Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

03  Apr  2023

Rabo top naar de gevangenis

 

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

 

Dringende oproep:

Meer dan 7 miljoen Nederlanders zijn de afgelopen jaren voor vele duizenden, soms voor vele tienduizenden euro's bestolen door de banken. Bijna de helft van de inwoners van jouw gemeente zijn door de banken bestolen. Veel van deze mensen kunnen nauwelijks rondkomen of zijn zelfs aangewezen op de voedselbank.

Schrijf een brief aan de burgermeester van jouw gemeente en vraag om in opstand te komen tegen de Haagse Hooligans, tegen de bankroversbendes, tegen de AFM en de ACM. Eis herstel van de rechtsstaat. Eis strafrechterlijke vervolging van de bankrovers. Eis langdurige gevangenisstraffen voor de hoofddirectieleden van de bankroversbendes. Eis volledige compensatie en schadevergoeding voor alle slachtoffers van de bankroversbendes. En maak je sterk voor grote schoonmaak van de varkensstal "Het Binnenhof".

 

Gerechtshof Den Haag

Afdeling Beklag art. 12 Wetboek van Strafvordering

Betreft: Klacht omdat RABOBANK niet wordt vervolgd artikel 12 Sv.

Kenmerk OM: Aangifte / TIOC 2443

 

Geachte heer, mevrouw,

Het ressortsparket van het Openbaar Ministerie heeft een advies opgesteld gedateerd 14 december 2022. Mijn klachten tegen de Rabobank zijn deze:

 • 1. De Rabobank heeft mij bestolen middels rentemanipulatie. Aangezien de Rabobank onrechtmatig geld heeft gehaald van mijn bankrekening is er sprake van diefstal.

 • 1a. De Rabobank misbruikt haar macht om mij financieel en economisch te gijzelen middels een onrechtmatige registratie bij het BKR.

 • 2. De Rabobank speelt een pyramidespel met landbouwgrond.

 • 3. De Rabobank is medeplichtig aan productie en verkoop van drugs.

 • 4. De Rabobank is een criminele organisatie in de zin van artikel 140 Sr. De hoofddirectie van de Rabobank geeft leiding aan deze criminele organisatie en is er voor verantwoordelijk, dat de Rabobank van een idealistische organisatie is omgevormd tot een organisatie, die de samenleving ondermijnt, en die zich systematisch bezighoudt met criminele activiteiten, ondermeer:

  • a. Diefstal en oplichting middels rentemanipulatie;

  • b. Het opdrijven van de prijs van landbouwgrond, zodat boeren zelden failliet gaan en de Rabobank geen verliezen hoeft af te schrijven, met als consequenties

   - dat boeren niet meer in harmonie met de natuur kunnen werken en gedwongen zijn de natuur te verwoesten

   - en dat de agrarische subsidies via de rente op de kosten voor grond bij de Rabobank terecht komen, zodat wij belastingbetalers feitelijk alleen maar de Rabobank dienen;

  • c. Witwassen van drugsgelden en het financieren van de productie van illegale drugs.

Het OM erkent, dat ik direct belanghebbende ben inzake mijn klacht tegen de Rabobank wegens diefstal middels rentemanipulatie. En dat ik geen belanghebbende zou zijn in mijn andere drie klachten tegen de Rabobank. In dit advies verwijst het OM naar een advies van het functioneel parket Amsterdam gedateerd 1 november 2022. Volgens dit advies van het parket Amsterdam gaat het in mijn eerste en primaire klacht om een civielrechterlijke kwestie. "Bovendien zou klager (ondergetekende) al de gang naar de rechter hebben gemaakt." Dit is pertinent onjuist. Het parket geeft ook een onjuiste weergave van deze eerste en primaire klacht. Vervolgens stelt het parket Amsterdam dat ik geen belanghebbende zou zijn in mijn andere drie klachten.

Ik zal eerst ingaan op de eerste en primaire klacht. Vervolgens zal ik aantonen, dat ik in de andere drie klachten wel direct belanghebbende ben en dat er wel aanknopingspunten zijn voor strafrechterlijke vervolging.

In de gehele houding van het OM zie ik een onwil om grote criminele bedrijven aan te pakken. Daarmee bedrijft het OM politiek. Dat is niet de taak van het OM. Het OM heeft de taak de wet te handhaven, zonder aanzien des persoons en ook zonder aanzien des rechtspersoons. De grote financiele bedrijven plegen al 25 jaar systematisch vele misdaden tegen burgers en kleine bedrijven. Daarbij kunt u denken aan de woekerpolissen, de rentederivaten en nu de rentemanipulatie. Ze stappen van de ene misdadige activiteit over naar de andere, zonder dat het OM ooit een poging heeft gedaan om een aantal bankrovers achter de tralies te krijgen. Ik constateer, dat het OM ernstig te kort schiet in het handhaven van de wet.

Notabene!

Volgens het OM ben ik nu wel direct belanghebbende. In 2013 werd ik in een andere artikel 12 procedure voor een klacht tegen Delta Lloyd niet ontvankelijk verklaard door het gerechtshof Leeuwarden. Dit terwijl ik als klant van Delta Lloyd een direct slachtoffer was en aantoonbare schade heb geleden. Klaarblijkelijk is het OM het volledig met mij eens, dat het gerechtshof Leeuwarden mij ten onrechte niet ontvankelijk heeft verklaard. Kennelijk heeft ook het gerechtshof Leeuwarden politiek bedreven en een grote financiele instelling de hand boven het hoofd gehouden. Ik ben daar zeer boos over.

 

Ik ben ook woest over het feit, dat de banken kennelijk een vrijbrief hebben van de regering om hun klanten naar hartelust te bestelen. In mijn klacht van 31-08-2022 heb ik al aangetoond:

Het OM erkent nu, na lang aandringen, dat ik wel een direct belanghebbende ben. Maar men stelt nu, dat er geen aanknopingspunten zouden zijn voor enige strafrechterlijke vervolging. Het functioneel parket Amsterdam schrijft:

 • "Met betrekking tot de gestelde rentemanipulatie merk ik op dat dit primair een civielrechterlijke kwestie is, en klager bovendien aangeeft de gang naar de rechter reeds te hebben gemaakt. Voor enig strafbaar feit zie ik geen aanwijzing. Het verhogen van rente is immers niet gelijk te stellen aan rentemanipulatie. Voor het strafbare feit oplichting dat klager noemt ligt de strafrechterlijke lat hoog, en hiervoor zie ik nog niet het begin van een redelijk vermoeden."

Het lijkt wel of we hier in een uitzending van Monty Pythons Flying Circus zitten.

Het functioneel parket Amsterdam stelt, dat het gaat om een civielrechterlijke kwestie en dat ik zou hebben aangegeven, dat ik de gang naar de rechter al zou hebben gemaakt.

Ik heb NIET aangegeven, dat ik de gang naar de rechter heb gemaakt. En dat heb ik ook niet. De Minister van Financien heeft mij aangeraden een civielrechterlijke zaak tegen de Rabobank te beginnen. Dat advies is ronduit crimineel. Een burger met een heel klein inkomen en vrijwel geen eigen vermogen aanraden om een zaak te beginnen tegen een rechtspersoon met een eigen vermogen van 40 miljard euro. Ik heb daar maar één woord voor: Weerzinwekkend!

Als iemand met honger probeert eten te stelen bij een supermarkt, wordt aangifte gedaan. Politie en het OM staan dan meteen klaar om de dader eens goed aan te pakken en mores te leren. De Rabobank heeft onrechtmatig geld van mijn rekening gehaald. Dat is diefstal. Nu zegt het OM: "Dat is een civielrechterlijke zaak. Wij beschermen bedrijven tegen consumenten. We zijn er niet om consumenten te beschermen tegen criminele bedrijven."

Volgens artikel 1 van de grondwet mag de overheid niet discrimineren. Discriminatie op welke grond dan ook is niet toegestaan. Het OM discrimineert natuurlijke personen ten opzichte van rechtspersonen. Dat is in strijd met de grondwet en niet toegestaan.

Het OM stelt, dat dit een civielrechterlijke zaak zou zijn, zonder enige argumentatie. Het schrijfsel van het OM wekt de indruk, dat degene die het heeft geschreven geen zin had om mijn aanklacht goed te lezen. Het OM zoekt gewoon naar mogelijkheden om onder strafrechterlijke vervolging van de Rabobank uit te komen. Daarmee bedrijft het OM vriendjespolitiek. Ik verzoek u om het OM hiervoor te berispen.

 

Notabene!

 • 18 September 2021 stelde advocaat de Gier van Qollect in het programma Kassa (BNN-Vara), dat ca. 7 miljoen Nederlanders door de banken bestolen zijn/worden middels rentemanipulatie. (Zie mijn klacht van 31-08-2022.)

 • Het OM stelt impliciet, dat deze mensen allemaal naar de civiele rechter moeten gaan om het gestolen geld terug te krijgen. Als 10% van deze slachtoffers een zaak aanspannen tegen hun bank, loopt de rechtspraak helemaal vast.

 • Laat ik dit heel duidelijk stellen: Ik wil, dat de Rabobank strafrechterlijk vervolgd wordt en dat de bankroverhoofdmannen veroordeeld worden tot langdurige gevangenisstraffen. Indien u de absurde en weerzinwekkende redenering van het OM volgt, zal ik de slachtoffers oproepen naar de kantonrechter te stappen. Het is echt wel mogelijk om standaard brieven voor een rechtszaak op te stellen en deze op internet te publiceren. De slachtoffers kunnen een rechtszaak beginnen zonder advocaat. Uw civiel-rechterlijke collega's zullen u er zeer dankbaar voor zijn als u deze zaak zo uit de hand laat lopen.

 • Als alternatief kan het OM een website maken, waar slachtoffers hun zaak kunnen aanmelden. Vervolgens kan het OM al deze zaken bundelen per bank. En het OM kan schikkingen treffen met iedere bank afzonderlijk. Voor de Rabobank zou ik denken aan een schikking zoals deze:

  1. De CEO van de Rabobank Wiebe Draijer krijgt vijf jaar gevangenisstraf.

  2. De overige leden van de hoofddirectie krijgen drie jaar gevangenisstraf.

  3. De directieleden van de lokale banken krijgen twee jaar gevangenisstraf.

  4. Al deze bankrovers krijgen een levenslang verbod om in de financiele sector te werken.

  5. De Rabobank resitueert het gestolen geld inclusief rente op rente.

  6. Ieder slachtoffer van de Rabobank krijgt een schadevergoeding van 20% van de hoofdsom van de Rabobank.

 

Het functioneel parket Amsterdam schrijft: "Voor enig strafbaar feit zie ik geen aanwijzing. Het verhogen van de rente is immers niet gelijk te stellen aan rentemanipulatie. ..."

De feiten:

 1. Tot omstreeks 2008 stuurde de Rabobank mij voorafgaande aan iedere rentewijziging ruim tevoren een aankondiging en de rentewijziging volgde de marktrente. Omstreeks 2008 stopte de Rabobank met het sturen van aankondigingen van rentewijzigingen en verhoogde de Rabobank de rente, terwijl de marktrente omlaag ging. Het verschil is opgedreven tot 4,6%.

 2. De Rabobank heeft deze "extra rente" gewoon van mijn rekening gehaald. Dat is diefstal.

  Stel dat ik een pak koffie bij de supermarkt koop. Na het afrekenen komt de eigenaar er achter, dat hij de koffie te laag beprijsd heeft. Hij rukt mijn portemonee uit mijn handen en rekent het verschil af. Dat wordt niet geaccepteerd. En dat is precies wat de Rabobank heeft gedaan. Niet alleen bij mij, maar bij honderdduizenden klanten. De overige banken hebben hetzelfde gedaan bij hun klanten.

 3. Na de bankencrisis van 2008 brak er paniek uit onder de Haagse Hooligans *. De ABN-AMRO moest gered worden, Griekenland moest gered worden, Italie dreigde failliet te gaan, de gehele EU dreigde kapot te gaan, alle rijken dreigden enige verliezen te gaan lijden. Daar moest iets aan gedaan worden.

  Vervolgens hebben ALLE Nederlandse banken de rente op doorlopende kredieten verhoogd terwijl de marktrente omlaag ging. Op 4 maart 2021 stelde het Kifid: "Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente."

  Op 22 juli 2019 was de rente voor krediet bij twee Duitse banken 1,70% en 1.99%. De Rabobank berekende toen 8,1% rente. De andere Nederlandse banken berekenden soortgelijke percentages.

  Het Functioneel Parket Amsterdam "ziet hierin geen rentemanipulatie". Dat is dan, omdat men dat niet wil zien. Met dit standpunt bedrijft het OM politiek. Dat is niet de taak van het OM.

  Alle organisaties van de rijksoverheid die de bankroversbendes zouden moeten aanpakken weigeren dit te doen en kronkelen zich in alle mogelijke bochten om de financiele sector maar niet te hoeven aanpakken. Nederland pretendeert een rechtsstaat te hebben. Ik ben tot de conclusie gekomen, dat Nederland geen rechtsstaat heeft, maar een gunstenstaat. Als je vriendjes hebt onder de Haagse Hooligans *, dan worden wetten voor je gemaakt of speciaal gehandhaaft. Als je de wet systematisch overtreedt en miljarden steelt van de burgers, dan hoef je je geen zorgen te maken, zolang je maar in de gunst bent van de Haagse Hooligans *. De grote financiele instellingen staan in de gunst van de Haagse Hooligans *, dus kunnen ze de gewone burgers vrijwel onbeperkt bestelen. In de afgelopen 25 jaar gaat het vermoedelijk om diefstal van honderden miljarden!**

  * Met Haagse Hooligans bedoel ik alle leden van alle kabinetten Rutte en alle kabinetten Balkenende, de leden der Tweede Kamer, de leden der Eerste Kamer en de topambtenaren van Financien en Economische Zaken.

  ** 19 December 2020 kwamen in het programma Kassa (BNN-Vara) ondernemers aan het woord, die door verhoging van de variabele rente volledig worden leeggezogen door ABN-AMRO. De groothandel van Nico Verlaan is voor minstens 27.000 euro bestolen door ABN-AMRO. De zzp-er Jan Geldof voor 5.500 euro. 18 September 2021 stelde advocaat de Gier van Qollect in het programma Kassa (BNN-Vara), dat ca. 7 miljoen Nederlanders door de banken bestolen zijn/worden middels rentemanipulatie. Als 7 miljoen mensen voor gemiddeld 10.000 euro zijn bestolen, dan gaat het al om 70 miljard euro. De diefstal via woekerpolissen en rentederivaten is nog veel groter. "Dieftstal van honderden miljarden" komt misschien over als een overdreven schatting. Vermoedelijk is het een zeer lage schatting.

   

  U heeft nu de mogelijkheid om mijn ongelijk te bewijzen. U kunt het OM opdracht geven om de Rabobank strafrechterlijk te vervolgen. En in uw uitspraak kunt u expliciet uw verontwaardiging uiten over het feit, dat het OM al 25 jaar gewoon wegkijkt en weigert de bankroverij aan te pakken. En u heeft de mogelijkheid om mijn verzoek om vervolging af te wijzen, de rechtsstaat nog verder te ontmantelen en de Haagse Hooligans * te dienen.

  De uitslag van de provinciale staten verkiezingen van maart 2023 laat duidelijk zien, dat het Nederlandse volk de arrogantie, corruptie en vriendjespolitiek van de Haagse Hooligans* spuugzat is. Om het vertrouwen van de kiezers terug te winnen, is hardhandig ingrijpen noodzakelijk.

  Indien u mijn verzoek tot strafrechterlijke vervolging afwijst zal ik een brief schrijven aan alle gemeenteraden in Nederland en hen verzoeken in opstand te komen tegen het Haagse Hooliganisme, de corruptie en de vriendjespolitiek. Ik zal de gemeenten oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid totdat de gehele financiele sector van Nederland is schoongeveegd en een groot aantal bankroverhoofdmannen veroordeeld zijn tot lange gevangenisstraffen.

  Tevens zal ik een civiele rechtszaak beginnen tegen de staat en de rechter vragen de staat te sommeren om alle wetten te handhaven zonder aanzien des persoons en om het uitsluiten van klagende burgers op grond van de AwB te verbieden.

 4. 4. Naar aanleiding van de diefstal middels rentemanipulatie heb ik een klacht ingediend tegen de Rabobank bij Kifid. De advocaat van de Rabobank stelde tegenover Kifid, dat de rente van de Rabobank 'marktconform' is. Daarbij produceerde deze advocaat rentetarieven van de ING bank. Kifid stelde vervolgens:

  4.13 De Bank heeft in de onderhavige procedure een overzicht overgelegd met daarin opgenomen de historische tarieven van haarzelf en enkele andere aanbieders voor vergelijkbare kredieten. Uit dit overzicht blijkt dat de door de Bank aan Consument berekende rentetarieven over de periode van 2008 tot en met 2015 niet significant en in onredelijke mate afwijken van de rentetarieven die de andere geldverstrekkers hanteerden bij een vergelijkbaar krediet.

  Hierin ziet het Functioneel Parket Amsterdam geen aanwijzing voor rente-manipulatie. Dat alle Nederlandse banken hun debetrente verhoogden, terwijl de Euribor marktrente naar beneden ging, is volgens het OM blijkbaar 'puur toeval'. Dat de debetrente in Nederland vier keer zo hoog werd als in Duitsland is 'geen aanwijzing voor rente-manipulatie'. Tegelijk volgde de creditrente wel de Euribor marktrente en bleef in de pas met de Duitse rente. De Nederlande Bank protesteerde hier niet tegen. De AFM weigerde het Consumenten recht te handhaven. De ACM weigerde een kartelonderzoek te beginnen. Dit zijn duidelijke bewijzen voor een criminele samenzwering onder leiding van de ambtelijke top van het Ministerie van Financien in samenspraak met De Nederlandse Bank en de Nederlandse banken.

  De banken hebben in de aanloop naar de crisis van 2008 de wereld naar de afgrond gebracht met crimineel gedrag. Daarna moesten de balansen van de banken opgepoetst worden, de Nederlandse banken moesten 'stress-bestendig' worden. De oorzaak van de crisis lag bij de banken. De rekening werd eenzijdig neergelegd bij de mensen met kredieten. Het Ministerie van Financien heeft deze criminele samenzwering geleid. Wouter Bos heeft als Minister van Financien de aanzet gegeven tot een wijziging van de AwB met als doel de banken te beschermen tegen klagende burgers.

  Vervolgens stelt het OM: "Voor enig strafbaar feit zie ik geen aanwijzing. Het verhogen van rente is immers niet gelijk te stellen aan rentemanipulatie." Ik vind dit lachwekkend. Dit is een duidelijk bewijs van de onwil van het OM om de bankroversbendes aan te pakken. Het is ook een bewijs voor het feit, dat het OM politiek bedrijft inplaats dat zij de wet handhaaft.

 5. 5. Op 4 maart 2021 stelde de Commissie van Beroep van Kifid: "Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente."

  Op 3 augustus 2021 gaf de Rabobank een persbericht vrij, waarin de Rabobank stelde: "Bij deze producten met een variabele rente is de marktrente niet altijd goed gevolgd." In mijn geval is de afwijking opgelopen tot 4,6%. Zie productie 3.

  Nadat het Kifid deze uitspraak had gedaan, ging de Rabobank gewoon door met het stelen van geld van mijn rekening. 27 Augustus 2021 heb ik de Rabobank een boze brief gestuurd en de Rabobank gesommeerd het gestolen geld te restitueren. Zie productie 4. Daarna ging de Rabobank gewoon door met het stelen van geld van mijn rekening. Op 22 November 2021 schreef de Rabobank mij, dat ik maar gewoon moest afwachten, of de Rabobank zich aan de wet zou willen houden. Zie productie 5. Ondertussen ging de Rabobank gewoon door met het plunderen van mijn rekening. Daarom heb ik in een brief van 27-12-2021 mijn rekening opgezegd en ik weiger om nog enige schuld aan de Rabobank te erkennen. Zie productie 6.

  De Rabobank is doorgegaan met het stelen van geld van mijn rekening nadat de Commissie van Beroep van Kifid heel duidelijk had gesteld, dat dit onrechtmatig was. Als het voor deze uitspraak geen diefstal was, dan is het na deze uitspraak in ieder geval heel zeker dat de Rabobank van mij heeft gestolen. Naar mijn mening wist de Rabobank, dat de renteverhogingen tegen de marktrente in onrechtmatig zijn. De Rabobank heeft mij dus willens en wetens ca. 15 jaar systematisch bestolen. Ik wil, dat de roverhoofdmannen van de Rabobank daarvoor voor lange tijd de gevangenis in gaan.

Het functioneel parket Amsterdam schrijft: "Voor het strafbare feit oplichting dat klager noemt ligt de strafrechterlijke lat hoog, en hiervoor zie ik nog niet het begin van een redelijk vermoeden."

Ik heb gevraagd om vervolging wegens diefstal middels rentemanipulatie. De Rabobank beweert, dat de verhoging van de winstmarge mag, 'omdat de rente variabel is'. Daarmee beweert de Rabobank impliciet, dat de financieel adviseur van Rabobank Winschoten mij in 2005 heeft opgelicht, door mij te adviseren doorlopend krediet af te sluiten inplaats van een lening. De Rabobank beweert dus, dat zij mij hebben opgelicht. Dat het OM nog niet het begin van een redelijk vermoeden ziet, vind ik hilarisch.

Ik verzoek u om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank wegens diefstal c.q. oplichting en voor het onrechtmatig economisch klemzetten middels een onrechtmatige BKR-registratie.

 

Pyramidespel met landbouwgrond

Het OM is van mening, dat ik geen belanghebbende ben in deze klacht. Dat is onjuist. De Rabobank heeft de verkoopwaarde van landbouwgrond opgedreven tot ca. 10 keer de gebruikswaarde. Zie mijn brief van 31-08-2022. Dat raakt mij direct op de volgende wijze.

Boeren zijn gedwongen om de productie van hun grond op te voeren op een manier die schadelijk is voor het milieu. Als gevolg daarvan veroorzaken de agrarische activiteiten een zeer grote vervuiling onder meer stikstof vervuiling. Door deze vervuiling zijn er steeds minder insecten. Insecten zijn nodig om bloemen te bevruchten, zodat er fruit ontstaat. Zonder de insecten zouden we met een kwastje iedere bloem handmatig moeten bevruchten. Ik heb een grote fruittuin met een productie van 180 tot 220 kg per jaar. Daarvan leven wij. Mijn voedselvoorziening wordt dus bedreigd door de milieu verwoestende veeteelt. De boeren worden door de Rabobank gedwongen om milieu verwoestend te werken. Daarom ben ik een direct belanghebbende.

De stikstofproblematiek heeft de boeren aangezet tot grote demonstraties. Deze veroorzaken vaak problemen voor veel mensen, ook voor mij. De boeren zijn door de Rabobank economisch gedwongen tot een veel hogere productie dan het land aan kan. De Rabobank heeft met een pyramidespel de waarde van landbouwgrond opgedreven tot 5 tot 10 keer de gebruikswaaarde. Ik heb dit in mijn klacht van 31-08-2022 voorgerekend.

Ongeveer een derde deel van het budget van de EU is bestemd voor subsidies voor de boeren. In Nederland functioneren de boeren als een doorgeefluik voor deze subsidies ten bate van de Rabobank via de rente op veel te hoog getaxeerde grond. Dit is diefstal van alle belastingbetalers. Als belastingbetaler ben ik een direct belanghebbende.

Het Functioneel Parket Amsterdam minimaliseert deze aanklacht met de woorden "Van een taxateur zou klager hebben vernomen ..." In mijn brief van 31-08-2022 heb ik voorgerekend, dat de gebruikswaarde van een ha. landbouwgrond ca. 7.500 euro bedraagt. De in opdracht van de Rabobank getaxeerde waarde ligt momenteel boven 80.000 euro per ha. Men kan verschillen van inzicht in hoe de waarde van een ha. bepaald wordt. Maar als de getaxeerde waarde 10 keer hoger is dan de gebruikswaarde, is het evident, dat er gerommeld wordt met de taxatie. De Rabobank is hiervan op de hoogte. Het komt de Rabobank goed uit om de waarde ieder jaar hoger te taxeren. Als de waarde van de grond ieder jaar stijgt, gaan boeren niet failliet en hoeft de Rabobank geen verliezen af te schrijven. En 'de domme stadsmensen' beseffen toch niet wat er speelt. De EU verhoogt gewoon de subsidie. Kost de boeren niets en het levert de Rabobank een vermogen op. Op kosten van de belastingbetalers. Dus ook op mijn kosten.

Ik verzoek u het OM opdracht te geven tot een strafrechterlijk onderzoek tegen de Rabobank met betrekking tot het opdrijven van de waarde van landbouwgrond met als doel de gemeenschap op te lichten.

 

Witwassen van drugsgelden en financiering van drugscriminaliteit

Hierover schrijft het Functioneel Parket Amsterdam, dat klager verwijst naar een casus in de USA bij de Mexicaanse grens waar een Rabo filiaal betrokken was bij grootschalige drugscriminaliteit. Ik begrijp niet, waarom het OM dit zo minimaliseert.

De Rabobank sloot op 7 Februari 2018 een Plea Bargain met de USA om strafrechterlijke vervolging voor de Libor affaire af te kopen. (In de Libor affaire speelde de Rabobank de hoofdrol bij het manipuleren van de internationale marktrente.) Vervolgens opende de Rabobank een filiaal in de USA bij de Mexicaanse grens in een heel klein stadje genaamd Calexico. Dit filiaal werd geleid door Laura Akahoshi, een deskundige in het bestrijden van witwassen. Vervolgens begon dit filiaal op enorme schaal cocaine geld wit te wassen op een zeer opzichtige manier. Dit was duidelijk opgezet om een cocaine kartel aan te pakken. De Rabobank heeft dus strafrechterlijke vervolging afgekocht door samen met de Amerikaanse drugsbestrijders een sting-operation op te zetten. Dit is op zichzelf al crimineel. Erger is, dat de Rabobank zich hiermee in de Amerikaanse drugsoorlog heeft gemengd en daarmee Nederlandse burgers in gevaar heeft gebracht. De Mexicaanse drugskartels zijn extreem gewelddadig en deinzen er niet voor terug om moordcommando's naar Nederland te sturen.

10 Maart 2023 presenteerden burgemeesters van de provincie Groningen het rapport 'Ondermijning in het Ommeland'. Volgens dit rapport biedt het Groningse platteland grote kansen voor drugscriminaliteit. Ik woon daar. In Rotterdam zijn de mensen hun leven niet meer zeker door de vele aanslagen, vaak met zware explosieven. Ik ben juist uit Rotterdam vertrokken vanwege de oprukkende criminaliteit. Nu dreigt die criminaliteit mijn leefomgeving in Oldambt te verwoesten. Naar mijn mening maakt dat mij tot een direct belanghebbende bij de bestrijding van de drugscriminaliteit. En dus ook een direct belanghebbende inzake mijn klacht tegen de Rabobank. De lokale medewerkers van de Rabobank weten wat er gaande is op de boerderijen. Als de Rabobank willens en wetens drugscriminaliteit financiert en de inkomsten witwast, is dat een midaad, die mij direct raakt.

Ik verzoek u het OM opdracht te geven tot een strafrechterlijk onderzoek tegen de Rabobank wegens het witwassen van drugsgelden en het financieren van drugscriminaliteit.

 

Is de Rabobank een criminele organisatie?

De Rabobank is een hierarchische organisatie. Leden van de organisatie die de opdrachten van de top loyaal uitvoeren, worden beloond. Medewerkers van de Rabobank delen mee in de opbrengsten van de bedrijfsprocessen. Ondermeer krijgen medewerkers korting op de hypotheekrente wanneer men een eigen huis koopt. Klokkenluiders en mensen die zich verzetten tegen criminele opdrachten worden bestraft.

Heeft de Rabobank als bedrijfsdoel het plegen van misdaden? Ja. Dit heb ik bewezen in mijn klacht van 31-08-2022.

Heeft de hoofddirectie van de Rabobank een leidende rol gespeeld bij het plegen van de vele misdaden? Het is de taak van het OM om middels een strafrechterlijk onderzoek hiervoor bewijzen te verzamelen. Er zijn heel sterke aanwijzingen dat de hoofddirectie leiding heeft gegeven aan de criminele activiteiten van de Rabobank.

Ben ik een direct belanghebbende? Ik heb een doorlopend krediet afgesloten bij de lokale Rabobank Winschoten in februari 2005. Rabobank Nederland heeft deze lokale bank opgeslokt en de bestaande contracten overgenomen. Na deze overname heeft de Rabobank het bestaande contract met mij op creatieve wijze opnieuw geinterpreteerd. Men heeft gesteld, dat 'variabele rente' een vrijbrief is tot het opdrijven van haar winstmarge en het leegtrekken van mijn bankrekening. De hoofddirectie van de Rabobank heeft leiding gegeven aan deze criminele operatie. Daardoor ben ik een slachtoffer van deze criminele organisatie en dus ook direct belanghebbende.

Ik verzoek de rechtbank dringend om het OM opdracht te geven tot een strafrechterlijk onderzoek tegen de hoofddirectie van de Rabobank en tegen de directieleden van de lokale banken om vast te stellen in welke mate zij schuldig zijn aan leidinggeven en / of deelname aan een criminele organisatie zoals bedoeld in artikel 140 Sr.

 

Verzoek:

Gezien het bovenstaande verzoek ik u het OM te sommeren:

 1. om de Rabobank strafrechterlijk te vervolgen wegens diefstal c.q. oplichting middels rente manipulatie, wegens poging tot afpersing d.m.v. dreiging met incasso en dergelijke en wegens het economisch klemzetten middels een onrechtmatige BKR registratie;

 2. om de hoofddirectieleden van de Rabobank strafrechterlijk te vervolgen wegens leiding geven aan een criminele organisatie;

 3. om een strafrechterlijk onderzoek te beginnen tegen de Rabobank en de taxateurs waarmee de Rabobank werkt wegens het manipuleren van de prijs van landbouwgrond;

 4. om een strafrechterlijk onderzoek te beginnen tegen de lokale Rabobanken wegens het medewerken aan de productie van drugs en het witwassen van inkomsten uit drugs.

Hoogachtend,

Andreas

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

In welk jaar werd de euro ingevoerd? (Tweeduizend en twee)

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

 1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

 2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers