

De Rabobank verwijst naar Algemene Voorwaarden. Als bijlage geven ze de algemene voorwaarden van 2016. Deze zijn niet van toepassing.

Ik ben in 2005 naar de Rabobank Winschoten gegaan en heb gevraagd om een lening voor bouwmaterialen om mijn huis op te knappen. De bankmedewerkster adviseerde mij doorlopend krediet. Vooral omdat opname van geld afhankelijk zou zijn van aankoop en verwerking van bouwmaterialen.

Zij stelde voor om 45.000 doorlopend krediet te nemen, omdat ik dan in een lager rentetarief zou komen. Dat heb ik geweigerd omdat ik dat risico veel te groot vond. Bovendien had ik zo'n hoog krediet niet nodig.

De medewerkster van de bank functioneerde niet alleen als geldlener, maar ook als financieel adviseur. Er zijn daarbij twee mogelijkheden:

1. Zij wist, dat de Rabobank zich schuldig maakte aan georganiseerde criminaliteit, waaronder rentemanipulatie. Als zij wist, dat de Rabobank van plan was om willekeurig de winstmarge te verhogen, dan had zij mij een ander produkt moeten adviseren. Dit heeft zij niet gedaan. Als zij wist van de criminele intentie en zij heeft mij toch dit produkt verkocht, dan heeft zij zich welbewust schuldig gemaakt aan oplichting.

Het is geen loze beschuldiging als ik schrijf, dat de Rabobank zich schuldig maakte aan georganiseerde criminaliteit, waaronder rentemanipulatie. Rabobank Nederland heeft de Raiffeisen ideologie bij het grof vuil gezet en criminelen aangetrokken en op leidinggevende posities geplaatst. Het Liborschandaal is daarvan het gevolg. Hierin heeft de Rabobank schuld bekend en met de Amerikaanse justitie een schikking getroffen. Vervolgens kwam het Calexico schandaal, waarbij de Rabobank een filiaal opende in de USA bij de Mexicaanse grens kennelijk met het doel om drugsgelden wit te wassen. In Nederland meent men vrolijk door te kunnen gaan met rentemanipulatie.

2. Zij wist niet, dat de Rabobank zich bezighield met georganiseerde criminaliteit, waaronder rentemanipulatie. Dit lijkt mij waarschijnlijker dan mogelijkheid 1. De Rabobank Winschoten was in 2005 een Raiffeisenbank. Een bank die je kon vertrouwen. De Raiffeisen bank is later gefuseerd tot Rabobank Noordoost Nederland. Onlangs zijn alle lokale banken samengevoegd tot Rabobank Nederland. Ik kan mij niet voorstellen, dat de partij waarmee ik het contract afsloot, criminele rentemanipulatie van plan was. Of welke onredelijke renteverhoging dan ook.

Rabobank Nederland heeft de Rabobank Winschoten overgenomen en heeft daarmee de oorspronkelijke contracten overgenomen. Rabobank Nederland heeft niet het recht om achteraf nieuwe intenties aan deze contracten toe te voegen of de geest van de contracten te wijzigen.

 

De medewerkster van Rabobank Winschoten had mij als adviseur op de gevaren van dit contract moeten wijzen, als deze gevaren er in 2005 waren. Dit heeft zij niet gedaan. Als het contract uitgelegd mag worden zoals Rabobank Nederland dat nu graag wil, dan is de medewerkster van Rabobank Winschoten in haar rol als adviseur nalatig geweest. Dan dient Rabobank Winschoten de schade te vergoeden, die door deze nalatigheid is ontstaan. Aangezien Rabobank Nederland de verplichtingen van Rabobank Winschoten heeft overgenomen, zou Rabobank Nederland schuldig zijn aan nalatigheid en de schade moeten vergoeden.

Feitelijk maakt het dus niet uit hoe het contract wordt uitgelegd. Rabobank Nederland dient in ieder geval de ontstane schade te vergoeden.

 

De Rabobank verwijst naar Algemene Voorwaarden. Deze zijn mij in 2005 niet ter hand gesteld. Er is door de medewerkster van Rabobank Winschoten niet gewezen op de bepalingen in de Algemene Voorwaarden. Er was voor mij ook geen reden om alles tot in de kleine lettertjes door te lezen en het contract door een onafhankelijke jurist te laten keuren. Iets wat klaarblijkelijk wel noodzakelijk is, als men zich laat adviseren door Rabobank Nederland anno 2016.

Ik heb een contract afgesloten met een Raiffeisenbank, een bank met hoge etische normen, een bank zonder winstoogmerk, een bank zonder aandeelhouders. Aangezien mij geen Algemene Voorwaarden ter hand zijn gesteld en ik niet expliciet ben gewezen op de Algemene Voorwaarden, betwist ik de rechtsgeldigheid van de algemene voorwaarden.

De Rabobank verwijst naar Algemene Voorwaarden. Op de website van Consuwijzer staat:

https://www.consuwijzer.nl/thema/algemene-voorwaarden

"Wat mag er niet in de algemene voorwaarden staan?

 

In de algemene voorwaarden mogen geen onredelijke bepalingen staan. Maar wat is onredelijk? Dat is voor elke situatie anders. Een bepaling kan onredelijk zijn wanneer deze niet gunstig is voor u, maar wel voor de verkoper."

 

Rabobank Nederland stelt, dat zij de rente mogen verhogen, wanneer hun dat zo uitkomt. Een dergelijk produkt had men nooit mogen verkopen. En naar mijn mening heeft Rabobank Winschoten ook nooit een dergelijk produkt verkocht. Rabobank Nederland heeft niet aannemelijk gemaakt, dat Rabobank Winschoten een dergelijk produkt heeft verkocht. Rabobank Nederland probeert achteraf een andere interpretatie aan het produkt te geven. Een Raiffeisenbank zou dat nooit doen.

De Rabobank stelt (pagina 2 alinea 6):

De kredietlimieten bij het KoB zijn onderverdeeld in kredietklassen. Voor elke kredietklasse geldt een ander tarief. In casu valt Consument in de kredietklasse EUR 0,- tot en met EUR 25.000,-. Bijgaand treft u als Bijlage 6 een overzicht aan van de rentewijzigingen vanaf 2007 binnen de verschillende kredietklassen.

Ik begrijp niet, waarom de Rabobank dit schrijft. Het gaat hier om een contract van 2005. Rabobank Winschoten hanteerde heel andere kredietklassen. Men raadde mij aan om 45.000 krediet op te nemen, omdat ik dan minder rente zou hoeven betalen.

De Rabobank stelt (pagina 2 alinea 6):

... Naar het oordeel van de Bank zijn deze tarieven marktconform en heeft de bank in redelijkheid en billijkheid gebruik gemaakt van de bevoegdheid om de rente te wijzigen. Hoewel Consument stelt dat dit niet het geval is, laat hij na zijn stelling te onderbouwen. Ter vergelijk treft u eveneens een historisch overzicht aan van de tarieven van ING Bank (Bijlage 7). Het tarief voor een KoB ziet u staan onder het kopje 'Rood Staan'.

Ten eerste:

De Rabobank stelt, dat ik mijn interpretatie van het contract niet met stukken onderbouw. Ik hoef mijn stelling niet te onderbouwen. Rabobank Nederland dient onomstotelijk aan te tonen:

1. Dat Rabobank Winschoten met het oorspronkelijke contract van plan was om middels rentemanipulatie zichzelf ten koste van haar klanten te verrijken;

2. Dat dit zo in de Algemene Voorwaarden van Rabobank Winschoten in 2005 expliciet was vastgelegd;

3. Dat de medewerkster van Rabobank Winschoten niet tekort is geschoten in haar rol als adviseur;

4. Dat de medewerkster van Rabobank Winschoten mij dit heeft uitgelegd en mij de AV van Rabobank Winschoten ter hand heeft gesteld.

Ik geloof niet dat het mogelijk is aan de eerste drie punten te voldoen. Aan punt vier kan men zeker niet voldoen.

Als Rabobank Nederland enig fatsoen zou hebben, zou men niet het recht op rentemanipulatie claimen. Aangezien men dit wel doet, heb ik de minister gevraagd om de verkoop van produkten met variabele rente te verbieden, tenzij de rente gekoppeld is aan een objectieve internationale standaard.

Ten tweede:

Ik begrijp niet, waarom de Rabobank dit schrijft. Impliciet stelt de Rabobank:

 

"Wij maken deel uit van een bankenkartel. Wij komen niet in achteraf kamertjes bij elkaar om dingen af te spreken. Wij letten gewoon op elkaar en doen alles om concurrentie en marktwerking te onderdrukken."

Ik heb het schrijven van de Rabobank doorgestuurd aan de AFM als bewijs voor het bestaan van een bankenkartel.

 

Ten derde:

Ik vind het eerlijk gezegd potsierlijk wat de Rabobank schrijft. Stel dat een bankrover voor de rechter moet verschijnen en zijn advocaat zegt: "Anderen doen het ook!" Daar maak je geen goede beurt mee bij een rechter.

 

De Rabobank stelt (pagina 3 alinea 4):

Uit het voorgaande blijkt expliciet níet dat de variabele rente de marktrente of een externe benchmark als Euribor tarief zou volgen. Consument toont niet aan dat dit wel zo zou zijn. In de voorgaande correspondentie is reeds uitleg gegeven hoe het tarief is opgebouwd. Ik verwijs u kortheidshalve naar het schrijven van 17 november 2015. Het berekende rentetarief heeft (globaal) de geld- en kapitaalmarkt gevolgd. Bovendien is het rentetarief onder de hoogst toegelaten kredietvergoeding gebleven.

 

Hierin staat iets dat pertinent onjuist is. De zin "Het berekende rentetarief heeft (globaal) de geld- en kapitaalmarkt gevolgd." is gewoon niet waar. Als het rentetarief een internationale standaard had gevolgd, had ik niet geklaagd. Ik klaag juist over het feit, dat de Rabobank de marge tussen internationale rentetarieven en de berekende rente verhoogd heeft ten gunste van haarzelf.

 

De Rabobank is niet in staat aannemelijk te maken, dat in het oorspronkelijke contract expliciet is gesteld, dat de Rabobank haar winstmarge mag verruimen ten koste van de klant.

Potsierlijk vind ik ook de zin "Bovendien is het rentetarief onder de hoogst toegelaten kredietvergoeding gebleven." De Rabobank vindt het blijkbaar nodig om onder de aandacht te brengen, dat men in dit geval de wet niet heeft overtreden !!!

 

De Rabobank stelt (pagina 4 alinea 1 en 2):

Waaruit bestaat het variabele rentetarief?

Het variabele rentetarief van een KoB bestaat uit meer componenten (vergelijk artikel 30 hoofdstuk 11 AV). Het is dus méér dan alleen funding. De Bank is ook nooit met Consument overeengekomen dat er een 1-op-1 koppeling zou zijn met een externe benchmark of alleen funding de variabele rente zou bepalen.

Dit kan ook niet, omdat er ook andere componenten zijn die ieder voor zich ook kunnen variëren (stijgen of dalen) en dus de hoogte van de variabele rente mede bepalen. Dit gegeven zijnde, zou ' indien er, zoals Consument lijkt te menen, wel een 1-op-1 koppeling zijn met een externe benchmark en meer niet of indien alleen funding de variabele rente zou bepalen ' een kredietproduct tegen variabele rente ook bedrijfseconomisch niet mogelijk zijn voor de Bank en zou de Bank dit ook niet meer kunnen aanbieden.

Hierin staan een paar vreemde dingen.

1.

"De Bank is ook nooit met Consument overeengekomen ..."

 

Dit doet niet ter zake. De Rabobank is niet met mij overeengekomen, dat de bank willekeurig haar winstmarge mag verhogen. De medewerkster van Rabobank Winschoten heeft mij niet verteld, dat de Rabobank dat zou mogen.

 

Rabobank Nederland stelt herhaaldelijk, dat de medewerkster van Rabobank Winschoten onbehoorlijk heeft gehandeld. Ik heb daarvoor geen enkele aanwijzing. Eerlijk gezegd vind ik de argumentatie van Rabobank Nederland beneden alle peil.

 

2.

"zou ... een kredietproduct tegen variabele rente ook bedrijfseconomisch niet mogelijk zijn voor de Bank en zou de Bank dit ook niet meer kunnen aanbieden."

 

Het contract dateert van 2005, voor de kredietcrisis. De Rabobank en vele andere financiele instellingen hebben in die periode zeer vreemde dingen gedaan. De Rabobank probeert het contract van 2005 te interpreteren naar de opvattingen van de Rabobank over kredietverstrekking anno 2016. Dat is onjuist.

 

De Rabobank stelt (pagina 4 alinea 5):

De Bank past eensporig rentebeleid toe

De Bank past eensporig rentebeleid toe. Ook voor consumptief krediet. Hierbij merkt de Bank nog op dat de Bank bezig is met het wijzigen van de algemene voorwaarden van het KoB, de naam van het KoB wordt gewijzigd in RaboKortRoodstaan, de kredietklassen worden afgeschaft en er zal in de gewijzigde voorwaarden een 'flat rate' worden toegepast.

 

De Rabobank wil dus eenzijdig een bestaand contract wijzigen in haar voordeel. Daarvoor bestaat geen juridische basis.

 

Rabobank Nederland heeft niet eens geprobeerd aannemelijk te maken, dat de medewerkster van Rabobank Winschoten mij in 2005 willens en wetens een 'ziek contract' heeft aangesmeerd, en dat Rabobank Nederland dus het recht heeft hun winstmarge ten koste van mij te verhogen.

Inplaats daarvan stelt Rabobank Nederland dat zij het recht hebben, om achteraf een interpretatie aan een contract geven, dat volgens die interpretatie nooit was afgesloten.

 

Volgens het Burgerlijk Wetboek 6:228 lid 1:

Een overeenkomst die is tot stand gekomen onder invloed van dwaling en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten, is vernietigbaar:

a. ...;

b. indien de wederpartij in verband met hetgeen zij omtrent de dwaling wist of behoorde te weten, de dwalende had behoren in te lichten;

 

Rabobank Nederland stelt impliciet, dat Rabobank Winschoten contracten afsloot, die vernietigbaar zijn onder artikel 6:228. Hiervoor biedt Rabobank Nederland geen enkele argumentatie.

 

We dienen aan te nemen, dat Rabobank Winschoten een fatsoenlijke lokale Rabobank was, met Raiffeisen ideologie. Indien Rabobank Nederland dat wil betwisten, dient men met argumentatie te komen.

We dienen ook aan te nemen, dat Rabobank Winschoten fatsoenlijke contracten heeft afgesloten.

Derhalve is er geen enkele reden om aan te nemen, dat in de geest van het oorspronkelijke contract ruimte was voor rentemanipulatie of het willekeurig verhogen van de winstmarge van de bank ten koste van de klant. Een dergelijke handelswijze is volstrekt strijdig met de Raiffeisen ideologie.

 

Indien Rabobank Nederland iets anders beweert, beweert men impliciet, dat de Rabobanken zich decenia lang schuldig hebben gemaakt aan misleidende reclame. Misleidende reclame gecombineerd met rentemanipulatie en het verhogen van de winstmarge ten koste van de klant komt feitelijk neer op oplichting. Indien ik het verweerschrift van de Rabobank juist interpreteer, pleit men schuldig aan oplichting en stelt men impliciet, dat de Rabobank een criminele organisatie is in de zin van artikel 140 Wetboek van Strafrecht.

 

Ik vraag me af of de Rabobank hiermee niet de voorwaarden schendt voor de plea-bargain overeenkomst inzake de Libor-affaire.

 

Conclusie

De Rabobank heeft geen enkele gegronde reden genoemd, waarom zij eenzijdig hun winstmarge zouden mogen verhogen. De Rabobank beroept zich op algemene voorwaarden, terwijl men niet in staat is om de algemene voorwaarden van de Rabobank Winschoten anno 2005 te tonen. Zou men deze wel kunnen tonen, dan zijn ze naar mijn mening nog steeds niet rechtsgeldig. Deze algemene voorwaarden zijn mij niet ter hand gesteld. En de medewerkster van de Rabobank Winschoten heeft mij in haar rol als financieel adviseur niet gewaarschuwd voor bepalingen in de algemene voorwaarden, waarvan men kan aannemen, dat geen enkele klant deze zou accepteren. Rabobank Nederland stelt impliciet, dat de medewerkster van Rabobank Winschoten zich onbehoorlijk heeft gedragen, zonder daar enig bewijs voor te geven. Zou men dit bewijs wel kunnen en willen leveren, dan bewijst men, dat de Rabobank verantwoordelijk is voor de ontstane schade.

In het oorspronkelijke contract van februari 2005 is de rente vastgesteld op 6,70%. Euribor stond in februari 2005 op 2,095%. De variabele rente is dus vastgesteld op 4,605% boven Euribor. Alle rente die de Rabobank daarboven heeft gerekend is naar mijn mening onrechtmatig.

Op grond van het bovenstaande verzoek ik u de Rabobank te veroordelen tot:

1. het tonen van een overzicht van teveel betaalde rente vanaf februari 2005;

2. het maken en tonen van een berekening van het totaal aan teveel betaalde rente, inclusief de rente op rente;

3. het volledig vergoeden van de teveel berekende rente;

4. het terugbrengen van de in de toekomst te betalen rente tot 4,605% boven Euribor.

Hoogachtend,

Andreas

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

  1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

  2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers