Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

17  Sep  2019

Aanmaning Staatssecretaris

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Zie Handhaving Europees Consumentenrecht. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Herinnering c.q. aanmaning

2. Handhaving Europees Consumentenrecht

3. Handhaving anti-trust recht

 

Bijlagen:

1. Mijn brief aan u, dd. 14-07-2019

2. Brief van de minister van Financien

 

Geachte mw. Keijzer,

Bij deze herinner ik u aan mijn brief van 14-07-2019, welke ik integraal bijvoeg.

Ik verzoek u om binnen 14 dagen te reageren op deze brief en daarin duidelijk te maken wat u gaat doen en hoeveel tijd u daarvoor nodig denkt te hebben.

Het niet behoorlijk afhandelen van mijn klachten is m.i. een onrechtmatige daad. Het niet handhaven van het anti-trust recht en het europees consumentenrecht zijn ook onrechtmatige daden. Indien u niet tijdig of niet correct reageert of blijft volharden in uw politiek van wegkijken en niets doen, dan zal ik de rechter vragen u te verplichten het Europees recht te handhaven en op te treden tegen het kartel van bankrovers met oplegging van een dwangsom voor iedere dag dat u in gebreke blijft. Ik vertrouw er op, dat u het niet zover laat komen.

Indien u niet, niet op tijd of niet correct en overeenkomstig het EU-recht antwoord, zal ik ook klachten indienen bij de EU.

In mijn brief van 14-09-2019 heb ik u duidelijke aanwijzingen gegeven, dat er sprake is van een crimineel bankenkartel. Ook schreef ik:

 • Toen ik het krediet afsloot was de effectieve rente 6,9% per jaar. Momenteel is de effectieve rente ruim 8,1% per jaar.

 • Toen ik het kredeit afsloot was de Euribor 12 maands rente 2,288% Momenteel is de Euribor 12 maands rente -0,217%. Euribor rente is 2,5% lager en mijn rente is 1,2% hoger.

  Een verschil van 3,7%.

  Dit is diefstal via rentemanipulatie.

 • De Rabobank heeft gesteld, dat de rente bepaald wordt door risico-opslag, fundingkosten en hun kosten en winst. Rabobank heeft ook gesteld, dat risico-opslag in mijn geval geen rol speelt. Fundingkosten zijn gedaald naar nul. Rabobank heeft dus impliciet gesteld, dat 3.7% extra rente gewoon in rekening wordt gebracht om meer winst te maken. Men stelt dus, dat het contract dat men mij heeft aangesmeerd, bedoeld was om mij te misleiden en op te lichten. Dat is in strijd met het Europees Consumentenrecht. Uw inactieviteit is een onrechtmatige daad jegens mij.

 • Zou de Rabobank Euribor hebben gevolgd, dan zou mijn rente 4,4% moeten zijn. Zelfs dat is erg hoog in vergelijking met de rente in Duitsland.

  Bij deze voeg ik twee screenshots bij van duitse banken en de rente die zij berekenen op gewoon krediet: 1,7% tot 2%. Het kartel van nederlandse banken houdt de rente rond de 8% tot 9%.

  kifid/creditplus_de_rente.jpg

   

  kifid/swkbank_de_rente.jpg

Is de B.V. Nederland een criminele organisatie?

Bij mij is de indruk ontstaan, dat de Haagse politiek, de grote financiele instellingen, het Openbaar Ministerie en de rechterlijk macht één criminele organisatie zijn. Ik roep u op om met duidelijk optreden deze indruk weg te nemen.

Voornoemde indruk is ontstaan door de volgende feiten:

 • 1. Tegen de woekerpolis affaire werd al begin jaren '90 gewaarschuwd. De politiek heeft meer dan 20 jaar geweigerd om in te grijpen.

 • 2. Toen de burgers echt woest werden, werd er heel voorzichtig een beetje bijgestuurd. Niemand is strafrechterlijk vervolgd, terwijl er zeer zeker sprake was van georganiseerde criminaliteit in de zin van artikel 140 Wetboek van Strafrecht en van structurele oplichting.

 • 2a. Gezien de ernst van de situatie had het voor de hand gelegen om een parlementaire enquete te houden naar de gehele financiele wereld en de verwevenheid van het ministerie van Financien. Klaarblijkelijk was (en is) de Haagse politiek doodsbenauwd dat dan de beerput pas echt opengaat.

 • 3. Minister van Financien Wouter Bos vroeg de Raad voor de Rechtspraak om instructies om rechtszaken te vermijden. Als minister van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 • 4. Een klacht van mij tegen Delta Lloyd werd door het OM niet in behandeling genomen. Een artikel 12 procedure tegen deze afwijzing werd door het Hof van Leeuwarden afgewezen, omdat ik geen belanghebbende zou zijn. Ik was slachtoffer van de oplichtingspraktijken van Delta Lloyd. Dit was geen juridische uitspraak, maar een politieke.

 • 5. De Rabobank is door Zwitserland en door de USA stevig aangepakt in de Libor affaire. In Nederland kregen twee leidinggevende bankiers voor het Liborschandaal een boete van maar liefst 3000 euro. Eén leidinggevende bankier kreeg 1500 euro boete. En een junior medewerker kreeg 750 euro boete. (Financieel Dagblad 17-08-2016)

  • Deze bankiers verdienen vermoedelijk meer dan een miljoen euro per jaar, exclusief bonussen. Dat is een uurloon van meer dan 500 euro. Ze hebben voor miljarden euro's schade aangericht en vele honderden miljoenen gestolen. En dan is de hoogste boete 3.000 euro. Vermoedelijk kregen ze buikpijn van het lachen.

  • Deze zaken zijn afgehandeld door de tuchtrechter. Deze criminelen zijn niet strafrechterlijk vervolgd. Ze hebben geen gevangenisstraf gekregen. Ze hebben niet eens een strafblad. Ik neem aan dat de Haagse politiek bang was, dat ze zouden gaan praten in ruil voor strafvermindering.

 • 6. Voormalige bewindslieden van Financiën en andere departementen en vele kamerleden worden slapend rijk van commissariaatjes bij grote financiele instellingen. Gerrit Zalm spant wel de kroon, met zijn wangedrag bij ABN-AMRO. Jullie gedrag wekt sterk de indruk, dat jullie weigeren wet en recht te handhaven, omdat jullie beloning verwachten na jullie 'tour-of-duty' in de politiek. Even een paar jaar wegkijken en de criminele praktijken beschermen en daarna oogsten. Dat is de indruk die jullie wekken.

 • 7. In 2010 heeft de NMA gepubliceerd: 'Quick Scan Hypotheekrente, Een onderzoek naar de marges op hypotheken'. In dit onderzoek komt de NMA tot de conclusie, dat de rente-marges hoog zijn in historisch perspectief. Het was de overheid bekend, dat er sterke aanwijzingen waren voor een bankenkartel. De politiek heeft kennelijk besloten om hardnekkig weg te kijken, uit angst dat er anders geen commissariaatjes geoogst konden worden.

 • 8. 12 Oktober 2016 verzocht ik per brief de minister van Financien om ontmanteling van het bankenkartel en een verbod op variabele rente, tenzij deze is gekoppeld aan internationale standaard.

  Zie: Open brief aan minister van financien

  Minister Dijsselbloem heeft beide verzoeken afgewezen per brief (dd. 12-10-2016, kenmerk 2016-0000184403). Deze is integraal bijgevoegd. Zelfs het inperken van de mogelijkheden om de bevolking financieel leeg te zuigen via rentemanipulatie was teveel gevraagd. (Vervolgens meende ex-mini-ster Dijsselbloem wel even het IMF te kunnen gaan leiden als dank voor zijn hulp aan het criminele kartel van financiele instellingen en de Haagse politiek. Gelukkig is dat niet door gegaan.)

 • 9. In de hierboven genoemde brief stelde de minister van Financien: "De ACM is de bevoegde autoriteit om over kartels te oordelen."

  Op 19-01-2018 heb ik een klacht ingediend bij de ACM. Deze heeft er NIETS mee gedaan. Zie mijn brief aan u van 14-07-2019, welke integraal is bijgesloten bij deze brief.

  Zie Handhaving Europees Consumentenrecht.

