Straf de banken!

Bij bigbank.nl krijg je 3,1% rente. Bij Rabo slechts 1,5%. STRAF de nederlandse banken en verhuis je spaargeld naar buitenlandse banken totdat de criminele Haagse politiek de banken echt gaat aanpakken. Bankrovers achter de tralies !!!

Belangrijkste artikelen:

Straf Rabobank voor cimineel en anti-sociaal gedrag

Gerechtshof Den Haag: Banken mogen stelen

art. 12 proc: Rabo top naar de gevangenis

Is de Haagse politiek doorgerot ?

Fractieleiders zeggen: Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

Antwoord Minister Wopke Hoekstra

AFM weigert handhaving wet

Sommatie aan AFM

Rente in Nederland ruim VIER keer zo hoog als in Duitsland

Schadefooitje.nl Wanneer een bankroversbende (Rabo, ABN-AMRO, ING, et cetera.) de klant schade berokkent, wordt deze schade vaak afgedaan met een fooitje.

 

09  Jul  2023

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht

en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

 

Oproep aan de Autoriteit Financiele Markten

Tav Klachtencoördinator

Onderwerp

Plichtsverzuim AFM inzake het niet in behandeling nemen van een handhavingsverzoek

 

Geachte heer / mevrouw,

1-december-2020 heeft u geweigerd mijn handhavingsverzoek tegen de Rabobank in behandeling te nemen, omdat ik volgens u geen belanghebbende zou zijn.

Ik heb het OM verzocht de Rabobank strafrechterlijk te vervolgen. Strafrechterlijk onderzoek tegen Rabo

Nadat het OM dit heeft geweigerd, ben ik een art. 12 procedure begonnen. Vervolging Rabobank en Rabo top naar de gevangenis

27 juni 2023 heeft het gerechtshof Den Haag bepaald, dat ik wel belanghebbende ben, maar dat het gerechtshof van mening is, dat banken geld mogen stelen van consumenten en dat dat geen strafbaar feit oplevert. Zaaknummer: K22/220456 Banken mogen stelen

Het gerechtshof Den Haag heeft bepaald, dat ik WEL belanghebbende ben. U heeft geweigerd mijn verzoek tot handhaving in behandeling te nemen, omdat het voor u goed uitkwam om mij af te schrijven als 'geen belanghebbende'. Impliciet heeft het gerechtshof Den Haag uitgesproken, dat u zich schuldig heeft gemaakt aan ambtelijk plichtsverzuim. U bent wettelijk aangewezen om consumenten te beschermen tegen crimineel gedrag van financiele instellingen. U heeft geweigerd de Rabobank (en andere banken) te dwingen het consumentenrecht te respecteren. U heeft zich willens en wetens en weloverwogen verscholen achter de kwalificatie 'geen belanghebbende', terwijl het evident was dat ik als slachtoffer van de criminele activiteiten van de Rabobank direct belanghebbende was en ben. Naar mijn mening heeft u zich hiermee schuldig gemaakt aan een onrechtmatige daad. Uw plichtsverzuim heeft mij ernstig geschaad en schaadt mij nog steeds.

In uw brief van 01-12-2020 stelt u:

De AFM heeft niet kunnen vaststellen dat u (rechtstreeks of anderszins) belang heeft bij het inwilligen van dit verzoek. Een eventueel door de AFM op te leggen maatregel zal vanwege de civiele aard geen directe uitwerking hebben op de kredietovereenkomst die u met Rabobank heeft gesloten. De AFM kan daarmee ook geen persoonlijke oplossing bieden voor uw situatie.

Ik heb nooit gevraag om een 'persoonlijke oplossing'. Ik heb u gevraagd om uw wettelijke PLICHT te doen, het consumentenrecht te handhaven, alle consumenten te beschermen tegen de bankroverij van de Rabobank en de andere banken en er voor te zorgen, dat banken de wet en het recht respecteren. U heeft dat geweigerd. Dat is weloverwogen plichtsverzuim.

U had in december 2020 de Rabobank (en de andere bankroversbendes, waaronder met name staatsbank ABN-AMRO) een boete kunnen opleggen van 10% van hun omzet, met de uitdrukkelijke waarschuwing:

Als op 1 januari 2022 niet alle consumenten zijn gecompenseerd voor het stelen van geld middels illegale renteverhogingen, dan volgt meteen weer een boete van 10% van de jaar omzet.

Indien u dit had gedaan, waren vermoedelijk ALLE consumenten voor 1 januari 2022 volledig gecompenseerd. Dan had de Rabobank mij ook gecompenseerd. Ik had en heb dus WEL direct belang bij het handhaven van de wet. Uw opvatting, dat ik geen direct belanghebbende ben bij het handhaven van de wet en het onderhouden van de rechtsstaat is hiermee weerlegd. U heeft er voor gekozen de banken te helpen bij het bestelen van hun klanten en naar mijn mening bent u medeplichtig aan bankroverij (het systematisch bestelen van de burgers door de financiele instellingen). Dat is niet voor het eerst. Al sinds 1995 werd gewaarschuwd voor de woekerpolissen, u heeft NOOIT een poging gedaan om de consumenten te beschermen tegen de criminele praktijken van de bankroversbendes. Daarna volgden de rentederivaten en daarna de rentemanipulatie van de rente op doorlopende kredieten met variabele rente. Ik beschuldig u van voortdurend plichtsverzuim!

Ik neem u dit zeer kwalijk en ik verzoek dringend om disciplaire maatregelen tegen de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor het besluit van 1-12-2020.

Tevens verzoek ik u en desnoods sommeer ik u mijn verzoek tot handhaving in behandeling te nemen en zorgvuldig en in overeenstemming met de wet te behandelen. Indien u zich wederom schuldig maakt aan een onrechtmatige daad zal ik de kantonrechter verzoeken u te sommeren tot het doen van uw wettelijke plicht en zal ik tevens om schadevergoeding vragen.

Sinds ik mijn handhavingsverzoek deed, heeft Kifid verschillende uitspraken gedaan over rentecompensatie aangaande doorlopend krediet. Ondermeer: CvB 2021-0015, GC 2021-0447 en GC 2022-0047.

Op 11-03-2021 heb ik de Rabobank aangesproken op hun criminele gedrag en ze gewezen op uitspraak CvB 2021-0015 van Kifid. In deze brief stelde ik voor de zaak te schikken. Dit is door de Rabobank hooghartig van de hand gewezen. Op 09-08-2021 werd ik door de Rabobank gebeld en wilde men mij een wijziging van het contract door de strot duwen. Op mijn verzoek om het op papier te zetten is niet gereageerd. Op 27-08-2021 heb ik de Rabobank hierover geschreven en wederom voorgesteld te schikken. Drie maanden later, 22-11-2021, stuurde Rabobank mij opnieuw een onbehoorlijke brief, waarin men mijn bezwaren niet serieus nam en waarin men wederom weigerde te schikken.

Op 27-12-2021 registreerde de Rabobank mijn banksaldo ca. 18.500 euro negatief, terwijl men minimaal 15.000 euro teveel aan rente had afgeschreven. Mijn verzoeken om herberekening van de rente zijn niet in behandeling genomen. Mijn bezwaar tegen het onrechtmatig eenzijdig wijzigen van het contract werd niet serieus genomen. Daarom heb ik per 27-12-2021 mijn rekening opgezegd en weiger ik de schuld te erkennen. Na een periode van dreigen met incasso schakelde de Rabobank in mei 2022 gerechtsdeurwaarder Flanderijn in. Deze stuurde mij een dreigbrief en dreigde met invorderingsmaatregelen. Ik heb Flanderijn een email gestuurd op 23-05-2022 en ze ondermeer geschreven:

Ik verzoek u, en desnoods sommeer u, mij niet verder lastig te vallen met incasso brieven of andere praktijken. Indien u zich hier niet aan houdt volgt een aanklacht.

Sindsdien heb ik NIETS meer vernomen van de Rabobank. Maar de Rabobank handhaaft wel de BKR krediet registratie. Op 7-7-2023 was de registratie als volgt:

BKR krediet registratie 11574816

Rabobank nederland 19.000 euro lopend

bijzonderheid

A achterstand datum 27-04-2022

2 opeising datum 29-04-2022

De Rabobank WEET, dat men mij bestolen heeft middels rentemanipulatie. De Rabobank WEIGERT herziening van het saldo in overeenstemming met de uitspraken van Kifid. De Rabobank GIJZELT mij economisch door het handhaven van een onterechte kredietregistratie bij het BKR.

U heeft de wettelijke plicht consumenten te beschermen tegen criminele praktijken van ondernemingen in zake financiele producten. U heeft de wettelijke plicht ervoor te zorgen, dat financiele instellingen de consumenten fatsoenlijk behandelen. De Rabobank benadeelt mij opzettelijk en weloverwogen met extreem crimineel gedrag. Ik heb u eerder verzocht uw wettelijke plicht te doen en u heeft mij weggezet als 'geen belanghebbende'. Inmiddels heeft het gerechtshof van Den Haag bepaalt, dat ik WEL belanghebbende ben. Ik verzoek u en desnoods sommeer u te houden aan de wet handhaving consumentenbescherming en onmiddelijk tot handhaving over te gaan.

De Rabobank is een recidivist. In de Libor-affaire heeft de Rabobank verschillende schikkingen getroffen en schuld bekend aan grootschalige rentemanipulatie. Zie ondermeer Rabobank Admits Wrongdoing in Libor Investigation, Agrees to Pay $325 Million Criminal Penalty

In de afgelopen 15 jaar heeft de Rabobank opnieuw systematisch de rente gemanipuleerd in nauwe samenspraak met de andere Nederlandse banken en klaarblijkelijk met de goedkeuring en volledige instemming van de Nederlandse regering en het Ministerie van Financien. AFM en ACM hebben geweigerd in te grijpen, het OM weigert een strafrechterlijk onderzoek te beginnen en de gehele Tweede Kamer weigert deze door het Ministerie van Financien geleide georganiseerde criminaliteit te onderzoeken. Dat toont aan, dat de gehele Nederlandse overheid is doorgerot.

Omdat de Rabobank een recidivist is en een notoire criminele organisatie verzoek ik u dringend om de Rabobank de hoogst mogelijke boete op te leggen.

Tevens verzoek ik u om de Rabobank te verplichten om alle klanten onmiddelijk volledig te compenseren op straffe van een dwangsom.

U heeft de wettelijke plicht om consumenten te beschermen tegen criminele praktijken van financiele instellingen. Voldoe aan uw wettelijke plicht.

Hoogachtend,

Andreas

Commentaar formulier

Voor contact met de eigenaar van deze website klikt u op 'Contact formulier'

Om feedback te geven op DEZE pagina klikt u op 'Feedback geven'. Feedback wordt niet gepubliceerd.

 

 

Gebruik dit formulier UITSLUITEND om commentaar te geven op de inhoud van deze pagina of op de commentaren van anderen. Commentaar wordt gepubliceerd of genegeerd.

Als u commentaar wilt geven op deze pagina, vul dan de volgende velden in.

Schermnaam:

Vul uw internet-naam in. Deze naam kan worden gepubliceerd.

Email:

Indien u persoonlijk antwoord wilt, vul dan uw email-adres in. Dit adres wordt niet gepubliceerd of verkocht aan databases.

Commentaar of vraag:

Resterend aantal tekens: 5000

Antispam:

Indien u een mens bent, vul dan deze vraag correct in.

Wie is de president van de USA?

Contrast
normaal
Lettergrootte
1   2   3   4   5  
Verzend
Verzend

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

Sommatie aan AFM

AFM doe uw wettelijke plicht en handhaaf de Wet handhaving consumentenbescherming

Leg de Rabobank een boete op van 10% van de jaaromzet

en sommeer ze om binnen een jaar al het van klanten gestolen geld terug te betalen.

Straf Rabobank voor:

Naar beginpagina

We worden bestolen door de banken

 

Energiepolitiek voor een beter milieu
Economische ideeen voor de nieuwe tijd

Nederlandse overheid is een ongeluksmachine

Rutte stelt regelmatig: De overheid is geen geluksmachine.

Rutte heeft van de Nederlandse overheid een ongeluksmachine gemaakt voor heel veel mensen.

Artikelen over de wereld politiek
Handhaving van de orde is ook een mensenrecht
De opiumwet
Religie en mensenrechten, gaan ze samen?

Artikelen over consumentenzaken

Hoe kunnen we beter samen leven=
Hoe zit het met rechten van kinderen?
Ideeen voor een beter klimaat en een beter milieu
Hoe gaan we met dieren om?
Wat is er nodig om autarkisch te leven ?

Volledige buitensluiting sinds 1988

 

Sinds 1988 word ik voortdurend gediscrimineerd. Meer dan 33 jaar ben ik aan een stuk door vertrapt en buitengesloten. Voortdurend word ik sociaal en economisch buitengesloten en beschadigd.

ASN discrimineert

22 April 2022 was het weer raak. Ik heb een zakelijke bankrekening aangevraagd bij de ASN. De ASN heeft dit geweigerd. De ASN weigert ook antwoord te geven op de vraag waarom ze mij afwijzen.

Weerwoord

In dit deel van de site kun je alles lezen over de misselijke manier waarop in Nederland anders denkende mensen worden kapot gemaakt.

Straf Rabobank voor:

Gerechtshof Den Haag:

"Banken mogen hun klanten bestelen. Wanneer een bank onrechtmatig en opzettelijk geld van de rekening van een klant haalt, is dat geen strafbaar feit."

OM wil geen strafrecht inzetten tegen Rabobank

Het OM vindt, dat de banken boven de wet staan. Wanneer banken hun klanten beroven, moeten de slachtoffers naar de civiele rechtbank, zo vindt het OM.

Er zijn 7 miljoen slachtoffers van de rentemanipulatie van de banken. Als die allemaal naar de rechter stappen, loopt de rechtspraak helemaal vast.

OM weigert strafrechterlijk onderzoek tegen Rabobank

Artikel 12 procedure:

Verzoek aan de rechtbank om het OM opdracht te geven tot strafrechterlijke vervolging van de Rabobank.

Hoekstra (Mini-ster van Financien)

weigert het Europees Consumenten Recht inzake financiele producten te handhaven en weigert de AFM opdracht te geven de Nederlandse wet te handhaven.

Hoekstra heeft de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen) een vrijbrief gegeven, om het nederlandse volk leeg te zuigen.

Keizer (Staats-secretaresse van Economische Zaken)

weigert een kartelonderzoek naar de bankroversbendes (Rabo, ING, ABN-AMRO en vele anderen), omdat dat niet in het algemeen belang is.

De advocaat van de Rabobank en Kifid hebben expliciet geschreven in een juridische procedure, dat er sprake is van een bankenkartel, en dat banken hun klanten mogen bestelen, omdat de andere bankroversbendes (ING, ABN-AMRO en vele anderen) dat ook doen.

Het antwoord van de fractieleiders:

 

Ja, de Haagse politiek is volkomen doorgerot

 

Het antwoord van

 

Wij zijn geinteresseerd in lucratieve functies, niet in handhaving van de rechtsstaat of bestraffing van bankdirecteuren.
U leest het goed.

De landbouw subsidies gaan vooral naar de Rabobank

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in dit artikel.

De boeren zijn boos om het stikstofbeleid van de Nederlandse overheid.

14 oktober 2019 gingen de boeren naar Den Haag om te protesteren. Ze voelen zich klem gezet.

Maar wie heeft die boeren klem gezet? De overheid? Of de Rabo-bank?

De afgelopen jaren hebben de nederlandse boeren in enorm tempo stallen bijgebouwd en hun veestapel vergroot. Terwijl de problemen met mestoverschotten en stikstofuitstoot bekend waren.

Pyramide spel

De Rabobank heeft een gigantisch bedrag uitgeleend aan de Nederlandse boeren. Hun voornaamste onderpand is hun grond. De schuld die de boeren hebben zou moeten worden gedekt door de waarde van de grond.

Daarbij rijst de vraag: Hoeveel is hun grond waard? Of beter: Heeft de Rabobank met de waarde van de landbouwgrond zitten rommelen?

 

Rabo taxateurs drijven de prijzen op

Een ha. aardappelen levert na aftrek van kosten en inkomsten voor de boer amper 250 euro op. Vermenigvuldig je dit met 30 jaar, dan kom je aan een prijs per ha. van 7500 euro. Maximaal 15.000 euro. Volgens de taxateurs van Rabo is een ha. minimaal 80.000 euro waard. De EU subsidieert de rente en de Rabobank wordt rijker en rijker. Van ons belastinggeld.

Volgens Kifid:

Is de Rabobank in de handen van drugscriminelen?

In het Calexico schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan het grootschalig witwassen van cocaine inkomsten. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

In het Libor-schandaal heeft de Rabobank schuld bekend aan grootschalige rente-manipulatie. De Rabobank wil ons graag laten geloven, dat dit een vervelend incident was en dat dat nooit meer zal voorkomen.

Het zuiden van Nederland is volledig vergiftigd door drugscriminaliteit. Vooral de provincies Noord Brabant en Limburg lijden zwaar onder de drugscriminaliteit. Veel boerenbedrijven zijn overgeschakeld op hennepteelt en/of extasy productie. Hoeveel van deze bedrijven zijn gefinancierd door de Rabobank? En weet de locale Rabobank niet waar deze 'ondernemers' mee bezig zijn?

RABO-bank belazerde Mexicaans Drugs Kartel

 

De Rabobank was een hoofdrolspeler in het Libor-schandaal. Een groep grote banken heeft jarenlang de rentetarieven gemanipuleerd om meer geld te stelen van de samenleving. De Rabo-bank heeft een plea-bargain geaccepteerd. Niet alle details zijn openbaar gemaakt.

De verdenking bestaat, dat de Rabobank strafvermindering kreeg in ruil voor medewerking aan een 'sting-operation' van de DEA om meer grip te krijgen op Mexicaanse drugs kartels. Het lijkt er op, dat de Rabobank in Calexico daarvoor gebruikt is.

Als dit waar is, dan is de Rabobank een deelnemer aan de 'war on drugs' en is nu een doelwit voor wraakacties van een Mexicaans drugs kartel. Alle medewerkers van de Rabobank en al hun familieleden zijn in gevaar.

RABO-medewerkers oplichters?

Advocaat van de Rabobank beschuldigt Rabobank medewerkers van oplichting.

 

Volgens de advocaat van de RABO-bank zijn de medewerkers van de Rabobank oplichters, die als adviseur opzettelijk hun klanten criminele adviezen geven, met als doel de klant te bestelen middels rente-manipulatie.

Ik heb de medewerkers van de lokale Rabobank Winschoten zo nooit gezien. Maar Rabobank Winschoten ging op in Rabobank Noord-oost Nederland en daarna in de Rabobank. Nu worden medewerkers van lokale Rabobanken achteraf beschuldigd van oplichting, omdat de Rabobank zich schuldig maakt aan rentemanipulatie.

 

Ook beweert de advocaat van de Rabobank, dat Rabo samen met ING en andere banken een kartel heeft gevormd, met als doel rentemanipulatie.

Rabo bank organiseert criminaliteit

Wouter Bos

 

vroeg als mini-ster van Financien aan de Raad voor de Rechtspraak om advies hoe hij 'mogelijke druk op de rechterlijke macht kan helpen verlichten'. Lees: Rechtszaken te voorkomen. Als mini-ster van Financien heeft hij actief de rechterlijke macht onder druk gezet, om te helpen verhinderen, dat woekerpolisboeven en criminele bankiers strafrechterlijk vervolgd zouden worden.

 

Jeroen Dijsselbloem

weigerde als mini-ster van Financien om rente-manipulatie door het bankenkartel aan te pakken. Hij weigerde om variabele rente voor consumenten te verbieden, tenzij deze gekoppeld is aan een internationale rente, zoals Euribor.

 

De PvdA fractie weigert een parlementaire enquete naar de financiele wereld van Nederland en de criminele rol die de Nederlandse bank en het Ministerie van Financien al 25 jaar spelen.

Rabo topman Wiebe Draijer incompetent

 

Ik heb Draijer een brief geschreven, waarin ik hem wees op de criminele praktijken van de Rabo bank. Ondermeer kartelafspraken en rente-manipulatie. En het stelen van geld van bankrekeningen door de rente op ongeoorloofde wijze op te drijven.

Ik heb Draijer ook twee keer een schikking aangeboden. Voor een paar duizend euro had hij het conflict met mij kunnen schikken. Daar had deze eikel geen zin in. Mijn brief ging naar de advocaat van de Rabo, die deze brief inbracht in het dossier aangaande mijn klacht bij Kifid. Draijer heeft dus mijn brief ontvangen.

 

Don Wiebe Draijer heeft liever totale oorlog met zijn klanten, dan dat hij zijn klanten eerlijk behandeld.

Don Corleone was een 'man van eer', die enigszins redelijk was. Maar dat was dan ook een roman-figuur. Don Wiebe Draijer is volstrekt eerloos en ook nog dom.

Aan de Autoriteit Consument en Markt

 

Onderwerp

Herhaald verzoek om boetes op te leggen

aan de Rabobank en andere banken

wegens

    KARTELVORMING

en

    RENTE MANIPULATIE

 

Hard bewijs:

Open email aan de tweede kamer

 

Onderwerpen:

Revoluties zijn noodzakelijk

Machthebbers misbruiken hun macht en verrijken zichzelf. Dat doen ze vrijwel altijd. Kort na een revolutie houden ze zich in, uit angst voor onthoofding o.i.d. Na één generatie beginnen ze hun angst te verliezen en worden ze brutaal en extreem hebzuchtig. Na twee generaties zijn ze volledig ontremd. Dan is het tijd voor een volgende revolutie.

 

De Franse revolutie was het meest succesvol

De Fransen onthoofden vrijwel de gehele 'adel' en een deel van de priesters. Daarom was er geen verzet meer tegen verandering.

 

De Wende was de minst succesvolle revolutie

Toen in 1989 de muur viel, kwam in Oost Duitsland de Wende. Niemand werd onthoofd of opgehangen. Een paar jaar na de Wende had het oude bestuur weer de macht. Oost Duitsland is nu nog steeds een bestuurlijke puinhoop.

Kifid weigert communicatie

Rabobank manipuleert de rente

Brief aan M. Keijzer, Staatssecretaris Economische zaken en mededinging.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Handhaving anti-trust recht

 

Staatssecretaris Mona Keijzer negeert klacht

 

14 juli 2019 stuurde ik de staatssecretaris per brief een klacht over de Rabobank met het verzoek het Europees Cosumentenrecht te handhaven. Mona Keijzer heeft deze brief volledig genegeerd.

Op 17 september 2019 stuurde ik haar onderstaande brief, ditmaal aangetekend, met een sommatie om te antwoorden.

 

Betreffende:

1. Handhaving Europees Consumentenrecht

2. Optreden tegen de Rabobank

3. Optreden tegen de rentemanipulatie door de banken

4. Toezicht op AFM

5. Distantieren van Kifid

Antwoord Minister van Financien Wopke Hoekstra

 

Verzoek aan Jeroen Dijsselbloem als Mini-ster van Financien:

 

Antwoord van Jeroen Dijsselbloem:

Nooit van mijn leven.

We hebben de banken een vrijbrief gegeven om het nederlandse volk leeg te zuigen en uit te plunderen. Moet je maar niet zo dom zijn om een rekening te openen bij een nederlandse bank.

2016

 

Minister van Financien Jeroen Dijsselbloem weigert:

AFM weigert handhaving wet

Volgens artikel 3.1 van de Wet handhaving consumentenbescherming is de AFM aangewezen om het Europees Consumenten Recht aangaande financiele producten te handhaven.

 

De AFM weigert dit, omdat klagende consumenten geen belanghebbenden zouden zijn.

Lees hier het idiote antwoord van de AFM.

De AFM, de ACM, het Ministerie van Financien, de Nederlandse Bank en de gehele Tweede Kamer zweren samen om de banken een vrijbrief te geven om jaarlijks tientallen miljarden te stelen van nederlandse burgers.

Verzoek tot strafrechterlijk onderzoek en strafrechterlijke vervolging van de Rabo bank

 

Rabo is schuldig aan:

Banken MOETEN marktrente volgen

Kifid stelde in Maart 2021: Consumenten mogen verwachten dat de rente op hun doorlopend krediet gedurende de looptijd van dat krediet in de pas zal blijven met de relevante marktrente.

 

Rabobank weigert

21 april 2021 wees de Rabobank mijn eis om het gestolen geld terug te betalen af. Ze zouden de uitspraak van Kifid gaan bestuderen. Wellicht hoor ik ooit nog iets over deze zaak.

Open brief aan de leden der Staten Generaal

 

Betreffende:

  1. Ontbreken van een rechtsstaat door de Awb.

  2. Ruim 25 jaar bankroverij gesteund door de staat.

De Rabobank is een criminele organisatie

Ontwikkeld door Nul-A Computers