 • 10. In het Financieel Dagblad van 21-03-2016 stond ondermeer:

  Rabobank stelt in een reactie dat de doorgevoerde aanpassingen vooral bedoeld zijn om structureel en onnodig roodstaan terug te dringen. Niet alleen het rentepercentage is aangepast, maar ook de limieten zijn dat. Klanten kunnen nu niet meer roodstaan dan ze maandelijks op hun rekening binnenkrijgen. Ook moet het saldo ten minste een dag per drie maanden positief zijn. In de oude situatie 'werd het product soms gebruikt om langere tijd rood te staan en voor hogere bedragen', aldus een woordvoerder. Hij wijst erop dat 'andere producten in ons assortiment passender en voordeliger zijn voor de klant.'

  ABN Amro, dat begin 2015 voor een aantal producten verlagingen doorvoerde, wijst in een reactie eveneens op de verschillende factoren die bepalen hoe de klantrente zich ontwikkelt. De woordvoerder stelt tevens dat het een branchebrede ontwikkeling is om roodstanden te reduceren tot 1 maal het nettomaandsalaris.'

 • Een topbankier, die niet met zijn naam in de krant wil, stelt dat in de debetrente ook een strafelement moet zitten. 'Bij een te lage debetrente valt dat aspect weg.'

  Feitelijk staat hier, dat de grote banken, vermoedelijk in samenspraak met de Minister van Financien, kartelafspraken hebben gemaakt om de consument via rentemanipulatie te bestelen. Daarbij heeft men afgesproken, dat de consument bestraft moet worden. Waarom? Vermoedelijk omdat de consument zo naief was om met een bende bankrovers een contract af te sluiten. Deze gehele opstelling is in strijd met de rechten van de mens. Ieder mens heeft het recht op een eerlijk en openbaar proces voordat een straf mag worden opgelegd. Het opleggen van straf is voorbehouden aan bevoegde rechters. Het is volstrekt onacceptabel dat een kartel van banken de consument bestraft, omdat deze het advies van de financieel adviseur van zijn bank heeft opgevolgd.

  Uit deze berichtgeving komt een beeld naar voren, van bankiers die druk overleggen met elkaar en met het Ministerie van Financien over rentestanden en rentemanipulatie.

  • Notabene! Indien vijf boeren om de tafel gaan zitten om minimumprijzen af te spreken om zich te beschermen tegen machtige supermarkt-kartels, dan krijgen ze een boete wegens het maken van kartel-afspraken.

 • 11. De Staat der Nederlanden was enige tijd eigenaar van ABN-AMRO en is nu de grootste aandeelhouder. Feitelijk bepaalt het Ministerie van Financien het rentebeleid van ABN-AMRO. ABN-AMRO houdt samen met ING en RABO de rente kunstmatig hoog om consumenten 'te straffen', om de balansen met rentemanipulatie te verbeteren, om de schade van 2008 weg te werken en om aandeelhouders, CEO's en commissarissen (ex-bewindslieden en kamerleden) veel geld te kunnen geven. Dat wekt de indruk, dat Nederland één van de meest corrupte landen ter wereld is.

 • 11a De Staat der Nederlanden schijnt zich op het standpunt te stellen, dat wanneer men een bedrijf overneemt men niet gaat concureren met andere gelijksoortige bedrijven. Dat is feitelijk een erkenning van een kartelafspraak. Alle ministers van Financien sinds Wouter Bos hebben dus leiding gegeven aan een crimineel kartel. De Haagse politiek heeft topcrimineel Jeroen Dijsselbloem naar voren geschoven om het IMF te gaan leiden.

Herhaald verzoek:

U bent verantwoordelijk voor

 • Mededinging en marktordening

 • Handhaving van het Europees consumentenrecht

Ik verzoek u om uw taken behoorlijk uit te voeren.

Specifiek verzoek ik u:

 • 1. Er voor te zorgen dat de Rabobank mij fatsoenlijk behandelt en mij al het met rentemanipulatie gestolen geld terugbetaalt.

 • 2. Een einde maakt aan het bankenkartel, dat de rente systematisch opdrijft ten nadele van de Nederlandse consumenten.

 • 3. De Rabobank een boete oplegt die indruk maakt.

 • Voor verdere specificatie, zie mijn brief van 14-07-2019. Zie Handhaving Europees Consumentenrecht.

Ik verwacht van u binnen 14 dagen een behoorlijke reactie, met daarin duidelijk de stappen die u gaat nemen en de tijd die u daarvoor nodig denkt te hebben.

Indien u meer informatie wilt, kunt u mij via email of per gewone post bereiken.

Hoogachtend,

Andreas ...

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

 1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

 2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers